MAN 2971-2972 Transaksjoner og omorganiseringer

MAN 2971-2972 Transaksjoner og omorganiseringer

Kurskode: 
MAN 2971-2972
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Kursnavn på engelsk: 
Transactions and restructuring
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skatte- og avgiftsrett, Spesialisering
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset gjennomgår man konkret de juridiske konstruksjoner som benyttes og den skattemessige behandlingen av dette. For å forstå grensene for gjennomskjæring legges det vekt på å forstå de forretningsmessige formål i forbindelse med omorganisering

Deltakerne vil kunne analysere grensen mellom nødvendig skatteplanlegging og omgåelse ved omdannelser, samt forstå generasjonsskifte i et skatte- og avgiftsperspektiv. Det legges stor vekt på nye regler om omorganisering på tvers av landegrensene. Programmet vil også behandle internasjonale omorganiseringer bl.a. i lys av EUs fusjonsdirektiv.

Kunnskapsmål

Kandidaten kan analysere, forholde seg kritisk til og bruke relevante metoder slik at hun/han kan forstå følgende:

 • Forholdet mellom selskapsrett, regnskapsrett og skatterett om transaksjoner og omordanisering
 • Systematisering omdannelse – begreper
 • Forretningsmessige formål med omorganiseringer
 • Skattemessig kontinuitet ved omorganiseringer
 • Fusjoner
 • Fisjoner
 • Drop down
 • Konserninterne overføringer
 • Omdannelse
 • Aksjesalg for hele virksomheter
 • Innmatsalg vs aksjesalg
 • Gjennomskjæring ved transaksjoner
 • Dispensasjoner
 • Opphør - likvidasjon
 • Konkurs
 • Internasjonale omorganiseringer
 • Transaksjonsomkostninger
 • Generasjonsskifte og arveavgift
 • Tilpasninger og gjennomskjæring
 • Endringsforslag om omorganisering
 • Avgifter ved omorganisering
 • EUs fusjonsdirektiv
Ferdighetsmål

Analysere og forstå komplekse juridiske konstruksjoner som skattytere anvender ved omorganiseringer
Tilegne seg kunnskap på et høyt nivå, og anvende og kunne formidle slik kunnskap, hva gjelder samspillet mellom forskjellige rettsområder ved omorganisering
Kritisk kunne analysere og forstå grensen mellom skatteplanlegging og omgåelse ved omdannelser.
Ha inngående forståelse for hvordan generasjonsskifter kan og bør gjennomføres i et skatte- og avgiftsrettslig perspektiv
 

Generell kompetanse

Studentene skal gis et solid teoretisk og praktisk fundament for å analysere og håndtere de mange kompliserte samspillene av rettsregler ved omorganiseringer. Dette gjelder både regnskapsrett, selskapsrett og skatterett. 

Kursets innhold

Begreper og inndelinger
Forretningsmessige behov
Fusjon
Fisjon
Konserninterne overføringer
Omdannelse
Regnskapsmessige tilnærminger
Innmatsalg
Aksjesalg
Likvidasjon
Internasjonale omorganiseringer
Finansdepartementets høringsutkast til endringer
Generasjonsskifte
Omgåelse
EUs merger directiv

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Tillit og redelighet er avgjørende for all akedemisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Kvalifikasjoner

Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 studiepoeng eller tilsvarende fra høyskole eller universitet innen økonomisk/administrative eller juridiske fag.
Du har fylt 25 år.
Du har to års relevant yrkeserfaring hvor skatte- og avgiftsrett inngår.

 

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

 

Forkunnskapskrav

Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. Grunnleggende innsikt i selskapsbeskatning er nødvendig. En dags undervisning er på engelsk og noe av eksamensoppgaven. Grunnleggende engelskkunnskaper er nødvendig, men intet skal besvares på engelsk.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Tospråklig ordbok, morsmål - engelsk
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Skattelovsamling
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
MAN 29721 - 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2972, 9 studiepoeng.

Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode: 
MAN29721
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 2)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
MAN 29711 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2971, 6 studiepoeng.

Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode: 
MAN 29711
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
200
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
72 Time(r)
Eksamen
4 Time(r)
Individuell eksamen.
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave.
Forberedelse til undervisning
49 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
200 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.