ORG 3610 Ledelse og innflytelse

ORG 3610 Ledelse og innflytelse

Kurskode: 
ORG 3610
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mette Marthinussen Aanes
Wajda Wikhamn
Kursnavn på engelsk: 
Management and influence
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Innflytelsesbasert ledelse handler om hvordan en organisasjon kan ledes til effektivitet gjennom myndiggjøring, involvering og ansvarliggjøring av medarbeidere. For å oppnå effektivitet i ledelse er leder avhengig av integritet og innflytelse. For å lykkes i lederrollen er det derfor en forutsetning at lederen har kompetanse i de organisasjonspsykologiske og sosiale prosessene som skaper gode samhandlingsprosesser i organisasjonen. Det er også avgjørende at leder har evne til å omgjøre denne kompetansen til aktiv handling som er synlig i organisasjonskulturen. God ledelse handler om å formidle visjoner og mål på en tydelig og inspirerende måte, og evne til å delegere arbeid i samsvar med modenhetsnivået til hver enkelt medarbeider. Sentralt i innflytelsesprosessen er selvinnsikt i egen påvirkningskraft, kunnskap om hvordan medarbeidere lar seg påvirke og hva som motiverer, inspirerer og skaper trygge relasjoner, og sunne strukturer rundt arbeidsprosessen.

I dette kurset tar vi utgangspunkt i utviklingsorienterte, relasjonsorienterte og endringsorienterte ledelsesperspektiver og tilbyr en verktøykasse til bedre innflytelse og effektivitet i organisasjonen.

Leder har selv ansvar for å utvikle lederskapet gjennom selvinnsikt, bevissthet rundt egen lederrolle, personlighet og lederstil, og hvordan utøvelse av makt og innflytelse påvirker dem som skal ledes. Gjennom økt bevissthet vil leder kunne tilpasse sin lederstil og bistå som utviklingsagent i arbeidet med medarbeiderutvikling og gjennom sin innflytelse øke produktivitet og trivsel i organisasjonen.

Sentrale mål med kurset er:

 • Øke kursdeltakeres refleksjonsnivå rundt egen lederrolle; hva kjennetegner deg som leder, personlighet, lederstil, tankesett og mental robusthet, evne til å se seg selv utenfra og medarbeiderne innenfra – utvikle et større repertoar av følelsesmessige strategier
 • Hjelpe kursdeltakerne til å beskrive egne prioriterte mål og verdier, og vise nyttige verktøy i hvordan leder kan undersøke hvordan disse samsvarer med de ansattes prioriteringer - utvikle en mer undersøkende samhandlingsstrategi
 • Øke kursdeltakernes innsikt i hva som påvirker hvem i organisasjonen; fokusere på trygghet, selvbestemmelse og anerkjennelse som motivator – utvikle ferdigheter i tillitsbasert tilbakemelding, kommunikasjon, bygging av gode organisasjonskulturer og autonomistøttende lederskap
 • Gi en innføring i relevante organisasjonspsykologiske teorier, modeller, verktøy, øvelser og case som fremmer deltakernes forutsetninger for å lykkes i lederrollen - utvikle et større repertoar av handlingsstrategier
 • Bevisstgjøre kursdeltakerne på samfunnsmessige, kulturelle og situasjonelle utfordringer som preger nivået av organisatorisk makt, innflytelse og innovasjonsprosesser – utvikle større åpenhet for hvordan globalisering, bærekraft, digitalisering, mangfold og krysskulturelle perspektiver påvirker lederskapet
Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende psykologiske, lederfaglige og organisasjonsteorietiske kunnskaper relevant for arbeidslivet og for videre studier innen organisasjons- og ledelsesfag

Etter dette kurset skal studentene ha kunnskap om:

 • effektive former for ledelse
 • utviklingsorienterte, relasjonsorienterte og endringsorienterte ledelsesformer
 • psykologiske og sosiale påvirkningsfaktorer
 • organisasjonskultur, psykologisk trygghet og autonomistøttende prosesser
 • myndiggjørende ledelse
 • evalueringsverktøy og metoder i lederutvikling
 • situasjonelle, krysskulturelle og innovative påvirkningsprosesser
 • makt og innflytelse
Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier og hvordan disse relateres til effektivitet og innflytelse i organisasjoner. Dette innebærer at studentene skal kunne anvende lærestoffet og de verktøy som blir presentert på praktiske eksempler fra organisasjonslivet.

Etter dette kurset skal studentene kunne:

 • Vise grunnleggende forståelse av lederskapet i et moderne perspektiv
 • Redegjøre for ledelsesfagets teoretiske, empiriske og strategiske grunnlag
 • Beskrive utviklingsorienterte, relasjonsorienterte, endringsorienterte og myndiggjørende ledelsesstrategier
 • Diskutere betydningen ulike ledelsesperspektiver har for leders innflytelse i organisasjonen
 • Vite hvordan man planlegger og gjennomfører lederutviklingstiltak
 • Analysere betydningen av 360 graders tilbakemeldinger med vekt på tilbakemelding
 • Vise etisk bevissthet rundt hvordan makt og innflytelse påvirker organisasjonskulturen
Generell kompetanse

Studentene skal kunne nyttiggjøre seg den faglige kompetansen i egen utvikling som fremtidige ledere og reflektere over egen lederatferd og hvordan denne påvirker samspillet i organisasjonen.

Etter dette kurset skal studentene kunne reflektere over:

 • eget lederskap, verdihierarki, personlighet, lederstil og påvirkningskraft
 • verdien av forskningsbasert kunnskap om ledelse
 • etiske forhold knyttet til utviklingsorientert ledelse
 • utfordringer forbundet med lederutviklingsprogrammer og tilbakemeldinger på ledervurderinger
 • nytteverdien av de ulike teoriene, modellene og verktøyene som presenteres i kurset
 • hvordan makt og innflytelse kan brukes konstruktivt for å oppnå effektivitet, trivsel og utvikling i organisasjonen

Ved gjennomføring av kurset vil studentene være bedre i stand til å forstå og diskutere ulike sider av lederrollen og dens påvirkningskraft, og ha et grunnlag for å kunne foreta bedre beslutninger når det gjelder valg av strategier og verktøy som optimaliserer effektivitet og innflytelse i organisasjonen.

Kursets innhold
 • Ledelsesfagets moderne teorigrunnlag og utfordringer  
 • Teorier om utviklingsorientert ledelse:
  • Innflytelsesbasert ledelse
  • Endringsledelse
  • Relasjonsledelse
  • Myndiggjørende ledelse
 • Ledelse i et forskningsbasert motivasjonsperspektiv
 • Destruktive ledelsesformer, helsefarlig ledelse og etikk i ledelse
 • Lederutvikling og bruk av 360 graders lederverktøy
 • Praktiske implikasjoner av utviklingsorientert ledelse  
 • Kommunikasjonsteori/verktøy
 • Digital ledelse/verktøy
 • Krysskulturelle perspektiver på ledelse
 • Makt, integritet og innflytelse
 • Etikk i det moderne ledelsesfaget
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Variert undervisning med kombinasjon av forelesning, gruppeaktivitet og oppgaveløsning, case og verktøystrening.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
ORG 36101
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Variert klasseromsundervisning med kombinasjon av forelesning, gruppeaktivitet, oppgaveløsning og eventuelle andre pedagogiske klasseromsaktiviteter.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
150 Time(r)
Egen forberedelse til forelesninger og eksamen.
Eksamen
5 Time(r)
Skriftlig skoleeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.