JUR 3608 Markeds- og offentligrettslig regulering

JUR 3608 Markeds- og offentligrettslig regulering

Kurskode: 
JUR 3608
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Monica Viken
Kursnavn på engelsk: 
Market and public law regulation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset fokuserer på ulike offentligrettslige reguleringer av markedet, samt den privatrettslige konkurransebeskyttelse og bedriftenens forhold til menneskerettigheter. Kurset er inndelt i fire emner:

 • Markedsrett og immaterialrett
 • Konkurranserett
 • Økonomisk kriminalitet
 • Menneskerettigheter

I alle delemner trekkes internasjonale konvensjoner og EU-rettslig regulering inn som et bakteppe for de norske reglene. Den digitale utviklingen fører også til at behovet for rettslig regulering øker og kunnskap om dette rammeverket blir viktig for den enkelte bedrift. Ansvarlighet med hensyn til et bærekraftig samfunn vil gjenspeiles i tolkningen av de ulike regelverk, spesielt vil menneskerettighetene ha betydning som et sentralt bærekraftsmål. 

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Kjenne til sentrale regler i markedsretten som beskytter forbrukernes kollektive interesser,
 • kjenne de ulike beskyttelsesformer og regler for inngrep i immaterielle rettigheter,
 • ha opparbeidet god forståelse for markedsrettslige regler som skal beskytte næringslivets interesser, og
 • ha opparbeidet seg god forståelse for den konkurranserettslige regulering av næringslivet.
 • De skal videre kjenne til den spesielle strafferetten og de alminnelige strafferettslige prinsipper,
 • ha tilegnet seg kunnskap om de strafferettslige reglene om formuesforbrytelser, og da særlig de økonomiske forbrytelser i skatteretten.
 • De skal til slutt ha tilegnet seg en oversikt over menneskerettighetene som del av norsk rett og folkeretten, og forstå hvordan menneskerettighetene inngår i bedriftenes samfunnsansvar.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne identifisere og analysere immaterialrettslige og markedsrettslige problemstillinger, og redegjøre for de juridiske spørsmålene knyttet til disse fagområdene.
 • De skal kunne redegjøre for konkurranselovens sentrale bestemmelser og sammenhengen med de EU-rettslige regler,
 • kunne redegjøre for de spesielle strafferettslige prinsipper knyttet til formuesforbrytelser, og skal kunne vurdere om en handling er en straffbar formuesforbrytelse.
 • Studentene skal til slutt kunne identifisere en menneskerettslig problemstilling og finne relevante kilder, samt vite hvordan og når man rettslig kan forfølge menneskerettslige problemstillinger.
Generell kompetanse

Etter endt kurs forventes studentene:

 • å ha utviklet evnen til å se de etiske sidene av konkurranse- og markedsrettslige problemstillinger,
 • å kunne vurdere innholdet i begreper som "god markedsføringsskikk" og "god forretningsskikk" i næringslivet,  
 • ha en bevisst holdning til de etiske avveininger i anvendelsen av straffebud og mulighetene for forebyggelse av kriminelle handlinger mot foretak, samt å  kunne se sammenhengen mellom adferdsnormene og samfunnets behov for kriminalisering.
 • Studentene forventes videre å forstå hvordan menneskerettighetsjussen kan komme inn på mange ulike nivåer i rettslige sammenhenger.
 • å kjenne de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen og være i stand til å se hvordan reglene påvirker samfunn og miljø
Kursets innhold

Markedsrett og immaterialrett

 • Varemerkerett, firmarett, designrett, patentrett og opphavsrett
 • Forholdet mellom immaterialrett og markedsføringsrett
 • Markedsføringslovens regler for beskyttelse av forbrukere
 • Markedsføringslovens beskyttelse av næringsdrivendes interesser
 • God markedsføringsskikk
 • Håndheving av markedsføringslovens bestemmelser

Konkurranserett

 • Forbud og inngrep i den konkurranserettslige regulering
 • Privatrettslige virkninger av konkurranseregler
 • Opplysningsplikt og sanksjoner
 • Konkurranseloven og konkurransetilsynets kompetanse
 • EØS-avtalens konkurranseregler

Økonomisk kriminalitet

 • Generell strafferett
 • Særtrekk ved økonomisk kriminalitet
 • Utroskap, korrupsjon og påvirkningshandel
 • Lovbrudd vedrørende regnskap, skatt og avgift
 • Heleri og hvitvasking
 • Kreditorvern

Menneskerettigheter

 • Menneskerettigheter
 • Omfanget av menneskerettigheter
 • Norske grunnlovsbestemmelser og internasjonale konvensjoner
 • Norske bedrifter og  menneskerettigheter
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 81 undervisningstimer som består av forelesninger og seminarer fordelt på de fire delemnene. 

Forelesningene består av ordinær undervisning i auditoriet. På seminarene organiseres studentene i kollokviegrupper for diskusjon og oppgaveløsning. Oppgavene som studentene har arbeidet med i kollokviegrupper gjennomgås i plenum. Det forutsettes at studentene deltar aktivt på seminarene. Det gis to til tre frivillige innleveringsoppgaver i kurset. Studentene får antydet karakternivå og individuelle tilbakemeldinger på disse innleveringsoppgavene.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

JUR 3420 Forretningsjus eller JUR 3631 Markedsrett og etikk eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
6 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR36081
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
42 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
39 Time(r)
Seminarer.
Forberedelse til undervisning
85 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
154 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
74 Time(r)
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.