MET 2910 Matematikk for økonomer

MET 2910 Matematikk for økonomer

Kurskode: 
MET 2910
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Robert Gunder Hansen
Kursnavn på engelsk: 
Mathematics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MET 2911
MET 2912
Introduksjon

Matematikk for økonomer er et grunnleggende matematikk-kurs som inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammene i økonomisk administrative fag. Kurset gjennomføres i løpet av det første studieåret og går over to semestre. I det første semesteret grunnleggende temaer innen algebra, funksjoner med en variabel og danner grunnlaget for hoveddelen av kurset som går i annet semester. For nettstudiene gjennomføres kurset i sin helhet både i vårsemesteret og i høstsemesteret.

OBS!
Grunnet Corona-situasjonen, har Handelshøyskolen BI besluttet at eksamen i dette kurset endres våren 2021.

Endringen innebærer at kurset får ny kurs- og eksamenskode. Følg lenken til kursbeskrivelsen MET 0910 Matematikk for økonomer som vil gjelde våren 2021

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten ha tilegnet seg matematiske kunnskaper innen grunnleggende algebra og funksjonsteori også med funksjoner i flere variable.

Ferdighetsmål

Det er et mål å opparbeide en dypere forståelse av matematiske begreper både gjennom evnen til å kunne utføre matematiske beregninger og å kunne oppnå en grundigere begrepsforståelse. Det innebærer for eksempel evnen til å se sammenhenger mellom algebraiske og grafiske representasjoner av ett og samme problem eller å se sammenhenger mellom matematikk og andre fag, spesielt økonomi. I tillegg skal studentene opparbeide ferdigheter i å kunne forstå matematiske problemstillinger og velge egnede strategier for å løse disse.

Generell kompetanse

Studentenes evne til analytisk tenkning og en evne til å reflektere over resultater og beregninger skal styrkes ved å gjennomføre kurset.

Kursets innhold
  • Elementær algebra og løsning av likninger og likningssystemer
  • Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponensial og logaritmefunksjoner
  • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon i økonomiske problemstillinger, funksjonsdrøfting, elastisiteter
  • Rekker og finansmatematikk
  • Enkel integrasjon
  • Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimum- og minimumsproblemer for to variabler med og uten bibetingelses Lagranges metode)
  • Determinanter og løsning av likninger med bruk av Gauss-eliminasjon.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over ett år og består av en introduksjonsdel 36 timer og en videreføringsdel 48 timer. Introduksjonsdelen gjennomføres med én økt pr. uke i høstsemesteret og videreføringsdelen med to økter pr. uke i vårsemesteret, hver økt er på minst to timer. I forelesningene gjennomgås sentrale deler av pensum. Noen temaer som gjennomgås i introduksjonsdelen kan være kjent for enkelte.

Oppgaveløsning vil være en sentral del av fellesforelesningene ved at studentene presenteres for oppgaver i forelesningen og får tilbakemelding ved at disse gjennomgås og diskuteres.  Hver uke vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene. Noen av oppgavene vil bli gjennomgått i plenum. 

Det skal leveres inn to obligatoriske oppgaver, en i hvert semester som legges ut 14 dager før innleveringsfristen. Etter at oppgavene er innlevert gis studentene en tilbakemelding gjennom at løsningen gjennomgås i forelesningen.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For å støtte studentenes læreprosess, arrangerer BI seminargrupper og andre veiledningstilbud ved våre Campuser. Det oppfordres sterkt til at studentene deltar på disse tilbudene for å oppnå faglig mestring.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskapskrav.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
2 Uke(r)
Kommentar: 
Individuell innleveringsoppgave 1 gis midtveis i semesteret, bedømmes med bestått/ikke bestått.
Innleveringsoppgaven gis i forbindelse med introduksjonsdelen av kurset.
Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
MET29101
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
20
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Tre timers individuell flervalgseksamen gis i slutten av innføringsdelen, teller 20 % av endelig karakter i kurset.
Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
MET29102
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
2 Uke(r)
Kommentar: 
Individuell innleveringsoppgave 2 gis midtveis i semesteret, bedømmes med bestått/ikke bestått.
Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
MET29103
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
80
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
Fire timers individuell skriftlig eksamen gis i slutten av videreføringsdelen, eksamen teller 80 % av endelig karakter i kurset.
Må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
MET29104
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Introduksjonsdel
Forberedelse til undervisning
10 Time(r)
Introduksjonsdel
Gruppearbeid / oppgaver
11 Time(r)
Introduksjonsdel
Eksamen
3 Time(r)
Introduksjonsdel
Undervisning
48 Time(r)
Videreføringsdel
Forberedelse til undervisning
73 Time(r)
Videreføringsdel
Gruppearbeid / oppgaver
75 Time(r)
Videreføringsdel
Eksamen
4 Time(r)
Videreføringsdel
Sum arbeidsinnsats: 
260

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.