STR 1320 Strategi II

STR 1320 Strategi II

Kurskode: 
STR 1320
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Øystein D. Fjeldstad
Kursnavn på engelsk: 
Strategy II
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Programkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset bygger på Strategi I og Organisasjonsteori og HRM, og er et kurs i strategiske utviklingsprosesser og implementering. Kurset omhandler ledelse, endringsprosesser, og organisering som viktige komponenter i strategiprosessen.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Utvikle en  forståelses av strategiutvikling,  strategiimplementering, og strategisk organisering
 • Utvikle en evne til å analysere strategiske prosesser  gjennom case og eksempler fra forskjellige organisasjoner
 • Utvikle en forståelse for grunnleggende teorier og mekanismer relatert til strategiske prosesser. 
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå strategiske prosesser og strategisk organisering
 • Kunne vurdere ulike prosesser for strategiutvikling og implementering og kunne vurdere strategiske problemer på forskjellige nivåer
Generell kompetanse

Studentene skal  kunne kritisk reflektere over strategiske problemstillinger og prosesser, inkludert konsepter og tema relatert til organisatorisk læring, utvikling av operasjonell og dynamisk strategisk evne, organisatorisk tilpasning i skiftende omgivelser, strategipraksis, og strategisk organisering.

Kursets innhold
 • Strategisk tilpasning
 • Organisatorisk læring
 • Strategisk evne: operasjonell og dynamisk
 • Strategiprosesser
 • Internasjonaliseringsprosesser
 • Strategisk integrasjon
 • Strategisk organisering
 • Strategisk ledelse
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger, diskusjon av caseoppgaver, datasimuleringer og veiledning. 

Simuleringer basers på en open source simuleringplattform som brukes ved en rekke universiteter.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Fra og med vårsemesteret 2021 endres eksamensformen fra Strukturert test/Flervalgseksamen, til en Prosessevaluering med tre innleveringsoppgaver og en avsluttende eksamen.

Siste kontinuasjonseksamener som Strukturer test/Flervalgseksamen, eksamenskode STR 13201, tilbys høsten 2020 og våren 2021.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Første og andre året av Bachelorstudie i økonomi og ledelse samt Strategi I fra tredje året, eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
20
Gruppering: 
Gruppe (1 - 3)
Varighet: 
1 Uke(r)
Eksamenskode: 
STR 13202
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
20
Gruppering: 
Gruppe (1 - 3)
Varighet: 
1 Uke(r)
Eksamenskode: 
STR 13202
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
20
Gruppering: 
Gruppe (1 - 3)
Varighet: 
1 Uke(r)
Eksamenskode: 
STR 13202
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
STR13202
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Prosessevaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
50 Time(r)
Inkluderer gjennomgang av case materiale for diskusjon i grupper og parallelle case diskusjonsesjoner gjennomført ved hjep av doktorgradsstipendiater
Gruppearbeid / oppgaver
20 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
76 Time(r)
Lesing av litteratur som foreberedelse til forelesning, case diskusjon og eksamen samt gjennomgang av simuleringer
Caseundervisning
9 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
9 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.