ORG XXX6 Ledelse og innflytelse

ORG XXX6 Ledelse og innflytelse

Kurskode: 
ORG XXX6
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mads Nordmo Arnestad
Emnenavn på engelsk: 
Management and influence
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

Ledelse er rettet mot å skape forståelse for mål samt påvirkning og innflytelse i retning av målrettet arbeid. Ledelse er et bindeledd mellom organisasjoners overordnede mål, deres strategi og det å nå målene. Effektiv ledelse er derfor sentralt for at organisasjoner skal lykkes i å nå sine mål.

Ledelse er sentralt spesielt under endringsprosesser. Slike prosesser er et av viktigste kjennetegn på dagens organisasjonsliv. Blant høyaktuelle endringsprosesser finner vi digitalisering, effektiviseringsprosesser, innovasjon og omstilling for å styrke bærekraft. Derfor vil ledelse av endringsprosesser bli viet oppmerksomhet i kurset.

Ledelse skjer gjennom kommunikasjon. Derfor vil sentral kommunikasjonsteori være en del av kurset. Likeledes vil digital ledelse (ledelse uten fysisk tilstedeværelse) være et aktuelt tema.

Et interessant spørsmål er også om samme type ledelse er like effektiv i alle kulturelle sammenhenger. Derfor vil krysskulturelle perspektiver på ledelse bli gjennomgått.

Kunnskapsmål

Etter dette kurset skal du ha:

 • Kunnskaper om effektive former for ledelse
 • Kunnskaper om destruktive ledelsesformer
 • Kunnskaper om endringsledelse
 • Kunnskaper om effekter av og forsvarlige metoder i lederutvikling
 • Kunnskaper om effektive kommunikasjonsformer
 • Kulturelle perspektiver på effektiv ledelse
Ferdighetsmål

Etter dette kurset skal du ha:

 • Evne til å forstå ledelsesfaglig forskningslitteratur
 • Grunnleggende ferdigheter i sentrale former for ledelse, herunder endringsledelse
 • Grunnleggende ferdigheter i hvordan man planlegger og gjennomfører lederutviklingstiltak
 • Grunnleggende ferdigheter i å benytte 360 graders tilbakemeldinger
Generell kompetanse

Etter dette kurset skal du kunne:

 • Reflektere over verdien av forskningsbaserte kunnskaper om ledelse
 • Reflektere over etiske forhold forbundet med lederutvikling og tilbakemeldinger på ledervurderinger
 • Etiske forhold forbundet med omfattende endringsprosesser
 • Reflektere over hvilke verdier som de ulike teorier om ledelse gjenspeiler
Kursets innhold
 • Ledelsesfagets historikk
 • Teorier om myndiggjørende ledelse. Ledelse i et forskningsbasert motivasjonsperspektiv
 • Teori om visjonær og inspirerende ledelse
 • Destruktiv ledelse. Etikk i ledelse
 • Lederutvikling og bruk av 360 graders lederverktøy
 • Ledelse for bærekraft
 • Endringsledelse. Praktisk gjennomføring
 • Utfordringer i ledelsesforskningen
 • Kommunikasjonsteori
 • Digital ledelse
 • Krysskulturelle perspektiver på ledelse
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.