Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap

Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Studieprogram: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Jørgen Veisdal
Kandidatprofil

Bachelorstudiet i forretningsutvikling og entreprenørskap er et treårig heltidsstudium som retter seg mot personer med interesse for kreativ nyskaping og forretningsutvikling. Studiet gir innsikt i et bredt spekter av tema omkring hvordan selskaper startes, skaleres og omstilles.  Målet er å gi kandidatene evne til å samle inn og fremstille informasjon om markedsbehov, gjenkjenne forretningsmuligheter og drive verdiskapning, enten gjennom oppstart av nye selskaper, endringsledelse eller rådgivning. Studiet gir studentene både teoretiske og praktiske ferdigheter til å kunne jobbe i både små og store virksomheter, såvel som i det offentlige. Kursene i studiet har rot i grunnleggende teori i bedriftsøkonomi, ledelse og markedsføring, med spesialisering innen entreprenørskap og strategi. Studiet gir også kandidater grunnlag for en videre akademisk karriere gjennom masterstudier i entreprenørskap, innovasjon og ledelse. Man oppfordres underveis i studiet til å velge mellom tre ulike profiler:  

 • En for deg som ønsker å lage din egen arbeidsplass i løpet av studiet. I denne profilen anbefales studenter å velge praktiske valgkus,  inkludert internship i egen oppstartsbedrift. 

 • En for deg som ønsker å lære mest mulig om det å jobbe som forretningsutviklinger eller konsulent for nyskapende eller etablerte selskaper. I denne profilen anbefales studenter å velge en blanding av praktiske og mer teoretiske valgkurs, inkludert internship og utveksling. 

 • En tredje retning for deg som har ambisjon om å fortsette med masterstudier innen entreprenørskap, forretningsutvikling, økonomi eller andre nærtliggende områder. Denne profilen har egne anbefalte valgkurs avhengig av ønsket mastergrad (inkl siv.øk). 

Alle tre retningene passer godt til deg som ønsker å utfordre deg selv og medstudentene dine til å mobilisere egne ressurser, forstå endringer i samfunnet og identifisere og diskutere forretnings-modeller og strategi. Du blir en del av et dynamisk, sosialt og engasjert studiemiljø med stor variasjon i studenters interesser og videre ambisjoner.  

Programmet tilbyr både internship og utveksling, hvilket gir kandidaten gode muligheter til å erverve seg henholdsvis næringslivsrelevant og internasjonal verdifull erfaring.

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomført utdanningen vil kandidaten:  

 • ha bred kunnskap om fagfeltene entreprenørskap, forretningsutvikling og markedsføring, herunder:  

  • hvordan man mobiliserer ressurser og nettverk i oppstart og drift av en ny virksomhet (startup)  
  • hvordan virkemiddelapparatet og økosystemet rundt oppstart og skalering fungerer, herunder Innovasjon Norge, Venture-aktører og forretningsengler  
  • hvordan digitaliseringen skaper muligheter og utfordringer for nye virksomheter  
 • ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor studiets fagområder, herunder:  

  • hvordan virksomheter finansieres, investeringer vurderes, økonomiske styringsverktøy brukes, hvilke rettsgrunnlag virksomhetene er tuftet på og hvordan regnskap analyseres  
  • hvordan en etablerer, organiserer og leder virksomhet, utvikler og iverksetter strategier, og markedsfører og posisjonerer nye produkter og tjenester  
  • hvordan forbrukere og produsenter gjør sine valg og påvirkes av økonomisk politikk, teknologi, jus og internasjonale rammebetingelser  
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte  
 • ha grunnleggende kunnskap i statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstå hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data.  

 • ha grunnleggende kunnskap om forholdet mellom økonomisk-, organisatorisk- og miljømessig bærekraft, samt forstå hvordan økonomisk politikk bidrar til å påvirke dette forholdet    

Ferdighetsmål

Kandidaten:  

 • kan anvende faglig kunnskap for å  

  • registrere, utvikle, drifte og legge ned en virksomhet  
  • etablere, delta og lede et oppstartsselskap  
  • utarbeide regler, rutiner og ledelse av en ny virksomhet  
  • identifisere rettslige problemstillinger og forhindre og løse problemer ved hjelp av juridisk innsikt  
 • kan anvende faglig kunnskap og teoretiske tilnærminger på praktiske problemstillinger for å treffe begrunnede valg, herunder:  

  • innhente, sortere og vurdere informasjon  
  • analysere problemstillinger ved hjelp av egnet teori og empiriske metoder  
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser  
 • kan kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig  

 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer  

 • kan vurdere konsekvenser av beslutninger  

 • kan lede og være medlem av team i en oppstarts virksomhet eller et innovasjonsprosjekt  

Generell kompetanse

Kandidaten:  

 • viser evne til å reflektere over interessemotsetninger mellom grunnleggere av en oppstart og de kommersielle interessenter i en vekstfase, herunder investorperspektivet til ulike interessenter, fra akseleratorprogrammer, banker, risiko-fond og forretningsengler  
 • kjenner til ulike forretningsmodeller, finansiering og kommersialiseringsstrategier  
 • kjenner til juridiske forhold, IPR og kontraktsrett med hovedvekt på ny virksomhet  
 • kan hjelpe andre i etablerings- endrings- og omstillingsprosesser  
 • kan sette ulike problemstillinger innen oppstart, vekst og endring i et samfunnsperspektiv  
 • kan etterrettelighet og redelighet i bruk av kreativt innhold, forskning og faglige fremstillinger  
 • viser evne til selvinnsikt, kritisk tenkning og etisk refleksjon  
 • kan integrere ansvarlighet og bærekrafts hensyn i virksomheters forretningsmodeller, innovasjon, praksis og verdiskapning  
 • kan arbeide i internasjonale miljøer  
 • kan samarbeide situasjonsbestemt og tverrfaglig  
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping 
Studiemodeller
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 6 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 45 studiepoeng til valg i henholdsvis 4 og 5 semester.

Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for valgkurs, eller utveksling i hele 5. semester.  

Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 60 studiepoeng med Felleskurs (felles kurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 45 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Det er mulig å søke opptak til et annet bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan søke opptak til studiene etter 1. og 2. år gjennomført ved andre høyskoler, forutsatt at søkeren/studenten har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 21, 2023