BIN 3080 Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager

BIN 3080 Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager

Kurskode: 
BIN 3080
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ide Katrine Birkeland
Karin van Trijp
Kursnavn på engelsk: 
Leadership for preschool teachers
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette programmet er Handelshøyskolen BIs tilbud til pedagogiske ledere i barnehager. Gjennom dette programmet skal pedagogisk leder tilegne seg økt kompetanse innen ledelse og implementering (kvalitetsforbedring i tjenesten). Gode, profesjonelle og trygge pedagogiske ledere er en nøkkelfaktor for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Hovedmålet med programmet er å gi den enkelte pedagogiske leder innsikten, kunnskapen og redskapene som skal til for å møte utfordringene og mulighetene som er knyttet til det å være leder i en storbybarnehage. Dette innebærer blant annet hvordan man best mulig kan møte utfordringer og muligheter i barnehager med et stort mangfold (etnisitet, kultur og språkutvikling), tidlig innsats, følge opp barn i risiko, samarbeid andre ansatte, foreldre, eier og eksterne aktører, samt variasjon i organisering mellom barnehagene. En viktig oppgave for pedagogiske ledere i årene som kommer vil være å igangsette og opprettholde systematisk fagutvikling både i egen avdeling og i barnehagen som helhet, for å sikre at barnehagens kvalitetsstandarder og satsninger nås. De planlagte samlingene er derfor lagt opp som en kombinasjon mellom faglig påfyll og arbeide i basisgrupper med fasilitatorer. I tillegg jobber man med utviklingsarbeid i form av småskrittsforberedinger som skal gjennomføres i sin barnehage eller på sin avdeling. Dette innebærer at studentene tilpasser hva de har lært på samlingene og hva de tenker er utfordrende og ønsker å endre i egen praksis. Målgruppen er pedagogiske ledere i barnehager.

Kunnskapsmål

Det er i dag stor variasjon i kvaliteten i norske barnehager. Hvordan barn blir møtt og hvilke muligheter de har for utvikling vil variere fra barnehage til barnehage. Derfor er det et stort uutnyttet potensial i norske barnehager. Gjennom dette programmet får studentene innføring i hvordan man som leder kan drifte barnehager og avdelinger med høy kvalitet som legger til rette for at barn utvikler seg og lærer mer.

Kandidaten har bred kunnskap om:

 • potensialet som ligger i barnehagen i forhold til tidlig innsats gjennom økt kvalitet og stimulering og utnyttelse av barnehagens mulighet som forebyggende arena. Dette inneholder også kunnskap om barnehagens kvalitetsstandarder og tilgjengelige verktøy for å utvikle barnehagen.
   
 • kommunikasjon og foreldresamarbeid, veiledningskompetanse, barns utvikling, tidlige tegn på skjevutvikling samt risiko og beskyttelsesfaktorer slik at man kan fange opp og hjelpe barn på et tidlig tidspunkt.
   
 • pedagogisk ledelse, personalledelse, endringsledelse og strategisk eller utadrettet ledelse.
   
 • Økt bevissthet og trygghet rundt egen lederatferd.
Ferdighetsmål

Kandidatene kan:

 • anvende relevante verktøy for å heve kvaliteten på tilbudet i egen barnehage eller avdeling
 • identifisere særlige utfordringer for barnehager med stort mangfold (etnisitet, kultur og språkutvikling) og vurdere kritiske faktorer for implementering av gode verktøy for å løse utfordringene i egen barnehage eller avdeling
 • være trygge ledere som har redskaper og mot for å endre og utvikle sin egen barnehage eller avdeling.
Generell kompetanse

Kandidatene kan stille kritiske spørsmål til og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen faget, og bruke kompetansen i egen praksis.

Kursets innhold

 1. samling 

Meg som leder, Lederutvikling og bevissthet rundt egen lederatferd

Ledertrening og ferdighetstrening. Ledertreningen vil være en kombinasjon av introduksjonsforelesninger, øvelser og tilbakemeldinger. Temaene som tas opp er:

 •  Kommunikasjon
 •  Ledelse
 •  Makt
 •  Påvirkning

 2. samling

Lærende ledelse, personal- og organisasjonsutvikling

For å svare på kompetansebehovet knyttet til kontinuerlig og involverende forbedringsarbeid vil deltakerne få opplæring i teorier og praksiser i dette.

Studentene vil få ferdigheter til å engasjere sine medarbeidere i produktive, respektfulle og evidensbaserte samtaler om kvaliteten på det pedagogiske arbeidet, hvor for eksempel informasjon om barns utvikling, kompetanse, eller språkutvikling benyttes.

Nøkkeltemaer som belyses er:

 • Involverende endringsledelse
 •  Tillit
 •  Lærende ledelse
 •  Evidensbaserte samtaler
 •  Forpliktende HRM
 •  Den vanskelige samtalen og foreldresamarbeid

3. samling

Kvalitet i barnehagen og tidlig innsats

 • Barnehagens samfunnsoppdrag
 •  Barnehagens formål og funksjon i et moderne samfunn
 •  Norske barnehagers barnepolitikk i et internasjonalt perspektiv (OECD)
 •  Tidlig innsats, barnehagen som forebyggende arena
 •  Tidlig identifisering
 •  Utjevning av sosiale forskjeller
 • Kvalitetsforståelse, pedagogisk dokumentasjon og systematiske observasjon av kvalitet på egen avdeling
 •  Analyse av egen barnehage/avdeling
 •  Hvordan ledes og drives de beste barnehagene

4. samling

Barnehagen som arena for å fremme psykisk helse og livsmestring og å oppdage barn i risiko og foreldresamarbeid 

 • Psykisk helse og livsmestring
 • Tidlig identifisering av barn i risikogruppen
 • Samspill med foreldre og andre aktører sett i relasjon til barns utvikling, trivsel og inkludering
 • De vanskelige samtalene
 • Veiledning og barnehagebasert kompetanseutvikling
 • Hvordan utvikle avdelingens praksis
 • Pedagogisk leders dobbeltrolle; veileder for barns og ansattes utvikling
 • Veiledning i praksis
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over fire samlinger à 2 dager. Samlingene vil være en kombinasjon av forelesninger og arbeid i basisgrupper og Itslearning er en sentral læringsplattform i undervisningen. Diskusjonsgrupper på sosial plattform som skal være aktive mellom de fire samlingene for å sikre kontinuitet i arbeidet og skal styres av fasilitatorene.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

 

Covid-19
Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
72 timers individuell hjemmeeksamen
Eksamenskode: 
BIN 30801
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.