ELE 3707 Sosiale medier og nettverk

ELE 3707 Sosiale medier og nettverk

Kurskode: 
ELE 3707
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Kursnavn på engelsk: 
Social Media and Networks
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Sosiale- og nettverkmedier er blitt verdifulle teknologier i forretningsdrift i alle typer av bransjer. Kanalene gir virksomheter effektive måter å følge kunden og andre interessenter på, og skaper møteplasser for samhandling og kunnskapsdeling i et omfang vi aldri tidligere har sett. Men hvordan bør virksomheter tilnærme seg sosiale kanaler og nettverk som en arena for verdiskapning? Viktig er det å forstå hvilke taktiske og strategiske valg som må tas for å høste gevinster gjennom å kommunisere effektivt og troverdig med den man ønsker å nå.

 

Kunnskapsmål

Læringsutbytte: 

Digitalisering gir endrede konkurranseforhold i de fleste næringer. I dagens organisatoriske virkelighet tas nye medier/ny teknologi i økende grad i bruk, internt for å effektivisere eksisterende arbeidsprosesser, eksternt for å forbedre kommunikasjon med kunder og andre typer av brukere. Kurset gir deg innblikk og forståelse av nyere teorier, drivkrefter og trender i virksomheter som har gjort bruken av sosiale medier til et konkurransefortrinn gjennom fokus på ytre motivasjon og menneskelige relasjoner som bærende prinsipp.

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Innsikt i hvordan sosiale medier som nyere teknologi griper inn alle sektorer og bransjer
 • Grunnleggende kunnskap om sosiale medier betydning og rolle virksomhetens forretningsfunksjoner
 • Forståelse for kanalenes egenart som utgangspunkt for produksjon av variert og engasjerende innhold for sosiale plattformer

 

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Kunne redegjøre for hvilken rolle  sosiale medier har i forretningsdrift  
 • Bruke sosiale medier til ulike strategiske kommunikasjonsformål
 • Bidra med innholdsproduksjon og vurdering av hvordan, hvor og når innhold skal distribueres på tvers av kanaler  
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne reflektere og diskutere relevante faglige problemstillinger om  åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i kommunikasjon
 • Kunne reflektere over hvordan og hvorfor tilstedeværelse i sosiale kanaler må være integrert i en større mediestrategi bestående av tradisjonelle og nyere digitale kommunikasjonskanaler.
Kursets innhold
 • Medieutviklingen, forbrukertrender, drivere for forandring  
 • Den digitale kundereisen
 • Nettverksteori - teknologimediert kommunikasjon og samhandling.
 • Strategisk forankring,  organisatoriske forutsetninger
 • Sosiale kanaler og nettverk i forretningsdrift;
  • analyse/innsikt
  • internkommunikasjon
  • kundedialog - CRM
  • kunnskapsdeling/samhandling
  • markedsføring og merkevarebygging
  • Influencer marketing
  • produktutvikling, innovasjon
 • Sosiale medieplattformer, fellestrekk, særtrekk og egenskaper
 • Innholdsmarkedsføring og innholdsproduksjon
 • Etikk og juss 
 • Måling av kommunikasjonseffekt
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning supplert med  videoforelesninger. Det vil mellom forelesningene tilfettelegges for at studentene kan jobbe med frivillige eksamensrelevante refleksjonsoppgaver. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Uke(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en fagoppgave som løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) studenter. Fagoppgaven teller 100 prosent av eksamenskarakteren i kurset. En egenevaluering som gir en kortfattet beskrivelse av læringsutbytte i forhold til kursets læringsmål, samt et begrunnet karakterforslag.Fagoppgaven, som skal følge BI’s mal for referanseteknikk, skal være på maksimum 10 sider.
Eksamenskode: 
ELE37071
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Deltagelse i undervisning fordelt på klasserom og nettundervisning
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Forberedelser til forelesning/lese litteratur/diskusjon på klassen facebookside
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Fagoppgave/oppgaver
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.