MAN 2969-2970 Merverdiavgift II - utdypende emner

MAN 2969-2970 Merverdiavgift II - utdypende emner

Kurskode: 
MAN 2969-2970
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Kursnavn på engelsk: 
Value Added Taxation - Advanced Topics
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skatte- og avgiftsrett, Spesialisering
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Gjennom dette programmet vil du få et solid teoretisk fundament for å håndtere internasjonale transaksjoner i forhold til Studentene skal gis et solid teoretisk fundament for å håndtere internasjonale transaksjoner i forhold til merverdiavgiften. Dette innebærer blant annet at du får detaljert kunnskap regelverket rundt innførsel og utførsel av varer og tjenester, samt at du vil forstå næringslivets og avgiftsforvaltningens gjensidige utfordringer ved grenseoverskridende transaksjoner. Programmet har stort fokus på norsk internasjonal merverdiavgift i lys av EUs regler.

Kunnskapsmål

Kandidaten kan analysere, forholde seg kritisk til og bruke relevante metoder slik at hun/han kan forstå følgende:

 • Når foreligger virksomhet i Norge
 • Forskjeller inntektsbeskatning, foretaksregistrering og merverdiavgift
 • Representantregistrering
 • Innførsel og utførsel av varer
 • MVA og E-commerce
 • Skillene mellom tjenester, fjernleverbare, elektroniske og elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Forholdet mellom tollov og merverdiavgiftslov
 • Merverdiavgiftsgrunnlaget ved innførsel
 • Fritak ved innførsel
 • Merverdiavgift ved skipsfart
 • Merverdiavgift ved petroleumsvirksomhet
 • Merverdiavgift ved internasjonal transport
 • Formidlingstjenester
 • Refusjon til utenlandske næringsdrivende
 • Fritak ved utførsel
 • Kontrollmessige utfordringer
 • Avgiftsplanlegging på tvers av landegrensene
 • Sammenligning EU-direktivet og norsk mval
 • Forholdet mellom mval og inntektsskatt
 • Omgåelse i mva-retten
Ferdighetsmål
 • Kan anvende komplekse mva-reglene på konkrete, og til dels meget sammensatte, nasjonale og internasjonale saksforhold
 • Kan analysere og anvende aktulle bestemmeler i Norge og EU om om innførsel og utførsel av varer og tjenester
 • Analysere og forstå næringslivets og avgiftsforvaltningens gjensidige utfordringer ved grenseoverskridende transaksjoner
 • Analysere og anvende norsk internasjonal merverdiavgift i lys av EUs regler
Generell kompetanse
 • Kan analysere og forstå kompleksiteten i merverdiavgiftslovning
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Kan formidle kunnskap om avanserte MVA-rettslige problemstillinger, både nasjonale og internasjonale, samt på en god måte forklare hvordan dette kan analyseres. 
Kursets innhold
 • Merverdiavgiftsområdet
 • Tollov  oversikt
 • Innførsel varer
 • Innførsel tjenester
 • Inndeling tjenester
 • Elektroniske tjenester
 • Internettsalg
 • Avgiftspliktig omsetning i Norge
 • Representantregistrering
 • Fritak innførsel
 • Fritak utførsel
 • Turistsalg
 • Tax Free salg
 • Skipsfart og luftfart
 • Fritak offshore - kontinentalsokkel
 • Internasjonal transport
 • Refusjon
 • EUs regler - nasjonale og internasjonale transaksjoner
 • Internasjonal avgiftsplanlegging
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læreprosess
Programmet forutsetter at studentene møter forberedt til hver undervisning. Deltagerne skal bidra til aktiv dialog i undervisningen. 

En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist. 

Studentene skal enkeltvis, eller i grupper på to, skrive en prosjektoppgave. Denne anbefales påbegynt tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen. 

Tidsbruk
Programmet er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgaven

Studentene forutsettes å bruke dataverktøy som Gyldendal Rettsdata, Skatterettsdelen, IBFDs database og aktuelle nettsteder for skatterettslige kilder. Oppgaver på it's learning forutsettes løst løpende under kurset.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Oppgavesettet på skriftlig eksamen vil bestå av tre deler. Ca 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessig konsekvenser av et gitt saksforhold. For 1/3 gis oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens 1/3 gis som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Studentene får underveis i programmet god trening i de forskjellige oppgavetypene. Eksamen kan også gis i et annet format enn angitt her.

Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen.

For studenter som bruker kurset som avsluttende program:
For studenter som skal benytte programmet som ett av sine to avsluttende program, skal fire (4) program à 15 stp være bestått.
I de 2 siste programmene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende oppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.

Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Kvalifikasjoner

Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 studiepoeng eller tilsvarende fra høyskole eller universitet innen økonomisk/administrative eller juridiske fag.
Du har fylt 25 år.
Du har to års relevant yrkeserfaring hvor skatte- og avgiftsrett inngår.

 

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

 

Forkunnskapskrav

Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. Grunnleggende innsikt i nasjonale merverdiavgiftsregler er nødvendig. En dags undervisning er på engelsk og noe av eksamensoppgaven. Grunnleggende engelskkunnskaper er nødvendig, men intet skal besvares på engelsk.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • BI-approved copy of: «EUs Merverdiavgiftsdirektiv» 2006/112 EF
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2970, 9 studiepoeng.
Eksamenskode: 
MAN29701
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 2)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2969, 6 studiepoeng.
Eksamenskode: 
MAN 29691
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
200
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
72 Time(r)
Eksamen
4 Time(r)
Individuell eksamen.
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Forberedelse til undervisning
49 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
200 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.