ORG XXX3 Individuelle forskjeller og rekruttering

ORG XXX3 Individuelle forskjeller og rekruttering

Kurskode: 
ORG XXX3
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mads Nordmo Arnestad
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Planlagt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2020.

Dette kurset dreier seg om menneskelige egenskaper, hvordan slike egenskaper formes og hvilken betydning de har i arbeidslivet. De egenskaper som danner kursets fokus, er evner som intelligens og kreativitet, men også emosjonell intelligens, samt personlige egenskaper. Sistnevnte belyses av personlighets-psykologisk teori hvor trekk-teori er mest sentral i arbeidslivssammenheng. Det legges vekt på hvilken innflytelse slike egenskaper har for samspill med andre mennesker og for ytelse på ulike arbeidsoppgaver og i ulike situasjoner.

Et sentralt moment i kurset er hvordan de ulike egenskaper formes, utvikler seg og endres gjennom livet. Arv-miljø problematikk blir derfor et sentralt moment. Utover dette vil det legges vekt på hvordan menneskelige egenskaper kan måles og vurderes på andre måter. Psykologisk testing vil være viktig i seleksjonssammenheng og det samme vil være tilfelle for seleksjonsintervjuet. Digitale tester har blitt en standard sammenliknet med papir og blyant tester. Kryss-kulturelle perspektiver på egenskaper og testing er også sentralt.

Grunnlaget for å benytte psykologisk testing og jobbintervju er det som kan beskrives som en jobb-analyse hvor man vurderer hvilke krav til menneskelige egenskaper som er viktige når man skal ansette nye medarbeidere. Ferdigheter i å gjennomføre jobb-analyse er derfor også et av kursets tema.

Kunnskapsmål

Etter dette kurset skal du ha:

 • Kunnskaper om evner og personlighet.
 • Kunnskaper om forholdet mellom egenskaper og produktivitet i arbeidslivet.
 • Kunnskaper om hvordan man kan måle og vurdere slike egenskaper.
 • Kunnskaper om rekruttering og seleksjon av nye medarbeidere.
 • Kunnskaper om typiske attribusjonsfeil.
Ferdighetsmål

Etter dette kurset skal du ha:

 • Ferdigheter i å gjennomføre en jobb-analyse.
 • Ferdigheter i å gjennomføre jobbintervju
 • Ferdigheter i å gjennomføre testing og tolke resultatene.
 • Ferdigheter i å gi tilbakemelding.
Generell kompetanse

Etter dette kurset skal du kunne:

 • Reflektere over verdien av forskningsbaserte kunnskaper om individuelle forskjeller.
 • Reflektere over etiske forhold forbundet med testing og tilbakemeldinger på test resultater.
 • Reflektere over forholdet mellom arv, miljø, og menneskers fleksibilitet og tilpasningsdyktighet.
Kursets innhold
 • Intelligens. Kreativ evne. Emosjonell intelligens.
 • Personlighetspsykologiske teorier. Trekk-teori.
 • Utvikling av evner og egenskaper. Arv-miljø problematikk.
 • Forholdet mellom evner, egenskaper og produktivitet i arbeidslivet.
 • Person vs situasjonsattribuering.
 • Psykologiske tester. Evne og personlighetstester.
 • Krav til reliabilitet og validitet. Test-statistikk.
 • Digitale tester vs papir og blyant versjoner av tester.
 • Jobb intervjuet.
 • Planlegging og gjennomføring av seleksjonsprosesser, herunder jobb-analyse, bruk av tester.
 • Etikk i bruk av psykologiske tester.
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.