BØK 1121 Finans I

BØK 1121 Finans I

Kurskode: 
BØK 1121
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Knut Sagmo
Emnenavn på engelsk: 
Finance I
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Basiskurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette introduksjonskurset fokuserer på tilegnelse av grunnleggende ferdigheter i finansmatematikk og lønnsomhetsanalyse i forbindelse med bedrifters realinvesteringer. Fra beslutningsvariabler under sikkerhet, utvides analysen til å hensynta usikkerhet (risiko) og hvordan den må hensyntas når avkastningskravet til investert kapital bestemmes. Fordi avkastningskrav representerer kapitalens alternativkostnad i velfungerende marked, gis også en innføring i kapitalmarkedsteori.  

Kunnskapsmål

Etter fullført kurs er det en målsetting at studentene skal:

 • Forstå hvordan finansmatematikk (bruk av ulike diskonteringsmodeller) muliggjør korrekt beregning (og estimering) av pengers tidsverdi.
 • Forstå hvordan ulike lønnsomhetsmodeller (netto nåverdi, internrente, payback) muliggjør estimering av realinvesteringers avkastning.
 • Forstå hvordan porteføljeteori og diversifisering klargjør skillet mellom relevant (systematisk) og irrelevant (usystematisk) risiko.
 • Forstå hvorfor kapitalverdimodellen (KVM) gir avkastningskrav som tar høyde for, og inkluderer, kun relevant risiko for investorene i velfungerende marked.
Ferdighetsmål

Etter å ha gjennomført dette kurset er det en målsetting at studentene skal kunne:

 • Anvende finansmatematikk (diskonterings-modeller) til korrekt beregning av pengers tidsverdi for ulike praktiske formål.
 • Anvende ulike lønnsomhetsmodeller (netto nåverdi, internrente, payback) til estimering av realinvesteringers forventede avkastning.
 • Anvende porteføljeteori og diversifiseringstanke-gangen til å skille mellom relevant (systematisk) og irrelevant (usystematisk) risiko for investorer. 
 • Anvende kapitalverdimodellen (KVM) til å beregne forventede avkastningskrav (kapitalkostnad) som tar høyde for, og inkluderer, kun relevant (systematisk) risiko for investorene i velfungerende marked.
Generell kompetanse

Kurset fokuserer på forståelse av forutsetningene som legges til grunn ved anvendelse av ulike lønnsomhetsmodeller. Innsiktsfull anvendelse forutsetter kunnskap om modellenes praktiske begrensninger.  

Kursets innhold
 • Introduksjon: Orientering om kursets hovedtema og generelle rolle og relevans i moderne bedriftsøkonomi.
 • Finansmatematikk
 • Lønnsomhetsmodeller og beslutningskriterier ved bruk av netto-nåverdi prinsippet, internrente-metoden og pay-back modellen.
 • Porteføljediversifisering og estimering av relevant risiko.
 • Kapitalverdimodellen for å estimere risikojustert avkastningskrav
Undervisnings- og læringsaktiviteter

I kurset foreleses 15 økter á 3 timer (45 timer), dvs totalt 45 forelesningstimer.

Det tilstrebes et godt læringsmiljø ved å oppmuntre til toveis kommunikasjon mellom studenter og foreleser. Det forventes av studentene at de tar ansvar ved å delta i undervisningen med spørsmål, kommentarer og diskusjon. 

Det forventes at studentene deltar på seminargruppene for å sikre at læreprosessen blir kontinuerlig. I løpet av semesteret avholdes 10 seminar med 10 hjemmeoppgavesett fra pensum. Seminarene avvikles umiddelbart i etterkant av de ukentlige forelesningene. Grundig arbeid med hjemmeoppgavesettene gjennom semesteret utvikler forståelse for finansiell beslutningsanalyse. Seminarene ledes av foreleser. 

Normal ukentlig arbeidsbelastning anslås til 12 - 15 timer. Kravet til arbeidsinnsats tydeliggjøres for studentene ved semesterets begynnelse.   

Bruk av excel programvare demonstreres og anvendes ved løsning av tidsverdi-av-penger problem og analyse av bedrifters fler-årige kontantstrømsbudsjett. Studentene oppmuntres sterkt til å lære bruk av Excel programvare, inkludert enkel programmering i VBA (visual basic applications). 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
R
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Grunnkursene i matematikk I og bedriftsøkonomisk analyse i høstsemesteret år 1, samt matematikk II, statistikk og mikroøkonomi i vårsemester år 1.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BØK11211
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Rentetabell
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Rentetabell
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: BØK11211
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
13 forelesninger av tre timers varighet.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
2 økter på 3 timer (6 timer) med gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver.
Forberedelse til undervisning
25 Time(r)
1,5 til 2 timer forberedelse til hver forelesning.
Seminargrupper
127 Time(r)
Forberedelse til ukentling plenumsgjennomgang og tilstedeværelse ved gjennomgang av 10 øvingsoppgaver. Øvingsopgavene distribueres før hver forelesning.
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.