MAN 5158 Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og marked

MAN 5158 Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og marked

Kurskode: 
MAN 5158
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Anders Tveit
Riana Steen
Espen Ekberg
Kursnavn på engelsk: 
Applied Economics for Managers - Company and Market
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette masterprogrammet gir deltakerne økonomisk forståelse på flere plan. Fra tema som hvordan markedsøkonomier virker til analyser av bedrifters regnskap og investeringer. Deltakerne vil også utvikle sine skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner med tanke på større gjennomslagskraft.

Tidligere studenter har brukt ord som lærerikt, morsomt, engasjerende og interessant for å beskrive programmet. Grunnen er at nyttige, anvendbare kunnskaper innen markeds- og bedriftsøkonomi er plukket ut. Disse presenteres i et pedagogisk opplegg hvor målet er at deltakerne skal utnytte sine erfaringer, oppleve et godt læringsmiljø og gjennom det oppnå mestring og læring.

Programmet passer for deg som ønsker en innføring og for deg som ønsker å friske opp kunnskaper innen markedsøkonomi og bedriftsøkonomi. Målet er å gi deg tyngden du trenger til å jobbe med det du vil.

Programmet er internasjonalt ved at vi tar utgangspunkt i markedsøkonomier - et økonomisk system vi finner igjen verden rundt. Samtidig som systemet har skapt vekst og velferd gir det også mulighet for privilegier og monopolmakt. Forståelsen av behovet for markedskorreksjoner utgjør derfor en viktig del av programmet hvor tema bærekraft og miljøvern avslutter markedsøkonomidelen. I den andre delen diskuteres bærekraft og miljø både fra samfunnet og fra bedriftens synsvinkel. Hvordan kan investeringer, produksjon eller andre aspekter påvirkes slik at bedrifter tar beslutninger som bygger opp under en bærekraftig utvikling? Hvilke forutsetninger er avgjørende for at bedrifter prioriterer tiltak som bidrar til en bærekraftig utvikling? Slike spørsmål står sentralt i programmet.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført program skal deltakerne ha inngående kunnskap om markedsøkonomi og bedriftsøkonomi.  
Konkretisert: 

 • Inngående kunnskap om hvordan markedsmekanismer kan forklare pris- og produksjonsutvikling
 • Analysere faglige problemstillinger knyttet til markedsformer
 • Avansert kunnskap om årsaker till markedsreguleringer
 • Inngående kunnskap om økonomisk teori knyttet til bærekraft og miljøøkonomi
 • Inngående kunnskap om sentrale bedriftsøkonomiske begrep så som kontantstrøm, nåverdi, internrente, totalkapital, egenkapitalrentabilitet, likviditet og soliditet
 • Strukturere flerperiodisk informasjon slik at den egner seg til å ta hensyn til risiko og usikkerhetsmomenter i prosjektanalyser.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført program skal deltakerne kunne analysere dagsaktuelle problemstillinger ved hjelp av økonomisk teori.  
Konkretisert:

 • Benytte relevante metoder for å drøfte årsaker til utvikling i markedsøkonomier.
 • Analysere betydningen graden av markedsmakt kan ha for pris, kvalitet og tilgjengelighet.
 • Gjennomføre et selvstendig prosjekt hvor markedsregulerende tiltak overfor naturlige monopoler forsvares for å ivareta miljøhensyn med tanke på bedre økonomisk bærekraft.
 • Analysere eksterne effekter med tanke på bærekraft og miljøvern.
 • Applisere informasjon fra foretaks miljørapportering til ressursallokerings og kontrollformål.
 • Analysere selskapers likviditet, soliditet, rentabilitet og effektivitet basert på offisielle årsregnskap.
 • Benytte relevant regnskapsanalyse til å drøfte tema som hvordan selskaper kan bedre lønnsomhet, likviditet og finansieringsstrukturen.
 • Analysere hvorvidt et prosjekt er lønnsomt basert på internrente, nåverdi og tilbakebetalingsmetode.
 • Anvende nåverdiindeksmetoden for å ta hensyn til kapitalrasjonering.
Generell kompetanse

Konkretisert: 

 • Planlegge, strukturere og skrive analytiske tekster. Herunder kunne strukturere og formulere faglige resonnement basert på kritisk analyse av eksisterende litteratur samt data- og informasjonskilder.
 • Tolke og formidle markeds- og bedriftsøkonomiske problemstillinger til både spesialister og legfolk.
   
Kursets innhold

Bedrifters struktur og markedssituasjon:

 • Hvilken betydning har bedrifters kostnadsstruktur?
 • Hvilke forhold tar bedriftsledere hensyn til når de fatter sine økonomiske beslutninger?
 • Hvilken betydning har konkurransesituasjonen?
 • Hvorfor kan lønnsomhet for et land være forskjellig fra bedriftsøkonomisk lønnsomhet?

Bedriftsøkonomisk analyse:

 • Hvilke ferdigheter og kunnskaper innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger knyttet til finansiering og investering er avgjørende?
 • Hvordan analysere bedrifters regnskap og investeringer?
   
Undervisnings- og læringsaktiviteter

 

I løpet av semesteret blir det fire seminarer som hver går over en dag. På disse kan man enten delta fysisk eller via interaktiv strømming (streaming). Samlingenes datoer blir oppgitt ved programstart.  Ut over dette vil undervisningen foregå via læringsplattform og videokonferanser. 

Ved programmets start legges to sett med oppgaver ut. Det ene er en prosjektoppgave som teller 60 % av totalkarakteren og kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Det andre er en individuelt multimediaoppgave som teller 40 %. Mens prosjektoppgaven består av skriftlige arbeider, består oppgaven i multimedia av en videopresentasjon. Begge settene med oppgaver utvikles i løpet av programmet gjennom innleveringer og tilbakemeldinger. I denne kommunikasjonen benyttes læringsplattform og videokonferanser. Arbeidene kan forbedres så lenge programmet pågår.  Alle oppgaver og tidspunkt for innlevering og tilbakemelding blir oppgitt tidlig i programmet slik at semesteret kan planlegges. På læringsplattformen legges undervisningsmateriell med tilhørende oppgaver ut.

Begge eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Generelt kan det forventes rådgivende veiledning, ikke evaluerende. Veiledningstilbudet er estimert til 2 timer pr. oppgave (prosjektoppgave og multimediaoppgave).

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 9 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ læringsplattform eller annet kursmateriell.

Følgende dataverktøy benyttes i kurset:
Microsoft Office pakken, Adobe Connect, Purehelp (Business Search Engine) samt nasjonale og internasjonale data- og informasjonskilder. Kildene inngår i arbeidet med planlegging, strukturering og presentasjon av skriftlige og muntlige tekster. Disse er spesielt viktig for god oppnåelse av ferdighetsmålene. 
 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren
Eksamenskode: 
MAN 51581
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Multimediaproduksjon
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Multimediaoppgave, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51582
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
32 Time(r)
Undervisning på samlinger.
Digitale læringsressurser
 • Interaktive web-sider
 • Test med automatisk tilbakemelding
43 Time(r)
Undervisning via læringsplattform og videokonferanser.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
4 Time(r)
2 timer per oppgave (prosjektoppgave og multimediaoppgave).
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
321 Time(r)
Lese pensumlitteratur, forberedelser til undervisning, jobbe med prosjektoppgave og multimediaoppgave.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.