BIK 3120 Bærekraftig finans

BIK 3120 Bærekraftig finans

Kurskode: 
BIK 3120
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Kjell Jørgensen
Geir Høidal Bjønnes
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable Finance
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. Samtidig ser vi stadige brudd på menneskerettigheter og lite etiske forretningsmodeller. Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser, mens dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. Framtidens økonomiske modeller må derfor inkorporere knapphet i disse for at de skal være nyttige redskaper som bærekraftige beslutningsmodeller. Dette gjelder også finansielle modeller.

Hvordan kan selskaper i større grad må internalisere sitt avtrykk i samfunnet. Hvordan kan Eierstyring (Corporate Governance) tilpasses? Hvordan kan langsiktige institusjonelle eiere bidra til at selskapet når langsiktige bærekraftsmål? Hva har dette å si for strategivalg og forretningsmodeller? Hvordan synliggjøre mål, status og utvikling gjennom integrert rapportering?

I kurset skal også lære om hvordan bærekraft kan integreres i de ulike finansnæringene. Mer spesifikt skal vi se på nye tilnærminger for investeringer med utgangspunkt i langsiktig verdiskaping. Deretter fokuserer vi på hvordan bærekraft kan integreres i finansielle instrumenter og sektorer. 

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene;

 • Forstå de utfordringene vårt samfunn står overfor, fremveksten av fagområdet bærekraftig utvikling, og hvordan økonomi og finans spiller en viktig rolle som en sentral del av løsningen.
 • Forstå de ulike nivåene av bærekraftig finans – fra bærekraftig finans 1.0 til bærekraftig finans 3.0.
 • Forstå hva en eksternalitet er, hvordan den kan internaliseres og regulative myndigheters rolle
 • Forstå hvordan et selskaps Eierstyring (Corporate Governance) kan bidra til å nå bærekraftsmålene
 • Forstå betydningen bærekraftsmål har for strategivalg og forretningsmodeller
 • Forstå betingelsene for langsiktig verdiskaping, og forskjellen mellom tradisjonelle og alternative prestasjonsmål
 • Forstå hvordan ESG (ESG: Environmental, Social and Governance) kan integreres på en fullverdig måte.
 • Forstå barrierene og insentivene ved bærekraftige utlån.
 • Forstå hvordan bærekraft påvirker forsikringsmarkedet
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

 • Bidra til å sette fokus på forståelse og utvikling av bærekraft i egen og andre bedrifter.
 • Identifisere eksternaliteter og vurdere internaliseringsmuligheter
 • Vurdere selskapers Eierstyring og hvordan denne bidrar til å nå bærekraftsmålene
 • Vurdere selskapers strategivalg og forretningsmodeller, og graden av bærekraft i disse
 • Vurdere betingelsene for langsiktig verdiskaping, og kunne anvende tradisjonelle og alternative prestasjonsmål
 • Anvende oppdaterte finansielle modeller for å vurdere finansielle instrumenter (som for eksempel aksjer, obligasjoner, lån og forsikring).
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle en kritisk sans til eksisterende forretningspraksis og modeller. I tillegg skal studentene forstå hvordan finansfaget kan bidra til en mer effektiv omstilling til et bærekraftig samfunn. 

Kursets innhold

1.    Bærekraftsbegrepet fra Brundtland-kommisjonen til FNs bærekraftmål og Planet Boundaries. 

2.    De ulike delene av bærekraftsbegrepet: 

 •     bærekraftig utvikling, 
 •     bærekraftig finans og 
 •     bærekraftige forretningsmodeller. 

3.    De ulike nivåene av bærekraftig finans – fra bærekraftig finans 1.0 til bærekraftig  finans 3.0.

4.    Eksternaliteter og Internalisering

5.    Eierstyring (Corporate Governance) og bærekraft

6.    Strategivalg og forretningsmodellers rolle i omstilling til bærekraftig virksomhet

7.    Investering og langsiktig verdiskaping

8.    Bank og nye vurderinger for utlån

9.    Forsikringsmarkedet og langsiktig risiko
 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved felles samlinger samt aktiviteter online. Undervisningen som foregår online kan bestå av podcaster, videoer, oppgaver og andre digitale læringselementer og webinarer.  

Eksamen er organisert som en individuell mappevurdering hvor studentene får caseoppgaver underveis i kurset. Til sammen vil det være 3 innleveringer som skal leveres inn. Den siste leveringen vil være den endelige besvarelsen som blir sensurert.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Bærekraftig finans, som består av består av SLMene SLM 7001 Bærekraftig utvikling og finans, SLM 7002 Bærekraftsutfordringer i selskaper, og SLM 7003 Finansiering av bærekraft. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Kvalifikasjoner
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BIK 31201
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Kurset gjennomføres ved felles samlinger samt aktiviteter online. Undervisningen som foregår online kan bestå av podcaster, videoer, oppgaver og andre digitale læringselementer og webinarer.
Forberedelse til undervisning
30 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med eksamen. Eksamen er organisert som en mappevurdering. Til sammen vil det være 3 innleveringer som skal leveres inn. Den siste leveringen vil være den endelige besvarelsen som blir sensurert.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.