ORG 3430 Organisasjonsteori

ORG 3430 Organisasjonsteori

Kurskode: 
ORG 3430
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Asting
Thorvald Hærem
Kursnavn på engelsk: 
Organization Theory
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Å skape konkurransefortrinn som er robuste, som varer og som er vanskelige å kopiere er kilden til å skape større enn forventet avkastning. Dette kurset diskuterer de grunnleggende virkemidlene for å skape en effektiv organisasjon som kan gi slike varige konkurransefortrinn. Kurset tar for seg grunnleggende retninger innen organisasjonsteori, organisasjonslæring og kunnskapsoverføring.
Organisasjonsteori er læren om organisasjoner. Siden det er mennesker som skal utføre oppgavene organisasjonen har definert, er det viktig å se organisasjonsteori og individer, grupper, avdelinger mm i sammenheng. Det trengs med andre ord kunnskap om hvordan vi skal tilrettelegge for best mulig ytelse og resultat i planlegging og organisering av arbeidet og om hvordan dette virker inn på de ansattes holdninger og motivasjon. Kurset skal gi studentene en innføring i og forståelse av sentrale teoretiske bidrag innen organisasjonsteori og se dette i sammenheng med ytelse og prestasjoner på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Studentene skal gjennom kurset ha fått ferdigheter i å anvende teorier og forskningsfunn på problemstillinger i det praktiske arbeidsliv.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

  • Ha blitt kjent med sentrale teorier og perspektiver innenfor organisasjonsteori.
  • Kjenne til og forstå hovedinnretningen på de viktigste og mest robuste forskningsretningene innen organisasjonsteori.
Ferdighetsmål

Være i stand til å identifisere, analysere og forstå hva som preger mer eller mindre effektiv organisering i organisasjoner.

Generell kompetanse

Være i stand til å kritisk vurdere hvordan organisering og tilnærmingen til de menneskelige ressursene i organisasjoner kan påvirke ytelse og resultater på organisasjonsnivå.

Kursets innhold
  • Hvordan studere organisasjoner?
  • Organisasjoner som formelle system
  • Organisasjoner som uformelle system
  • Organisasjon og omgivelser
Undervisnings- og læringsaktiviteter

For at studenten underveis skal få en oppfatning om hva han/hun har lært eller må bli bedre på, legges det opp til diskusjon av tidligere eksamensoppgaver og reelle situasjoner fra næringsliv og offentlig forvaltning.  

Det tas sikte på å kombinere forelesninger med aktiv dialog. Kobling av lærebøker, forskningsartikler og eksempler brukes for å illustrere de viktigste teoretiske poengene.

Studentene har selv ansvar for å skaffe seg tilgang til internett, og å holde seg oppdatert på innholdet som legges ut på kursets nettside.

Kurset har arbeidskrav som gjennomføres på følgende måte:

ARBEIDSKRAV  Term paper: En oppgave på inntil 8 sider om et case. - Gi konstruktive tilbakemeldinger til to (2) av dine medstudenters innleveringer. Du får tilgang til tilbakemeldingene du selv har fått av dine medstudenter. Bruk disse til å reflektere over hva du kan lære av dem. Både del 1 og 2 må utføres for å få vurdert arbeidskravet som vurderes til godkjent/ikke godkjent. En forelesning dreier seg om arbeidskravet og tar for seg relevante teorier i kurset, som er spesielt relevante for arbeidskravet.

For å kunne avlegge eksamen er det et krav at studenten har fått godkjent arbeidskravet.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse eller tilsvarende

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk11Se detaljer om arbeidskravene under punktet Undervisnings- og læringsaktiviteter
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:1
Obligatoriske arbeidskrav:1
Kommentar arbeidskrav:Se detaljer om arbeidskravene under punktet Undervisnings- og læringsaktiviteter
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
ORG 34301
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
33 Time(r)
Webinar
5 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
112 Time(r)
Inkluderer arbeid med arbeidskravet
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.