MAD 1214 Logistikk

MAD 1214 Logistikk

Kurskode: 
MAD 1214
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Eirill Bø
Emnenavn på engelsk: 
Logistics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Logistikk behandler de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, transportere og levere ferdigvarer, råvarer og materiell, samt diskutere hvordan varer og tjenester blir tilgjengelige for sluttbrukerne.

Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene og de omfatter både leverandører og kunder. Måten prosessene gjennomføres på, har avgjørende virkning på både konkurranseevne og lønnsomhet. Som fagområde har logistikk gjennomgått en utvikling fra en situasjon der hovedfokus var reduksjon av kostnader på delområder, til helhetsbetraktninger som fremkommer ved integrering internt i bedriftene og gjennom samarbeid med leverandører og kunder.

Logistikk innebærer både å ha et helhetssyn på hvordan kjeden fungerer men også å forstå de kostnader som oppstår i kjeden og at mange kostnader vil trekke i forskjellige retninger. For eksempel vil et ensidig fokus på lagerkostnader kan bidra til økte transportkostnader og motsatt.

OBS!
Dette kurset er overlappende med kursene ELE 3715 Logistics and Marketing Channels (7,5 studiepoeng) og MRK 3520 Markedsføringskanaler og logistikk (7,5 studiepoeng). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for kombinasjoner av disse kursene i en Bachelorgrad.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha en grunnleggende innsikt i logistikkbegrepets nåværende innhold og utvikling.

 • Forstå begrepene logistikk og supply chain management.
 • Kjenne til modeller som Du Pont, totalkostnadsanalysen, ABC analyser og klassifiseringsmodeller.
 • Eksempler på begreper som skal kunne forklares:
  • Leveringsservice
  • Logistikkostnader
  • Leverandørrelasjoner
  • Strategiske allianser
  • Kostnadsoptimalisering
 • Kjenne til modeller for optimalisering av vareflyten
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare hvordan man med et kundefokusert utgangspunkt, kombinerer økonomiske, sosiale og politiske perspektiver for å analysere den fysiske vareflyten. Studentene vil være i stand til å:

 • Utføre en distribusjonsanalyse for å finne de mest effektive kanaler fra produsent til sluttkunde.
 • Utføre en leverandøranalyse og vite hvordan de kan gjøre innkjøpet mest mulig effektivt og hvordan man bør og kan knytte tette relasjoner med enkelte leverandører.
 • Utføre en lageranalyse, samt sette opp produksjonsplaner for en produksjonsbedrift.
 • Vurdere riktig og kostnadseffektiv leveringsservice mellom leddene i forsyningskjeden
 • Kunne modellere enkle optimaliseringsproblemer (lineær programmering) knyttet til lager og transport
 • Benytte excel solver til å løse optimaliseringsmodellene
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene være klar over at effektive distribusjonskanaler kan komme i konflikt med målet om å verne miljøet. De skal også utvikle en etisk bevissthet knyttet til håndtering av leverandører i en innkjøpssammenheng.

Kursets innhold
 1. Introduksjon til logistikkbegrepet - fagets omfang og utvikling
 2. Leveringsservice som betydning for kunden
 3. Hvordan måle leveringsservicen?
 4. Prognoser og lagerstyring
 5. Produksjonsstyring
 6. Innkjøp og leverandørsamarbeid
 7. Distribusjon og transportens plass i bedriften og betydning for verdikjeden
 8. Prinsipper for å skape effektiv logistikkprosesser
 9. Logistikk som konkurransestrategi
 10. Logistikkens betydning for miljøet
 11. Informasjonsteknologiens betydning for logistikken
 12. Hva gjør de ledende logistikkbedrifter?
 13. Optimaliserings modeller for transport og lager
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil gjennomføres ved forelesninger og øvelser, totalt 45 kurstimer. 

Studentene må i dette kurset arbeide med et optimeringscase. Caset vil bli publisert i It's learning. Caset skal ikke leveres inn for karaktersetting, men til den skriftlige eksamen vil enkelte spørsmål ha tilknytning til relevante emner i caset. 

Det vil bli benyttet excel regneark i dette kurset.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper i dette kurset.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAD12141
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja4 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell 30.09.2022 Vær oppmerksom på at kontinuasjonseksamen høsten 2022 arrangeres som strukturert test.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:30.09.2022 Vær oppmerksom på at kontinuasjonseksamen høsten 2022 arrangeres som strukturert test.
Eksamenskode:MAD12141
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Webinar
5 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Arbeid med excel-case
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
46 Time(r)
Eksamen
4 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.