MAN 5125 Kulturforståelse og etikk i sikkerhetsledelse

MAN 5125 Kulturforståelse og etikk i sikkerhetsledelse

Kurskode: 
MAN 5125
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Kristian Alm
Emnenavn på engelsk: 
Cultural Understanding and Ethics in Security Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Sikkerhetsledelse og kulturforståelse, Spesialisering
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er 15 stp Master of Management kurs om kulturforståelse og etikk i sikkerhetsledelse, utviklet for Forsvaret. Det utgjør en del av 5 i et 90 studiepoeng Executive Master of Management studium med spesialisering i Sikkerhet og Kulturforståelse.

Programmet er designet slik at den er relevant både i ledelsesperspektivet og sikkerhetsperspektivet i internasjonale operasjoner. Sentralt i dette programmet står kompleksiteten i den kulturelle konteksten spesielt møter i utenlands- eller multinasjonale operasjoner. Man må forstå lokal kontekst og kultur og samhandle med lokale på deres premisser. Lokal kontekst er gjerne en eller flere svake stater preget av krise og konflikt med mange interessegrupper og stor grad av kompleksitet. Derfor vil vi trekke inn casebasert og "action-læring".
Vår tilnærming til kulturforståelse er å sette disse erfaringene i et større perspektiv, teoretisk rammeverk og empiri for å fremme læring og øke kompetanse. Hensikten er å gjøre deltakerne mest mulig i stand til å forstå egen rolle i en større sammenheng og ta egne og gode beslutninger på selvstendig basis. Etikk, moral og forståelse av rolle/oppdrag er viktig.

Kunnskapsmål
 • Har avansert kunnskap innenfor  eketisk rammeverk og empiri i krisekommunikasjon på tvers av kultur
 • Ha avansert kunnskaper om kompleksiteten i den kulturelle aog etisk konteksten man møter i internasjonale sikkerhetsoperasjoner
 • Ha kunnskaper om forhandlinger i kryssekulturell kontekst
 • Har forståelse av cyber sikkerhets kultur og kan anvende kunnskap på nye områder innenfor sikkerhetsledelse
 • Har kunnskap til sentrale kasusstudier:og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
Ferdighetsmål
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innenfor kulturforståelse i sikkerhetsledelse
 • Kan analysere systemer for kryssekulturell kommunikasjon og ledelse som sikrer tillit og gir trygghet i egen selvforståelse
 • Gi økt lokal og global kulturforståelse hos deltakerne, som gir et bedre grunnlag for å handle og å påvirke i internasjonale sikkerhetspolitiske begivenheter
 • Kan analysere kryssekulturelle forhandlinger i samsvar med faglige og etiske standarder
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer i kulturforståelse i sikkerhetsledelse
Generell kompetanse
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innenfor kulturforståelse og etikk

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på disse nye områdene for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor faget

 •  kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

 • Etter utdanning skal studentene på et selvstendig grunnlag være i stand til å kunne ta beslutninger og å bidra i større beslutningsprosesser hvor kulturforståelse innenfor sikkerhetsspørsmål står sentralt
 • Studentene skal kunne ta etisk ansvar og være i stand til å lede andre mennesker på en selvstendig og reflektert måte med hensyn til krisekommunikasjon og kulturforståelse
 • Studentene skal kjenne til sine muligheter og begrensninger med hensyn på kunnskaper om omgivelsene og de handlingsalternativene de har til rådighet
 • Studentene skal på et selvstendig grunnlag være i stand til å kunne delta i internasjonale og kryssekulturell forhandlinger på en etisk måte
Kursets innhold

Samling 1
Flerkulturell bevissthet, et teoretisk rammeverk
Flerkulturell forståelse i  et sikkerhets kontekst
Etnosentrisme, liberalisme og kulturrelativisme
Forståelse av skandinaviske kultur og ledelse og hvordan vi kan bruke særnorske egenskaper i kommunikasjon
Case studier: etiske og kulturelle dilemma i operasjoner i forsvaret: innsikt i lokalt liv, normer og historie
Innsikt i empiriske krysskulturelle studier

Samling 2
Kommunikasjon, samspill og ledelse i sikkerhets situasjoner
Kultur og ledelse – modeller og sammenhenger i et makroperspektiv
Case studier: Erfaringer fra Kabul og Marinejegerkommandoen
Grunnprinsippene i operasjoner - påvirkning og psykologiske operasjoner
Utfordringer når forsvaret gjør sivile oppdrag – erfaringer

Samling 3
Forhandlinger i krysskulturell kontekst: teori og øvelser
Viktigheten av etikk, respekt og ROE
Når vi feiler – «intergrity creep»
kulturell intelligens i en globalisert verden

Undervisnings- og læringsaktiviteter

9 undervisningsdager delt i 3 moduler 

Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 75 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgave 

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell 

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.

Du har fylt 25 år.

Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring. (2 års relevant yrkeserfaring gjelder for Forsvarets personell)

 

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51251
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51252
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei48 Time(r)Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:MAN 51251
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:MAN 51252
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
75 Time(r)
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven..
Eksamen
16 Time(r)
Arbeid med individuell hjemmeeksamen, 48 timer.
Forberedelse til undervisning
34 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
200 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.