ORG XXX7 Arbeids- og personaljus

ORG XXX7 Arbeids- og personaljus

Kurskode: 
ORG XXX7
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Stine Winger Minde
Emnenavn på engelsk: 
Labor law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

HR-medarbeidere, ledere og konsulenter innen tilstøtende fag har mange oppgaver og utfordringer. Blant de viktigste av disse er forhold som berører lover og regler i arbeidslivet. En rekke forhold knyttet til arbeidsmiljø, arbeidstidsordninger, sykdom, medarbeideres og organisasjoners rettigheter i arbeidsforhold må håndteres i samsvar med lover og rettspraksis. Smidig og korrekt håndtering av nevnte forhold vil øke organisasjoners effektivitet. I dette kurset vil derfor de mest sentrale lover og regler i arbeidslivet bli gjennomgått.

Kunnskapsmål
 • Studentene skal få god kunnskap om sentrale deler av det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser det setter for ansettelser, ledelse, arbeidsvilkår og opphør av arbeidsforhold.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Anvende sentrale lover og regelverk i arbeidsrett
 • Foreta ansettelser og avvikle en arbeidskontrakt.
Generell kompetanse
 • Studentene skal ha en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene og respektere disse.
 • Studentene skal bevisstgjøres etiske problemstillinger i samspillet mellom menneskesyn og verdier versus lover og regler i arbeidsrett.
Kursets innhold
 • Arbeidsrettens rettskilder
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Kollektiv arbeidsrett
 • Fortrinnsrett og ansettelser
 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidstid
 • Arbeidsmiljø
 • Lojalitet og ytringsfrihet
 • Sykefravær og sykepenger
 • Lønn og permisjoner
 • Oppsigelse og avskjed
 • Permittering
 • Omstilling og nedbemanning
 • Statsansatterett; ansettelse, omstillingsprosesser og opphør av arbeidsforhold i statlig sektor
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.