ORG 3530 Problemløsning, beslutninger og kreativitet

ORG 3530 Problemløsning, beslutninger og kreativitet

Kurskode: 
ORG 3530
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mads Nordmo Arnestad
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et kurs som gir kunnskaper om hvordan mennesker tenker: læren om kognisjon. Kognitiv psykologi omfatter alle høyerestående mentale prosesser, som sansning og persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, problemløsning, kreativitet, affekt og beslutningstaking. Fagfeltet er et av de mest forskningsbaserte innen psykologi, med klare sammenfall med atferdsøkonomi og anvendt organisasjonspsykologi. Ved å lære om hvordan mennesker tenker og føler vil man kunne oppnå større selvinnsikt, slik at man kan løse problemer på en mer innovativ måte, og treffe bedre beslutninger. Ikke minst vil denne typen kunnskap være avgjørende for å legge til rette for effektive prosesser i kunnskapsintensive organisasjoner, der mennesker arbeider kontinuerlig med problemløsning, strategiske beslutninger og kreativitet. Forskning har vist at teoretisk kunnskap om menneskelig kognisjon alene ikke er nok til å fremme bedre resultater. Kurset gir derfor både teoretisk innføring i affekt og kognisjon, samt teknikker, herunder bruk av kunstig intelligens, og arbeidsmetoder som kan tas i bruk for å lykkes bedre med problemløsning, kreativitet og beslutningstaking.

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene:

 • Tilegne seg grunnleggende kunnskap om kognisjon, herunder:
  • Sansning, oppmerksomhet og persepsjon
  • Ulike former for hukommelse
  • Læring og forutsetninger for effektiv læring
  • Fremtidsprediksjon
  • Intuisjon og ekspertise
 • Opparbeide en bred innføring i menneskelig problemløsning, herunder:
  • Ulike typer problemrepresentasjoner
  • Ulike strategier for problemløsning
  • Faktorer som fremmer og hemmer suksessfull problemløsning
  • Problemløsning i grupper og team 
 • Opparbeide en bred innføring i temaet kreativitet, herunder:
  • Hvilke faktorer fremmer og hemmer kreativitet individuelt og i grupper
  • Ulike definisjoner og former for kreativitet
 • Opparbeide en bred innføring i temaet beslutningstaking, herunder:
  • Deskriptiv og normativ beslutningsteori
  • Feller ved heuristikkbasert beslutningstaking
  • Teknikker for å treffe bedre beslutninger, på individ og organisasjonsnivå
  • Individuelle og kulturelle forskjeller i beslutningsstil
 • Kjenne til kunstig intelligens og hvordan denne kan brukes av individer og organisasjoner, herunder:
  • Kunstig intelligens som beslutningstaker og beslutningsstøtte
 • Ha kunnskap om sentrale psykologiske faktorer som hemmer vår forståelse av klimakrisen, herunder:
  • Psykologiske hinder for handling i møte med klimakrisen
  • Kognitive hinder for korrekt forståelse av klimakrisen
  • Moralpsykologiske hinder for korrekt forståelse av klimakrisen
  • Tiltak som kan hjelpe individer og organisasjoner omgå disse hindrene
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studentene:

 • Kunne redegjøre for og analysere overordnede trekk ved kognitiv psykologi.
 • Kjenne til teknikker og arbeidsmetoder som legger til rette for problemløsning
  • Vite hvordan arbeidsprosesser burde organiseres for å optimalisere problemløsning
 • Kjenne til teknikker og arbeidsmetoder som fremmer kreativitet
  • Vite hvordan man organiserer øvelser som fremmer kreativitet på individ og gruppenivå
  • Kjenne til teknikker som fremmer egen kreativitet
 • Kunne gjenkjenne de vanligste beslutningsfellene på tvers av ulike kontekster
 • Kjenne til teknikker og arbeidsmetoder som gjør at man unngår de vanligste beslutningsfellene:
  • Djevelens advokat øvelse
  • Pre-mortem øvelse
 • Kjenne til ulike «dult» tiltak som kan implementeres for enkeltindivid og i organisasjoner, for å fremme bedre beslutningstaking
 • Kjenne til konseptet atferdsintensjoner, og hvordan formulering av disse kan fremme bedre beslutningstaking.
 • Kjenne til hvilke typer oppgaver som kunstig intelligens kan utføre bedre enn mennesker, hvilke typer oppgaver som fordrer menneskelige utøvere og hvordan man kan bruke kunstig intelligens best mulig.
Generell kompetanse

Etter kurset skal studentene

 • ha utviklet sin evne til å reflektere over muligheter og begrensninger ved menneskelig tenkning
 • erkjenne verdien av tilbakemelding i læring og prestasjonsfremming
 • utvikle en fintfølelse for de ulike beslutningsfellene som kan forhindre måloppnåelse
 • utvikle ydmyk meta-kognisjon; holdning til egen tenkning og dens begrensninger.
 • erkjenne viktigheten av en åpen og ikke-dømmende holdning for å fremme kreativitet i menneskene rundt seg
 • erkjenne menneskesinnets begrensninger i møte med stor-skala utfordringer som klimakrisen.
Kursets innhold

Kurset er delt inn i seks tema som hver tar for seg distinkte deler av kognitiv psykologi. De første temaene tar for seg vitenskapen om basal kognitiv struktur og fungering, mens senere tema er mer anvendte og praktisk orienterte.

