BIN 9929 Økonomistyring i varehandel

BIN 9929 Økonomistyring i varehandel

Kurskode: 
BIN 9929
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Espen Roy Skaldehaug
Kursnavn på engelsk: 
Managerial Accounting in Retailing
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi en oversikt over teorier, metoder og modeller fra det bedriftsøkonomiske fagområdet med anvendelse i varehandel. Kurset skal videre vise hvordan disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av virksomheter innenfor varehandel.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av relevante bedriftsøkonomiske problemstillinger fra varehandel. Med verktøy menes metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet. Tematisk sett vil deltakerne erverve seg kunnskap innenfor tre hovedområder:

  • Verdiskapning og lean ledelse
  • Produktkalkulasjon
  • Bedriftsøkonomisk prosjektanalyse

Eksempler på begreper som skal kunne forklares: Verdiskapning, verdiskapende aktiviteter, verdiflyt, kontinuerlig forbedring, visualisering, avanse, bruttofortjeneste, svinn, fullkost, marginalkost, irreversible kostnader, alternativkostnad, kritiske prestasjonsindikatorer (KPIer), kontantstrømmer, avkastningskrav, arbeidskapital samt kapitalstruktur.

Eksempler fra verktøykassa: Aktivitetskjedeanalyse, kalkulasjonssøylen, resultat-, balanse og likviditetsregnskapet, Lean-«tempelet», nåverdi-/netto nåverdimetoden.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer.

Eksempler:

Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende verktøyet på en korrekt måte
Ut fra enkle situasjonsbeskrivelser, velge riktige verktøy og anvende verktøyet korrekt
Ut fra mer uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne finne frem til relevant informasjon, koble dette med riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, (a) eget arbeid og (b) sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Eksempler:
Vurdere fordeler og ulemper ved de ulike verktøyene som står til disposisjon
Reflektere over egne og andres svar/påstander; Er de rimelige? Er de godt/svakt begrunnet? Er de korrekte?

Kursets innhold

Emneoversikt
Delemne 1: Verdiskapning
Introduksjon til kurset
Bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og «grønn» økonomi
Beslutningsfokus og strategisk ledelse
Beslutninger til beste for hvem?
Hvilke grunnleggende forutsetninger må være til stede for at virksomheten skal kunne skape verdier? 

Delemne 2: Lean ledelse
Kontinuerlig forbedring
Ressursflyt versus verdiflyt
Visualisering
Ressursutnyttelse

Delemne 3: Økonomisk prosjektanalyse
Praktisk bruk av nåverdi/netto nåverdi
Verdiskapningsmodellen
Anvendelse av excel

Delemne 4: Kalkulasjon og prissetting
Grunnkalkylens oppbygging
Sammenhengen mellom bunnlinjefokus, bruttofortjeneste og svinn.
Prisreduksjoner fra forretningens og leverandørens sider
Kalkulasjonssøylen som modell for kalkulasjonsstyringen

Delemne 5: Regnskapsforståelse
Grunnleggende regnskapsprinsipper
Finansregnskapets hovedrapporter (resultatregnskapet, likviditetsregnskapet og balansen)
Utarbeidelse av hovedbudsjettene (resultatbudsjettet, likviditetsbudsjett og balansebudsjett) og sammenhengen mellom dem

Delemne 6: Rapportering og kommunikasjon av økonomiske data
Budsjetteringsprosessen
Kommunikasjon av økonomiske data og brukerens behov
Sosial intelligens hos regnskapsansvarlige, en nødvendighet?
Modellbygging og økonomisk rapportering
Rapportering og atferdsmessige konsekvenser
Rapportutforming

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 45 kurstimer, som består av forelesninger og oppgavegjennomgang. Til hver forelesning forventes det at studentene stiller forberedt i samsvar med informasjon gitt av foreleser. Egenaktivitetene (arbeid med pensum, arbeid med en eller to frivillig innleveringsoppgaver samt prosjektoppgaven) tilsvarer et timeforbruk på ca 155 timer. Totalt har kurset en arbeidsbelastning på ca 200 timer.

Verktøy er læringsplattformen Itslearning og kursdeltakerne oppmuntres til å anvende regneark (f. eks. Excel) i forbindelse med løsning av oppgaver.

Kurset eksamineres med en prosjektoppgave som skal løses i gruppe på inntil 3 studenter og som teller 100% av den totale karakteren. Tematikken i prosjektoppgaven skal vektes i forhold til undervisningsfokus.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper i økonomi, men interesse for tallbehandling er nødvendig.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 100% av karakteren i kurset.
Eksamenskode: 
BIN 99291
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
BIN 9829100
BIK 2911100
BIK 2909100
Credit reductions:
Kurskode:BIN 9829
Credit reduction:100
Kurskode:BIK 2911
Credit reduction:100
Kurskode:BIK 2909
Credit reduction:100
Reduction description

Kurset er et innføringskurs i økonomistyring.  BIN 2998 Økonomistyring og salg i varehandelen og BIK 2911 Grunnleggende bedriftsøkonomi er overlappende på en del temaer mot BIN 9829 Økonomistyring og salg i varehandel. Studentene kan derfor ikke ha flere enn ett av disse 3 kursene i samme grad.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave.
Forberedelse til undervisning
20 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.