BTH 3630 Bacheloroppgave - Markedsføring

BTH 3630 Bacheloroppgave - Markedsføring

Kurskode: 
BTH 3630
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eirik Haus
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis in Marketing
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset gjelder for alle studenter i programmet Bachelor i Markedsføring som ikke tar fordypning (30 studiepoeng).
Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studenten skal vise at de kan forholde seg til et bedriftsøkonomisk tema og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntil tre studenter, der gruppearbeid anbefales.

Kunnskapsmål
  • Studentene skal forstå hvordan man gjennomfører et selvstendig utredningsarbeid innen et bestemt tidsrom.
  • Studentene skal opparbeide kunnskap innenfor oppgavens problemområde, understøttet av relevante lærebøker og vitenskapelige artikler.
  • Studentene skal videre forstå hva som skal til for å oppfylle vitenskapelige krav til form og innhold.
Ferdighetsmål
  • Kunne identifisere og velge teorier og metoder som er relevante for oppgaven
  • Kunne anvende sentrale teorier og metoder til å gjennomføre analyser i egen oppgave
  • Kunne samle inn, vurdere og kritisk tolke relevant informasjon for problemstillingen i oppgave
  • Kunne skrive en oppgave som er velstrukturert og som har en logisk oppbygning.
Generell kompetanse

Studentene skal opparbeide evner til kritisk refleksjon, herunder kunne vurdere en problemstilling i markedsføring fra ulike synsvinkler. Studentene skal også være etisk bevisste grunnleggende interessekonflikter som er knyttet til en problemstilling i markedsføring.

Kursets innhold

Prosjektets tema skal være selvvalgt, og må ha en forankring i studiets faglige innhold. En nærmere beskrivelse av krav og rammer for oppgaven blir oppgitt ved oppstart av arbeidet.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

For de som har en kvantitativ oppgave, vil det være naturlig å bruke et analyseverktøy til innsamling av data, slik som Qualtrics, og andre program til å analysere data slik som SPSS eller JMP.

Søk etter informasjon i databaser og på Internett vil være sentralt.

Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Qualtrics
SAS - JMP
SPSS
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Oppgaven bygger på programmets faglige innhold.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BTH36301
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
2 Time(r)
Deltakelse i introduksjonsforelesning
Undervisning
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Seminargrupper
8 Time(r)
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Forberedelse til seminarer
Innlevering(er)
80 Time(r)
Uarbeide delinnleveringer underveis
Gruppearbeid / oppgaver
265 Time(r)
Arbeid med oppgaven
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
Veiledning til Bacheloroppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.