ELE 3707 Sosiale medier og nettverk

ELE 3707 Sosiale medier og nettverk

Kurskode: 
ELE 3707
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Kursnavn på engelsk: 
Social Media and Networks
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Sosiale- og nettverkmedier er blitt verdifulle teknologier i forretningsdrift i alle typer av bransjer. Kanalene gir virksomheter effektive måter å følge kunden og andre interessenter på, og skaper møteplasser for samhandling og kunnskapsdeling i et omfang vi aldri tidligere har sett. Men hvordan bør virksomheter tilnærme seg sosiale kanaler og nettverk som en arena for verdiskapning? Viktig er det å forstå hvilke taktiske og strategiske valg som må tas for å høste gevinster gjennom å kommunisere effektivt og troverdig med den man ønsker å nå.

 

Kunnskapsmål

Læringsutbytte: 

Digitalisering gir endrede konkurranseforhold i de fleste næringer. I dagens organisatoriske virkelighet tas nye medier/ny teknologi i økende grad i bruk, internt for å effektivisere eksisterende arbeidsprosesser, eksternt for å forbedre kommunikasjon med kunder og andre typer av brukere. Kurset gir deg innblikk og forståelse av nyere teorier, drivkrefter og trender i virksomheter som har gjort bruken av sosiale medier til et konkurransefortrinn gjennom fokus på ytre motivasjon og menneskelige relasjoner som bærende prinsipp.

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Innsikt i hvordan sosiale medier som nyere teknologi griper inn alle sektorer og bransjer
 • Grunnleggende kunnskap om sosiale medier betydning og rolle virksomhetens forretningsfunksjoner
 • Forståelse for kanalenes egenart som utgangspunkt for produksjon av variert og engasjerende innhold for sosiale plattformer

 

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Kunne redegjøre for hvilken rolle sosiale medier har i forretningsdrift  
 • Bruke sosiale medier til ulike strategiske kommunikasjonsformål
 • Bidra med innholdsproduksjon og vurdering av hvordan, hvor og når innhold skal distribueres på tvers av kanaler  
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne reflektere og diskutere relevante faglige problemstillinger om åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i kommunikasjon
 • Kunne reflektere over hvordan og hvorfor tilstedeværelse i sosiale kanaler må være integrert i en større mediestrategi bestående av tradisjonelle og nyere digitale kommunikasjonskanaler.
Kursets innhold
 • Medieutviklingen, forbrukertrender, drivere for forandring  
 • Den digitale kundereisen
 • Nettverksteori - teknologimediert kommunikasjon og samhandling.
 • Strategisk forankring, organisatoriske forutsetninger
 • Sosiale kanaler og nettverk i forretningsdrift;
  • analyse/innsikt
  • internkommunikasjon
  • kundedialog - CRM
  • kunnskapsdeling/samhandling
  • markedsføring og merkevarebygging
  • Influencer marketing
  • produktutvikling, innovasjon
 • Sosiale medieplattformer, fellestrekk, særtrekk og egenskaper
 • Innholdsmarkedsføring og innholdsproduksjon
 • Etikk og juss 
 • Måling av kommunikasjonseffekt
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning supplert med videoforelesninger. Det vil mellom forelesningene tilrettelegges for at studentene kan jobbe med frivillige eksamensrelevante refleksjonsoppgaver. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Uke(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en fagoppgave som løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) studenter. Fagoppgaven teller 100 prosent av eksamenskarakteren i kurset. En egenevaluering som gir en kortfattet beskrivelse av læringsutbytte i forhold til kursets læringsmål, samt et begrunnet karakterforslag.
Eksamenskode: 
ELE37071
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Deltagelse i undervisning fordelt på klasserom og nettundervisning
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Forberedelser til forelesning/lese litteratur/diskusjon på klassen facebookside
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Fagoppgave/oppgaver
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.