ELE 3735 Finansregnskap

ELE 3735 Finansregnskap

Kurskode: 
ELE 3735
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Janicke Rasmussen
Kursnavn på engelsk: 
Financial accounting
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I Norge kan inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld måles på flere måter. Hovedalternativene går mellom det nasjonale sporet, som kalles GRS (God RegnskapsSkikk), og det internasjonale sporet, som kalles IFRS (International Financial Reporting Standards). Alle børsnoterte selskaper i EU/EØS-området (Norge inkludert) må bruke IFRS. Ikke børsnoterte selskaper kan velge mellom IFRS eller GRS. Innen hvert av de to hovedsporene finnes det varianter (f. eks. GRS for små foretak i det nasjonale sporet og forenklet IFRS i det internasjonale sporet).

Når finansregnskaper kan bli utarbeidet etter forskjellige regelsett, er det viktig at regnskapsprodusentene velger riktig regelsett og de kan anvende reglene i dette regelsettet korrekt. Videre er viktig at regnskapsbrukerne kjenner hovedinnholdet i de ulike regelsettene og vet hva de viktigste forskjellene mellom regelsettene er, slik at de forstår informasjonen riktig og ikke fatter beslutninger på feil grunnlag. Siktemålet med dette kurset er å gi deltakerne kunnskap som setter de i stand til å utarbeide og bruke regnskaper utarbeidet ved hjelp av forskjellige regelsett. Kursets hovedfokus er GRS siden mer enn 99 % av alle norske regnskapspliktige enheter rapporterer etter GRS. IFRS må imidlertid også dekkes, siden alle de børsnoterte foretakene bruker IFRS.

Med utgangspunkt i et produsentperspektiv på finansregnskapet, gir kurset god kunnskap i hvordan årsregnskaper skal utarbeides. Med utgangspunkt i et brukerperspektiv, gir kurset god kunnskap i hvordan GRS-regnskaper skal forstås og en innføring i viktige forskjeller mellom GRS-regnskaper og IFRS-regnskaper.

OBS!
Kurset er overlappende med BØK 3647 Finansregnskap, 15 studiepoeng som hører til regnskapsutdanningen for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år. Studenter som planlegger å ta regnskapsutdanningen bør derfor ikke ta dette kurset.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Forstå hvordan forskjellig regnskapsspråk (GRS og IFRS) påvirker hvordan elementer i finansregnskapet verdsettes og presenteres.
 • Forstå forskjellen på selskapsregnskap og konsernregnskap og hvordan de utarbeides for å kunne brukes i beslutningsøyemed
 • Forstå hvordan regnskap kan vurderes i forhold til kvalitet, og hva som påvirker kvalitet
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Forklare forskjellene og likhetene mellom resultatorienterte og balanseorienterte regnskapsmodeller.
 • Bruke de grunnleggende regnskapsprinsippene (resultatorientert og balanseorientert) for å finne løsninger på regnskapsmessige problemstillinger.
 • Sette opp et selskapsregnskap for et norsk ikke børsnotert selskap hvor eiendeler og gjeld er mål i samsvar med norske regnskapsregler og regnskapsstandarder.
 • Utarbeide konsernregnskap i samsvar med oppkjøpsmetoden.
 • Gi eksempler på eiendeler og gjeld som regnskapsføres forskjellige etter GRS og IFRS.
 • Vurdere kvaliteten på finansregnskap 
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene kunne diskutere regnskapsmessige problemstillinger/ løsninger ut fra en resultat- og balanseorientert regnskapsmodell og kunne vurdere styrker og svakheter ved GRS og IFRS.

Kursets innhold
 • Reguleringen av regnskapsplikten i Norge
 • Hvordan måle periodens resultat? Resultat- og balanseorienterte regnskapsmodeller, GRS vs IFRS og regnskapsmodeller basert på virkelig verdi og historisk kost.
 • Hvordan skal de grunnleggende regnskapsprinsippene i GRS-modellen forstås?
 • Generelle GRS-regler for innregning og måling av eiendeler og gjeld.
 • Spesialregler og spesielle problemstillinger innenfor GRS, f.eks. amortisert kost-metoden, leasing (leieavtaler), factoring, utsatt skatt, og inntektsføring (nærmere opplysninger blir gitt i løpet av kurset).
 • Utarbeidelse av konsernsregnskap
 • Regnskapsføring etter IFRS, eksemplifisert med f. eks. regnskapsføring av investeringseiendommer, biologiske eiendeler (f.eks. oppdrettsfisk og skog) og varige driftsmidler (nærmere opplysninger blir gitt i løpet av kurset).
 • Resultat- og regnskapskvalitet.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 40 kurstimer med forelesninger og oppgavegjennomgang. Nærmere opplysninger gis ved kursstart.

Det forutsettes at studentene har tilgang til et regnearkprogram (f. eks. Excel) og internett.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Fra og med våren 2022 endres eksamensformen i dette kurset fra 3 timers skriftlig skoleeksamen ELE 37351 som teller 100%, til;

 • ELE 37352 Midt-semester hjemmeeksamen, som teller 30% av endelig karakter i kurset.
 • ELE 37533 Avsluttende 3 timers individuell eksamen, som teller 70% av endelig karakter i kurset.

Siste kontinuasjonseksamen i ELE 37351 med 100% vekting vil bli tilbudt våren 2022.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Finansregnskap og regnskapsanalyse (BØK 3531 el. 3532) eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
30
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Uke(r)
Kommentar: 
Midtsemesterevaluering. Dette er det første av to eksamenselementer, som er en hjemmeeksamen. Den skal teste studentens refleksjonsevne med hensyn på konseptuelt stoff.
Alle eksamenselementer må være bestått for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ELE37352
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
70
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Dette er en avsluttende skoleeksamen.
Alle eksamenselementer må være bestått for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ELE37353
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
BØK 3647100
Credit reductions:
Kurskode:BØK 3647
Credit reduction:100
Reduction description

Kurset er overlappende med BØK 3647 Finansregnskap, 15 studiepoeng som hører til regnskapsutdanningen for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år. Studenter som planlegger å ta regnskapsutdanningen bør derfor ikke ta dette kurset.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Forelesninger med oppgavegjennomgang
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
120 Time(r)
Eksamen
40 Time(r)
Forberedelser inkl. eksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.