BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring

BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring

Kurskode: 
BØK 3541
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Tangenes
Emnenavn på engelsk: 
Managerial Accounting and Control
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og administrasjon - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset bygger på BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3423 Finans og BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse. Kurset er strukturert i henhold til en generisk styringssyklus og forholder seg til realistiske virksomhetsproblemer. Kurset fokuserer på planlegning og styring av verdiskapningsprosessen og relevant beslutningsstøtte for verdiskapning, både i situasjoner der strategien er gitt og i situasjoner med strategiske korreksjoner, basert på læring.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

 • Hvordan fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring forholder seg til verdiskapning og om hvordan styring av strategisk prosess kan operasjonaliseres ved bruk av balansert målstyring og budsjetter
 • Hvordan virksomhetens samfunnsansvar kan styres
 • Bruk av budsjettet som et sett av finansielle prognoser
 • Den ressurs- og posisjoneringsbaserte forklaringen på verdiskapning og konkurransemessige fortrinn/ulemper
 • Kostnadsdrivere
 • Inntekts- og kostnadsrelevans
 • Aktivitetsbaserte kostnadsteori og kalkulasjon
 • Kapasiteter, flaskehalser og optimalisering av produksmiks
 • Lean-filosofien og flerdimensjonal prosessanalyse for å effektivisere verdikjeden
 • Benchmarking
Ferdighetsmål

Studentene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder:

 • Vurdere kausalitet og egnethet av suksessfaktorer og ytelsesmål i målstyringssammenheng
 • Utarbeide strategikart
 • Utarbeide budsjettmodeller i Excel
 • Utarbeide del- og hovedbudsjetter
 • Gjennomføre budsjettsimulering og analyse.
 • Optimalisere produksjonsvolumer med hensyn til kapasiteter ved bruk av Excel
 • Beslutningstaking med utgangspunkt i relevante inntekter og kostnader
 • Fordele og analysere kostnader i aktivitetsstrukturer
Generell kompetanse

Studentene skal opparbeide en bevissthet om virksomhetsstyring som et kontekstuelt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen.

Kursets innhold

Del 1: Planlegning og styring av verdiskapningsprosessen

 • Om økonomi- og virksomhetsstyring
 • Strategiske mål og kritiske suksessfaktorer
 • Strategikart og strategiske temaer
 • Ytelsesmål, validitet og reliabilitet
 • Budsjettet som verktøy i målstyring
 • Excel-modellering og budsjettering 

Del 2: Beslutningsstøtte for verdiskapning

 • Konkurransekraft og kostnadsdrivere
 • Ressurs- og kostnadsbegreper
 • Inntekts- og kostnadsrelevans
 • Kalkulasjon med vekt på ABC
 • Kapasiteter og optimal produktmiks

Del 3: Fra analyse til forbedring

 • Lean-filosofien
 • Flerdimensjonal prosessanalyse
 • Benchmarking
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres i storklasser og småklasser. I småklasseøktene jobber studentene gruppevis med casebaserte problemstillinger, der de bl.a. modellerer og løser budsjett- og kalkulasjonsproblemer problemer i Excel. Foreleser fungerer som veileder i småklassene, deltar gruppevis i diskusjoner og gir muntlige tilbakemeldinger. Læreprosessen i småklassene forutsetter at studentene orienterer seg om det aktuelle temaet, ved å lese pensum, delta i storklasseforelesningene, gjøre oppgaver i arbeidsboken og se på temavideoen. 

Før hver emneblokk publiseres én eller flere temavideoer, hver på ca. 15 minutter. 

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

(BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse og BØK 3423 Finans), (BØK 3411 Finans og økonomistyring I og BØK 3421 Finans og økonomistyring II), (BØK 1113 Økonomistyring og BØK 1121 Finans I) eller tilsvarende.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Frivillig Det vil i løpet av semesteret bli gitt et sett av frivillige oppgaver.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Frivillig
Gitt arbeidskrav:
Obligatoriske arbeidskrav:
Kommentar arbeidskrav:Det vil i løpet av semesteret bli gitt et sett av frivillige oppgaver.
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BØK35412
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
30Nei24 Time(r)Individuell Midtsemesterevaluering Dette er det første av to eksamenselementer, som er en hjemmeeksamen. Innleveringen omfatter kursets første og tredje temablokk. Den skal teste studentens refleksjonsevne med hensyn på konseptuelt stoff. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BØK35413
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
70Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell 1) 30.09.2022 Vær oppmerksom på at kontinuasjonseksamen høsten 2022 arrangeres som hjemmeeksamen, 4 timer. 2) Dette er en avsluttende skoleeksamen med vekt på kursets tekniske innhold (budsjettering, kostnadsanalyse og ABC). 3) Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:30
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
Varighet:24 Time(r)
Kommentar:Midtsemesterevaluering Dette er det første av to eksamenselementer, som er en hjemmeeksamen. Innleveringen omfatter kursets første og tredje temablokk. Den skal teste studentens refleksjonsevne med hensyn på konseptuelt stoff. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: BØK35412
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:70
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:1) 30.09.2022 Vær oppmerksom på at kontinuasjonseksamen høsten 2022 arrangeres som hjemmeeksamen, 4 timer. 2) Dette er en avsluttende skoleeksamen med vekt på kursets tekniske innhold (budsjettering, kostnadsanalyse og ABC). 3) Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: BØK35413
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
18 Time(r)
9 økter i storklasse á 2 timer = 18 timer
Seminargrupper
16 Time(r)
4 økter i småklasser á 4 timer = 16 timer
Forberedelse til undervisning
65 Time(r)
Forberedelsene skal omfatte Relevant pensum fra lærebok, Video(er), kontrollspørsmål, anbefalte oppgaver, temaer for refleksjon.
Gruppearbeid / oppgaver
50 Time(r)
Arbeid med kursets caseprogram, individuelt og i grupper, som organiseres av studentene selv.
Eksamen
46 Time(r)
Eksamen inkl. forberedelser
Digitale læringsressurser med automatisk tilbakemelding
 • Interaktiv video
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.