Bachelor i entreprenørskap

Bachelor i entreprenørskap

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Enkelte av bachelorstudiene tilbys også på deltid, og kan også bygges opp ved å ta eksamener i enkeltstående høyskolekurs.

Studieprogram: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Silje Katinka Jansen
Kandidatprofil

Bachelorstudiet i Entreprenørskap er et 3-årig studium som retter seg mot personer med interesse for selskapsetablering og nyskaping. Studiet retter seg spesielt mot de som ønsker å etablere egen virksomhet samt de som ønsker å arbeide med nyskaping og forretningsutvikling i etablerte foretak. I tillegg til fag rettet mot etablering og utvikling av nye bedrifter, inneholder studiet sentrale kurs med vekt på bedriftsøkonomi- og ledelsesfag. Studiet vil også gi grunnlag for en videre akademisk karriere.

Kunnskapsmål

Studiet har sitt kunnskapsgrunnlag i fagfeltet entreprenørskap, markedsføring, økonomi, drift og ledelse. Studenten vil etter endt studium opparbeide en helhetlig forståelse av hvordan virksomheter skapes og utvikles. Studentene skal utvikle kunnskap om og innsikt i de fagområder en bedriftsetablerer trenger for å kunne etablere og utvikle en bedrift, og kjenne til nyere entreprenørskapsforskning.

Ferdighetsmål

Studentene skal være i stand til å gjennomføre etablering av ny virksomhet, og kunne håndtere de utfordringer en bedrift står overfor de første kritiske årene. Studenten skal ha opparbeidet seg ferdigheter til å løse de problemer som kan komme i tilknytning til etablering, drift og salg av en oppstartsbedrift samt ha tilegnet seg kunnskap om faktorer av betydning for internasjonalisering. Studentene skal etter endt studie kunne bistå andre i etableringsprosesser.

Generell kompetanse

Studenten skal i løpet av studiet ha opparbeidet evnen til kritisk refleksjon og analytisk tenkning og derigjennom ha tilegnet seg redelighet i utredningsvirksomhet og faglige fremstillinger. Studenten skal kunne se de etiske dilemmaer som kan oppstå i forbindelse med drift av virksomhet og videre hvordan man treffer redelige og forsvarlige valg.

Studiemodeller
Bachelor i entreprenørskap
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 4 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 30 studiepoeng til valg i henholdsvis 3, 4 og 5 semester.

Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for valgkurs, eller utveksling i hele 5. semester. 

Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Dersom nytt studium ikke har samme basiskurs kan det bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Onsdag, oktober 25, 2017