 • Tema 1: Hva er kognisjon – hvordan fungerer sinnet
  • Hva er sinnets overordnede arkitektur og basake funksjon
  • Hvordan oppfatter mennesker omgivelsene sine; sansning, oppmerksomhet og persepsjon
 • Tema 2: Sinnet som tilpasser seg sine erfaringer.
  • Hvordan mennesker lagrer og henter fram kunnskap og informasjon
  • Hvordan læring foregår
  • Hva er intuisjon, og hvordan fungerer den?
  • Under hvilke forutsetninger gir erfaring genuin ekspertise
  • Hvordan kan man bli mer treffsikker i prediksjoner
 • Tema 3: Problemløsning og kreativitet
  • Ulike former for problemløsning
  • Arbeidsmetoder og teknikker som fremmer problemløsning, på individnivå, gruppe/team nivå og organisasjonsnivå
  • Hva er kreativitet, hvorfor er det viktig, og hvordan kan det måles
  • Arbeidsmetoder og teknikker som fremmer kreativitet
 • Tema 4: Beslutningstaking
  • Normativ og deskriptiv beslutningsteori; hvordan vi burde ta beslutninger og hvordan vi faktisk tar beslutninger
  • Vanlige beslutningsfeller, og teknikkene for å unngå dem
 • Tema 5: Anvendelse: Individ, Organisasjon og Kultur
  • Tiltak for å fremme gode beslutninger på individ og organisasjonsnivå
  • Individuelle og kulturelle forskjeller i beslutningsstil
 • Tema 6: Tenkning i fremtiden, kunstig intelligens og bærekraft
  • Hvordan kunstig og menneskelig intelligens er lik og ulik, og hvilke oppgaver de er best egnet til
  • Bruk av kunstig intelligens som beslutningsstøtte i organisasjoner
  • Kognitive mekanismer som forhindrer korrekt problemforståelse og handling i møte med klimakrisen
  • Moralsk bedømmelse og dens relevans for vår forståelse av klimakrisen
  • Hvordan kunnskap om menneskelig kognisjon kan fremme bedre løsninger på klimautfordringen
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset er delt inn i seks temaer som hver tar for seg distinkte deler av kognitiv psykologi. De første temaene tar for seg vitenskapen om basal kognitiv struktur og fungering, mens senere temaer er mer anvendte og praktisk orienterte. Hvet tema går over to uker, og består av to forelesninger av 3 timer hver. I tillegg kommer en intro-forelesning på 3 timer, samt en oppsummerende forelesning før eksamen på 3 timer, totalt  42 timer undervisning.

Det vil bli informert om pensum som skal leses og podcaster som skal lyttes til, til hvert tema. 

Arbeidskrav:

Kurset har arbeidskrav, som består i å produsere 10 spørsmål, som skal besvares. Påfølgende uke skal studenten evaluere 30 spørsmål fra medstudenter. Et arbeidskrav består av å lage 10 spørsmål + svar, og evaluere 30 spørsmål utarbeidet av andre studenter. 

Studentene må få godkjent 4 av 6 arbeidskrav for å få lov til å avlegge eksamen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Testverktøy

Studentene vil inviteres til å teste seg selv på ulike tester i forbindelse med forelesninger. Testene som brukes er tilgjengelige på Clearer Thinking sin nettside www.clearerthinking.org .

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter ingen spesielle forkunnskaper.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk64Det vil bli gitt informasjon om arbeidskravene ved kursstart, både i forelesningene og på Itslearning. For å avlegge eksamen må studenten ha fått godkjent 4 av 6 arbeidskrav. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet består i å produsere 10 spørsmål, som skal besvares. Påfølgende uke skal studenten evaluere 30 spørsmål fra medstudenter. Et arbeidskrav består av å lage 10 spørsmål + svar, og evaluere 30 spørsmål utarbeidet av andre studenter.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:6
Obligatoriske arbeidskrav:4
Kommentar arbeidskrav:Det vil bli gitt informasjon om arbeidskravene ved kursstart, både i forelesningene og på Itslearning. For å avlegge eksamen må studenten ha fått godkjent 4 av 6 arbeidskrav. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet består i å produsere 10 spørsmål, som skal besvares. Påfølgende uke skal studenten evaluere 30 spørsmål fra medstudenter. Et arbeidskrav består av å lage 10 spørsmål + svar, og evaluere 30 spørsmål utarbeidet av andre studenter.
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ORG 35301
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Eksamen vil bestå av 15 kortsvarsoppgaver og to essay oppgaver. Studenten må besvare alle kortsvarsoppgavene, men bare en av de to essay oppgavene. Oppgavene kan omhandle stoff fra alle deler av pensum.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Eksamen vil bestå av 15 kortsvarsoppgaver og to essay oppgaver. Studenten må besvare alle kortsvarsoppgavene, men bare en av de to essay oppgavene. Oppgavene kan omhandle stoff fra alle deler av pensum.
Eksamenskode:ORG 35301
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
42 Time(r)
Intro-forelesning på 3 timer. Kurset er delt inn i seks temaer som hver går over to uker, og består av to forelesninger av 3 timer. En oppsummerende forelesning før eksamen på 3 timer.
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
18 Time(r)
Arbeidskrav
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
77 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.