ORG 3650 People Insights

ORG 3650 People Insights

Kurskode: 
ORG 3650
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Øivind Hagen
Hakim Lyngstadås
Emnenavn på engelsk: 
People Insights
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kvalitativ metode er sentralt for å forstå og beskrive ulike sider ved organisasjoner og ledelse. En forutsetning for å ivareta, utvikle og endre en organisasjon er kunnskap om hva som kjennetegner nå-situasjonen. Innsikt i kvalitativ metode er sentralt ikke bare for å utvikle kunnskap om en organisasjon, men også for å vurdere kvaliteten på og premissene for denne kunnskapen. Kvalitativ metode er også nyttig for å forstå og utvikle rollen som hjelper, rådgiver og endringsagent i en organisasjon.

Dette kurset er en innføring i kvalitativ forskningsmetode anvendt på organisasjoner.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg en grunnleggende oversikt og kritisk forståelse for kvalitativ forskningsmetode og de ulike stegene i en kvalitativ forskningsprosess

Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene selv kunne være i stand til å gjennomføre undersøkelser basert på kvalitativ metode, og ha et bevisst forhold til muligheter og begrensninger ved en slik undersøkelse.

Generell kompetanse

Etter kurset skal studentene forstå kvalitativ metode og hvordan kvalitative metoder kan benyttes i praktisk forskning og utredningsarbeid i organisasjoner.

Kursets innhold
  • Introduksjon: Kvalitativ metode - hva, hvorfor, når?
  • Kvalitative metoder: Hva kjennetegner sentrale kvalitative forskningsmetoder?
  • Analyse: Hvordan analysere kvalitativt datamateriale?
  • Kvalitet: Hva kjennetegner god kvalitativ forskning?
  • Ekspertrollen: Hva skal til for å fungere som hjelper, rådgiver, internkonsulent, eksternkonsulent og endringsagent i en organisasjon? Hva er ekspertise?
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 30 timer forelesninger om de fem hovedtemaene i kurset. I tillegg gis det veiledning på semesteroppgaven og tilbakemelding på frivillig arbeidskrav.   

Eksamen er skriftlig og består av en flervalgstest og en semesteroppgave.

• Semesteroppgaven kan gjennomføres individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Flervalgstesten gjennomføres individuelt.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

ORG 3402 Psykologi, Organisasjon og Ledelse eller tilsvarende kunnskaper.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Frivillig11Det vil være ett frivillig arbeidskrav. Arbeidskravet består i å utarbeide et abstract for semesteroppgaven. Abstractet skal være mellom 200 og 400 ord. Nærmere informasjon blir gitt i forelesningen og på It's Learning.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Frivillig
Gitt arbeidskrav:1
Obligatoriske arbeidskrav:1
Kommentar arbeidskrav:Det vil være ett frivillig arbeidskrav. Arbeidskravet består i å utarbeide et abstract for semesteroppgaven. Abstractet skal være mellom 200 og 400 ord. Nærmere informasjon blir gitt i forelesningen og på It's Learning.
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ORG 36501
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
65Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Semesteroppgave skal være på maksimum 5000 ord, eksklusive forside, innholdsfortegnelse, referanseliste og attachement. Det vil bli kjørt plagieringskontroll av oppgavene i mappen. Eventuell kontinuasjon i en av eksamensdelene kan gjøres separat. Alle eksamenselementer må være bestått for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Strukturert test
Eksamenskode:
ORG 36502
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
35Ja1 Time(r)
  • Tospråklig ordbok
Individuell Multiple choice test hvor studenten vil testes i kursets pensumlitteratur. Alle eksamenselementer må være bestått for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:65
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:Semesteroppgave skal være på maksimum 5000 ord, eksklusive forside, innholdsfortegnelse, referanseliste og attachement. Det vil bli kjørt plagieringskontroll av oppgavene i mappen. Eventuell kontinuasjon i en av eksamensdelene kan gjøres separat. Alle eksamenselementer må være bestått for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: ORG 36501
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Strukturert test
Vekting:35
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Tospråklig ordbok
Varighet:1 Time(r)
Kommentar:Multiple choice test hvor studenten vil testes i kursets pensumlitteratur. Alle eksamenselementer må være bestått for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: ORG 36502
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Innlevering(er)
80 Time(r)
Arbeide med semesteroppgave.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Eksamen
20 Time(r)
Eksamen inkl. forberedelser.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
10 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.