BTH 3668 Bacheloroppgave - Entreprenørskap

BTH 3668 Bacheloroppgave - Entreprenørskap

Kurskode: 
BTH 3668
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Silje Katinka Jansen
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Entrepreneurship
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSØA)
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset ELE 3667 Internship i egen oppstartsbedrift, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning innen fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte.
Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i gruppe på to til tre studenter.

Kunnskapsmål

Studenten skal forstå hvordan man gjennomfører et selvstendig utredningsarbeid innen et bestemt tidsrom. Studentene skal forstå sammenhengen mellom studiets teori og forretningsmessige betraktninger, valg av løsninger og forventede konsekvenser. Studentene skal forstå hva som skal til for å fylle vitenskapelige krav til form og innhold.

Ferdighetsmål

Studenten skal kunne svare på en konkret problemstilling innenfor fagområdet entreprenørskap i form av en skriftlig oppgave. Studenten skal kunne analysere og reflektere over valgt problemstilling. Studenten skal kunne bruke ervervet kunnskap kritisk og analytisk Studenten skal kunne trekke slutninger på bakgrunn av teoretisk arbeid og innhentet empiri.

Generell kompetanse

Studentene skal i løpet av prosessen med å skrive bacheloroppgave utvikle holdninger og ferdigheter tilknyttet det å skrive et selvstendig utredningsarbeid.

Kursets innhold

Følgende krav stilles til valg av oppgave:
Oppgaven skal ha forankring i en bedrift eller organisasjon og det skal formuleres en problemstilling som faller innenfor entreprenørskapsfeltet. Det skal være mulig å formulere en konkret problemstilling som skal inngå i en helhetlig prosess, fra problemforståelse, datainnsamling, analyse, til strategi, plan eller tiltak. Anvendelse av stoff fra flere fagområder vil i alle tilfeller være påkrevet. Oppgaven inneholde innsamling av et sett primærdata i forbindelse med analysen.

I bacheloroppgaven skal studentene benytte kvalitativ metode, eksplorativt forskningsdesign og gjennomføre dybdeintervjuer.

Studentene kan velge mellom følgende tematiske oppgaver:

  • Eget selskap (dybdeintervjuer med 20 brukere eller kunder, eller 10 andre relevante partnere)
  • Entreprenørskap (dybdeintervjuer med 5 - 7 oppstartsbedrifter innenfor et avgrenset område eller bransje)
  • Intraprenørskap (dybdeintervjuer med 8 - 10 informanter fra samme bedrift eller organisasjon)
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. 

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. 

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Arbeidet starter med 1 time gruppevis veiledning.

Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Kurset støttes av BIs læringsplattform, og studentene må ha tilgang til PC med aktuell programvare. Det tilbys opplæring/veiledning i litteratursøk på biblioteket.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha gjennomført ELE 3667 Internship i egen oppstartsbedrift.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BTH36681
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Seminargrupper
8 Time(r)
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Forberedelse til seminarer
Gruppearbeid / oppgaver
345 Time(r)
Arbeid med Bachelorppgaven
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
Veiledning til Bacheloroppgaven
Undervisning
2 Time(r)
Deltakelse i introduksjonsforelesning
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.