ENT 3610 Ledelse og verdivurdering i oppstartsbedrifter

ENT 3610 Ledelse og verdivurdering i oppstartsbedrifter

Kurskode: 
ENT 3610
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Silje Katinka Jansen
Siv Jønland Staubo
Emnenavn på engelsk: 
Leadership and valuation of a start-up company
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset har som hovedmål å gjøre studentene i stand til å hente inn investorkapital til et oppstartsselskap. Kurset skal gi studentene ferdigheter slik at de er rustet til å gjennomføre denne prosessen i praksis. I dette ligger å kunne lede denne prosessen, vurdere verdien til selskapet og forstå investorenes perspektiv.

Det legges opp til studentpresentasjoner, diskusjoner, inkludert intervju av entreprenør/investeringsmiljøer.  

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene ha:

 • Tilegnet seg kunnskap om verdivurdering og kapitalinnhenting
 • Opparbeidet seg forståelse for ledelse og prosjektledelse spesielt
 • Tilegnet seg kunnskap om teamarbeid og kommunikasjon
 • Tilegnet seg kunnskap om oppskalering og vekst
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne verdivurdere et oppstartsselskap
 • Være i stand til å hente inn kapital til et oppstartsselskap
 • Være i stand til å lede team og prosjekter
 • Kunne mobilisere ressurser i team og kommunisere eksternt
 • Lede oppstartsselskaper for videre vekst 
Generell kompetanse

Kurset skal gi studentene kompetanse slik at de er rustet til å gjennomføre en kapitalinnhentingsprosess i praksis. Studentene skal kunne forstå og reflektere over kompleksiteten i slike prosesser.

Kursets innhold
 • Del 1: Lønnsomhetsvurdering.
 • Del 2: Verdivurdering av oppstartsbedrifter.
 • Del 3: Hvordan kan en oppstartsbedrift finansieres?
 • Del 4: Ledelse og prosjektledelse
 • Del 5: Teamarbeid og kommunikasjon  
 • Del 6: Organisering og videre vekst i oppstartsbedrift
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger, gruppediskusjoner og bedriftsstudier. Undervisningen legges opp med høy grad av interaktivitet – gjennom presentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid og møter med eksterne. 

Arbeidskrav
Studentene forventes å være til stede under samtlige forelesninger og bidra aktivt til kunnskapsutveksling og klassediskusjon. Oppmøte dokumenteres av foreleser ukentlig. Studentene må løse to oppgaver for å gå opp til eksamen, en teamoppgave og en individuell logg (begge legges ut og skal besvares på itslearning).

Gruppeoppgaver fordeles ved semesterstart med en tidsfrist for påmelding, og skal leveres som en skriftlig oppgave (basert på del 1 og del 2 i kurset).

Den andre oppgaven er en individuell logg basert på refleksjonsspørsmål fra undervisningens del 3, del 4, del 5 og del 6.  

Eksamen
Kurset avsluttes med en skriftlig gruppebasert oppgave som tar utgangspunkt i arbeidskravet fra del 1 og del 2 og en inntil 30 minutters muntlig gruppevis eksamen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

 Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk22Studentene skal løse to oppgaver for å gå opp til eksamen, en teamoppgave og en individuell logg (begge skal besvares på på itslearning). Gruppeoppgaver fordeles ved semesterstart med en tidsfrist for påmelding, og skal leveres som en skriftlig oppgave, basert på del 1 og del 2 i kurset. Den andre oppgaven er en individuell logg basert på refleksjonsspørsmål fra undervisningens del 3, del 4, del 5 og del 6.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:2
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:Studentene skal løse to oppgaver for å gå opp til eksamen, en teamoppgave og en individuell logg (begge skal besvares på på itslearning). Gruppeoppgaver fordeles ved semesterstart med en tidsfrist for påmelding, og skal leveres som en skriftlig oppgave, basert på del 1 og del 2 i kurset. Den andre oppgaven er en individuell logg basert på refleksjonsspørsmål fra undervisningens del 3, del 4, del 5 og del 6.
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ENT 36101
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
60Nei1 Måned(er)Gruppe (2 - 3)Kurset avsluttes med en gruppebasert oppgave som tar utgangspunkt i arbeidskravet fra del 1 og del 2. Den avsluttende oppgaven skal være en tilpasset forretningsplan eller liknende relevant søknad om finansiering.
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Presentasjon og diskusjon
Eksamenskode:
ENT 36102
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
40Nei30 Minutt(er)Gruppe (2 - 3)Den muntlige eksamen (inntil 30 minutter) blir gjennomført som et investormøte hvor studentene får ti minutter til å presentere oppstartsselskapet, og den resterende delen består av spørsmål til den muntlige og skriftlige eksamen.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (2-3)
Varighet:1 Måned(er)
Kommentar:Kurset avsluttes med en gruppebasert oppgave som tar utgangspunkt i arbeidskravet fra del 1 og del 2. Den avsluttende oppgaven skal være en tilpasset forretningsplan eller liknende relevant søknad om finansiering.
Eksamenskode:ENT 36101
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Presentasjon og diskusjon
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (2-3)
Varighet:30 Minutt(er)
Kommentar:Den muntlige eksamen (inntil 30 minutter) blir gjennomført som et investormøte hvor studentene får ti minutter til å presentere oppstartsselskapet, og den resterende delen består av spørsmål til den muntlige og skriftlige eksamen.
Eksamenskode:ENT 36102
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
29 Time(r)
Eksamen
30 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
175

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.