KLS 3636 Musikkbransjen - KONTINUASJONSEKSAMEN

KLS 3636 Musikkbransjen - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
KLS 3636
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Audun Molde
Kursnavn på engelsk: 
The Music Industry - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2020 Høst
2021 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervist siste gang våren 2020. Kontinuasjonseksamen tilbys høsten 2020 og siste gang våren 2021.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Musikkbransjen er en dynamisk bransje i skjæringspunktet mellom underholdning og kunst, åndsverk og teknologi, idealisme og forretningsdrift, kultur og næring. Bransjen er sammensatt av en rekke små og store aktører, og er en bransje i rask omstilling og utvikling. Kurset vil gi en oversikt over musikkbransjen fra en rekke ulike perspektiver og innfallsvinkler som økonomi, estetikk, organisering og teknologi. Kurset er avgrenset til i hovedsak å omhandle populærmusikken.

Kunnskapsmål

Studenten skal tilegne seg kunnskap om musikkbransjens egenart og organisering, samt kjenne til og forstå samspillet mellom bransjens ulike aktører, former for verdiskapning, rammevilkår og historie.
 

Ferdighetsmål

Studenten skal kunne redegjøre for musikkbransjens egenart og organisering. Studenten skal kunne gjennomføre grunnleggende analyser av musikkbransjens organisatoriske og markedsmessige utfordringer, samt utarbeide bransjescenarioer.
 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne foreta selvstendige vurderinger av musikkbransjen utfra både kunstneriske og kommersielle perspektiver, og forstå og anerkjenne sammenhengene mellom ulike synsvinkler og interesser.

Kursets innhold
 • Historiske, teknologiske, økonomiske og estetiske perspektiver (norsk, britisk og amerikansk musikkbransje)
 • Bransjens struktur, egenart og organisering
 • Verdikjedene, de ulike aktørene
 • Sammenhenger mellom ulike pengestrømmer
 • Produksjon av populærmusikk: Produsenten, opphavspersonen, utøveren, støtteapparatet
 • Distribusjon, salg og konsum av populærmusikk: fysiske og digitale kanaler, markedsføringsstrategier, forbrukeradferd
 • Platebransjen og de ulike selskapsstrukturene
 • Publishing, synkronisering
 • Konsertmarkedet
 • Management
 • Kulturpolitiske og økonomiske rammevilkår
 • Medienes rolle i musikkbransjen
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, casearbeid i grupper og casefremlegging i klasse.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Uke(r)
Eksamenskode: 
KLS36361
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forelesninger, oppgavegjennomgang og casefremlegg.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
85 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
30 Time(r)
Eksamen
40 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.