EMS 3642 Eiendomsjus III

EMS 3642 Eiendomsjus III

Kurskode: 
EMS 3642
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Thorunn Falkanger
Kursnavn på engelsk: 
Real Estate Law III
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene kunnskap om rettslige reguleringer i forbindelse med utøvelse av eiendomsmeglingsvirksomhet.

Kunnskapsmål

Målet med kurset Eiendomsjus III er at studentene skal få kjennskap til regler om ulike sammenslutninger og nødvendig kjennskap til rettsregler av særlig betydning for drift og omsetning av fast eiendom.

Studentene skal ha tilstrekkelig kunnskap om de emner som er omfattet av fagområdet. Betegnelsene kjennskap, grundig kjennskap og forståelse viser hvilket faglig nivå som kreves. De mest omfattende kunnskaper kreves der betegnelsen forståelse er benyttet.

 • Studentene skal ha forståelse for selskapsrettslige regler av betydning for organisering av eiendomsmeglingsforetak.
 • Studentene skal ha kjennskap til relevante regler som regulerer arbeidsforhold i eiendomsmeglerbransjen.
 • Studentene skal ha forståelse for reglene om forskjellige former for pengefordringer, oppgjør av pengefordringer, samt foreldelse av pengefordringer.
 • Studentene skal videre ha forståelse for hvordan ulike kreditorer kan sikre sine krav i fast eiendom bl.a. gjennom pant og kausjon. Videre skal studentene ha forståelse for regler om tinglysning av dokumenter vedrørende fast eiendom.
 • Studentene skal ha kjennskap til reglene om tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs. Det kreves forståelse for regler om tvangssalg av boligeiendommer.
 • Studentene skal ha kjennskap til natur- og miljørettslige regler av betydning for omsetning av fast eiendom.
 • Studentene skal ha kjennskap til hvordan personopplysninger under GDPR behandles.
Ferdighetsmål

Målet med kurset Eiendomsjus III er at studentene skal ha kjennskap til rettsreglene om ulike eierformers kapital, organisasjon, adgang til overdragelse av andel samt organisasjonsmessige endringer.

 • Studentene skal kunne redegjøre for selskapsrettslige regler om organisering av eiendomsmeglingsforetak.
 • Studentene skal ha kjennskap til relevante regler om arbeidsforhold. Studentene skal ha forståelse for utvalgte pengekravsrettslige spørsmål, samt forskjellige regler om sikkerhet og sikkerhetsstillelse i forbindelse med eiendomsfinansiering og inndrivelse av krav, herunder konkurs.
 • Studentene skal kunne forstå reglen om tinglysing og pant.
 • Studentene skal kunne anvende kravene til GDPR:
Generell kompetanse

For å kunne utføre sine oppgaver på en måte som ivaretar de interesser som er involvert i en eiendomstransaksjon, må en eiendomsmegler ha solide faglige kunnskaper innenfor de juridiske fagområder som behandles i kurset, herunder evnen til etisk refleksjon.

Kursets innhold

1. Sammenslutningers rett
Rettsreglene om ulike eierformers kapital, organisasjon, adgang til overdragelse av andel samt organisasjonsmessige endringer.

2. Arbeidsrett
Rettsregler som gjelder mellom partene i arbeidsforhold.

3. Pengekravsrett
Pengekravenes innhold, enkle fordringer, gjeldsbrev, omsetningsgjeldsbrev, oppgjør av pengekrav, foreldelse, kausjon.

4. Sikkerhetsrett
Etablering av panterett, rettsvernsregler, m.m.

5. Tinglysningsrett
Tinglysningslovgivningen, herunder forskrift om tinglysning.
Praktisk gjennomføring av tinglysningen.

6. Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs
Rettsreglene om tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs, herunder regler om fast eiendoms stilling ved tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs.

7. Natur- og miljørett
Hovedpunkter i rettsreguleringen om vern av natur og miljø.

8. GDPR

Reglene om behandling av personopplysninger under GDPR.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Som en del av undervisningsopplegget kan studentene deles i mindre kollokviegrupper og jobbe med oppgaveløsning tilknyttet hvert emne. Oppgavene er gjenstand for drøftelser og diskusjon i plenum, i etterkant av kollokviearbeidet. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). 

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid for retting og tilbakemelding. Det benyttes ingen spesielle dataverktøy, men følgende web-adresse er viktig: lovdata.no og tinglysing.no.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

EMS 3416 Jus og eiendomsmegling, JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3430 Markedsrett / JUR 3631 Markedsrett og etikk.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Bok: T. Falkanger og P. H. Fjeldheim. «Forskriftssamling for Eiendomsmeglere». Cappelen Damm akademisk.
 • Etiske regler for Norges eiendomsmeglerforbund
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
EMS36422
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
69 Time(r)
Deler av undervisningen vil kunne bli gjennomført digitalt.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
16 Time(r)
Foreleserstyrt arbeid i kollokviegrupper
Forberedelse til undervisning
90 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
100 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
120 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.