ENT 3501 Oppstart av bedrift

ENT 3501 Oppstart av bedrift

Kurskode: 
ENT 3501
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Silje Katinka Jansen
Kursnavn på engelsk: 
Starting a venture
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Oppstart av bedrift er et praksiskurs hvor studentene skal bli bevisst egne ressurser som entreprenører, jobbe med problemløsning, ideutvikling, evaluering og oppsett av egen bedrift. Studentene skal i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned en bedrift, enten som Studentbedrift eller som ordinært selskap. Studentene skal gjennom hele semesteret levere inn ukentlige logger i forbindelse med undervisningen og det løpende arbeidet med bedriften. Det forventes deltakelse i timer og arbeid utover forelesningene. Studentene skal lære å sette og jobbe mot omsetnings- og aktivitetsmål for bedriften.

Kunnskapsmål
  • Få innblikk i teorier og modeller som beskriver entreprenørers tankesett
  • Tilegne seg modeller for ideutvikling, problemløsning, testing og evaluering av nye muligheter
Ferdighetsmål
  • Forstå egne ressurser som entreprenør 
  • Teste, evaluere og avklare markedspotensial til en oppstartsbedrift
  • Bruke logger til å formidle statusrapporter 
  • Erfaring med nettverksutnyttelse i praksis og samarbeid for å nå en bedrifts mål
  • Kunne presentere kjerneideen, hva som er gjort og hva som kan gjøres bedre
  • Evne å operasjonalisere en forretningsmodell og forretningsplan
  • Utvikle evnen til å lære av egne feil og reflektere over egen måloppnåelse 
Generell kompetanse

Studentene vil gjennom deltakelse oppnå erfaring med reelle valg knyttet til testing av ideer, evaluering og kommersialisering av en bedrift. Dernest evne til kritisk refleksjon over samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av prosessen fra ide til oppstart. Kommunikasjon innad i teamet og ut mot eksterne partnere, utprøving i praksis og refleksjon er sentralt for kurset. Gjennom kurset skal studentene videreutvikle eget entreprenørielt tankesett.  

Kursets innhold

Steg 0: Inspirasjon 
Steg 1: Entreprenørens ressurser: Personlighet, motivasjon og verdier
Steg 2: Entreprenørens ressurser: Team og nettverk
Steg 3: Ide, problemforståelse og selskapsform/registrering
Steg 4: Forretningsmodell 
Steg 5: Testing, feedback og læring 
Steg 6: Segmentering
Steg 7: Verdi, interessenter og produktbrosjyre
Steg 8: Salgsprosessen
Steg 9: Økonomi 
Steg 10: Forretningsplan
Steg 11: Pitch og presentasjon

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisningen tar for seg sentrale temaer i oppstart av en ny virksomhet, men har også mye vekt på fremdrift i egen bedrift og deling.

Studentene skal gjennom hele semesteret utarbeide en ukentlig logg basert på refleksjonsspørsmål fra undervisningen og det praktiske arbeid med bedriften mellom undervisningene. Denne loggen ligger til grunn for den individuelle eksamen i faget.

I den midtre delen av kurset, gjennom fire uker, skal studentene gjennomføre ukentlige sprinter for testing og utvikling av eget segment og løsning. I denne intensive perioden vil det kreve spesielt fokus og prioritering av arbeidet med bedriften hver ukedag. 

Det vil trenes på statusoppdateringer og refleksjon i undervisningen. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Det tilbys kontinuasjon i eksamenskode ENT 35012 og ENT 35013 høsten 2021 og siste gang våren 2022.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Det anbefales at ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap eller tilsvarende erfaring er gjennomført.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe (2 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Innlevering i grupper inntil 3 studenter

Den skriftlig innleveringen skal inneholde:
-en forretningsplan (12 sider)
-en bekreftelse på selskapsregistrering (1 side)
-en statuserklæring om videre drift eller avvikling (1 side)
-en økonomisk statusoppstilling (omsetningskrav fastsatt i oppstarten av kurset) eventuelt intervju av en av gruppene som har nådd kravet med refleksjon (2 sider)

Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.

Ved kontinuasjon aksepteres det at denne eksamen utføres individuelt.
Eksamenskode: 
ENT35014
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Muntlig eksamen
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe (2 - 3)
Varighet: 
30 Minutt(er)
Kommentar: 
Muntlig eksamen, vil finne sted etter innleveringen. Under den muntlige eksamen skal forretningsplan og forretningsmodellen presenteres av kandidatene, og det vil komme spørsmål fra sensorene.

Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.

Ved kontinuasjon aksepteres det at denne eksamen utføres individuelt.
Eksamenskode: 
ENT35015
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
20
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Innleveringen skal være et individuelt refleksjonsnotat som består av en ukentlig datert logg basert på refleksjonsspørsmål som presenteres i hver undervisning gjennom hele semesteret. Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset
Eksamenskode: 
ENT35016
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
82 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
82 Time(r)
Arbeid med egen bedrift.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.