JUR 3613 Arbeidsrett

JUR 3613 Arbeidsrett

Kurskode: 
JUR 3613
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Gina Bråthen
Kursnavn på engelsk: 
Labour Legislation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

De fleste konflikter på individnivå i arbeidslivet skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet og for hvordan konflikter skal håndteres og løses. I stor grad skyldes dette sviktende kunnskap hos arbeidsgivere om de arbeidsrettslige grunnreglene. Kurset i arbeidsrett skal gi grunnleggende kunnskaper om den rettslige reguleringen av individuelle arbeidsforhold. Studentene får en grunninnsikt i arbeidsmiljølovgivningen med utgangspunkt i sentrale problemstillinger som har betydning for utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner.

Kunnskapsmål

Gjennom kurset skal studentene:

 • Tilegne seg god kunnskap om de sentrale nasjonale og internasjonale rettskildene i arbeidsretten
 • Tilegne seg god kunnskap om og forståelse av hva som begrunner arbeidsretten og hvilke interesser som avveies mot hverandre.
 • Tilegne seg god kunnskap om sentral regulering i den individuelle arbeidsretten, og få oversikt over den kollektive arbeidsretten.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Identifisere konkrete arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Anvende den juridiske metode, både i lys av norske og internasjonale arbeidsrettslige rettskilder, og være i stand til å anvende relevante digitale verktøy i dette arbeidet.  
 • Kunne håndtere individuelle konflikter av arbeidsrettslig karakter.
Generell kompetanse

Studentene skal ha utviklet evnen til selvstendig og kritisk tilnærming til ulike arbeidsrettslige spørsmål. Studentene skal ha utviklet evnen til å forstå betydningen av et bærekraftig arbeidsliv. Studentene skal bevisstgjøres etiske problemstillinger i samspillet mellom menneskesyn og verdier versus lover og regler i arbeidsrett.

Kursets innhold
 • Arbeidsrettens særpreg og rettskilder
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Fortrinnsrett og ansettelser
 • Vern mot diskriminering i arbeidsforhold
 • Arbeidsavtalen
 • Lojalitet og ytringsfrihet
 • Arbeidsmiljø og varsling
 • Arbeidstid
 • Lønn, ferie og permisjoner
 • Personvern og GDPR
 • Stillingsvern
 • Nedbemanning
 • Permittering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Kollektiv arbeidsrett
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter, i en kombinasjon av tradisjonell klasseroms-undervisning, ulike digitale tilbud og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og oppgaveløsning. Det tilbys også diverse læringsaktiviteter på nett i form av eksempelvis webinarer, quiz, videoer, samt digitale diskusjonsforum.

I starten av kurset vil studentene få en semesterplan med oversikt over alle læringsaktiviteter. For et godt læringsutbytte, forventes studentene å delta på samtlige aktiviteter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR36131
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
90 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.