REV 3677 Rettslære for revisorer - KONTINUASJONSEKSAMEN

REV 3677 Rettslære for revisorer - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
REV 3677
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
10
Kursansvarlig: 
Thorunn Falkanger
Emnenavn på engelsk: 
Business Law - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i regnskap og revisjon - Programkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2020 Høst
2021 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervist for siste gang i studieåret 2019/2020. Siste kontinuasjonseksamner vil bli tilbudt høsten 2020 og våren 2021.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
REV 3678 høst
REV 3679 vår
Kunnskapsmål

Studentene skal opparbeide nødvendig juridisk forståelse for sentrale problemstilinger i lovverket av betydning for revisjonsfaget.
 

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks forankret i juridiske kilder. Studentene skal kunne redegjøre for retts- og ansvarsforhold knyttet til revisjonsfaglige arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

Generell kompetanse

Studentene skal oppøves i etisk tenkning, dvs. etiske tradisjoner, normer og verdier i det moderne samfunn. Dette skal bidra til økt forståelse for lover, regelverk og praksis, og utvikle studentenes evne til å forholde seg til etiske problemstillinger på en bevisst måte.

Kursets innhold

Rettssystemet

 • Rettskilder og juridisk metode.

Avtalerett

 • Avtaleslutningen (avtl. kap. 1). Fullmaktslæren (avtl. kap. 2).
 • Avtalerettslige ugyldighetsregler (avtl. kap. 3 m.fl.). Reglene vedrørende mindreåriges, umyndiggjortes og sinnsykes rettslige handleevne.

Kjøpsrett

 • Begrepene i kjøpsretten. Forbrukervernet. Rettsreglene i forbindelse med forsinkelse og mangler. Kontraktsrettslig erstatningsrett.

Pengekravsrett m.v

 • De alminnelige bestemmelser om stiftelse av pengekrav og deres innhold, forsinket betaling, motregning, foreldelse og felles heftelse (herunder kausjon). Gjeldsbrevlovens regler om omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev gjennomgås relativt grundig.

Panterett

 • Gjennomgåelse av panteloven med oversikt over de ulike grupper av pantegjenstander og de ulike pantsettingsmåter med særlig vekt på rettsvernreglene.

Selskapsrett

 • Selskapsloven og aksjeselskapslovgivningen med særlig vekt på heftelsesregler, beslutningsprosesser, myndighetsutøvelse og selskapsrepresentasjon. Også tilgrensende spørsmål behandles, som foretaksnavneloven, prokuraloven, m.v.

Gjeldsforhandling og konkurs

 • Det gis en innføring i de sentrale bestemmelser i tvangsloven og en samlet fremstilling av konkursretten med særlig vekt på konkursvilkårene, omstøtelsesreglene og konkursskyldners kontraktsrettslige forpliktelser.

Økonomisk kriminalitet

 • Hovedvekt på utvalgte deler av straffeloven (2005) kap 30 – Bedrageri, skattesvik og liknende økonomisk kriminalitet og 31 – Kreditorvern
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over to semestre med i alt 60 timer fordelt på følgende måte: 

Første del av kurset REV 3678 gjennomføres i høstsemesteret med 18 timer forelesninger samt 6 seminartimer knyttet til skriftlig oppgaveprogram. Det gis en frivillig innleveringsoppgave i høstsemesteret. Høstsemesteret avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen som bedømmes bestått/ikke bestått.

Andre del av kurset, REV 3679 gjennomføres i vårsemesteret med 25 timer forelesninger samt 6 seminartimer knyttet til oppgaveprogram. Det gis en frivillig innleveringsoppgave på vårsemesteret. Vårsemesteret avsluttes med 6 timers individuell skriftlig eksamen.

Det forutsettes at studentene forut for hver forelesning setter seg grundig inn i det pensum som det skal foreleses over. Oppgaveprogrammet er omfattende og formålet er å prøve faktiske kunnskaper og trene oppgaveteknikk. Deler av pensum forutsettes tilegnet ved selvstudium.

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kandidaten må ha karakter C eller bedre på eksamen i dette kurset for å kunne bli godkjent som registrert revisor.

Kontinuasjon
Det arrangeres kontinuasjonseksamen for REV 36771 og REV 36772 hver semester.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Ingen særskilte forkunnskaper

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV36771
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
0Ja3 Time(r)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Individuell (Baseres på pensum som er gjennomgått i høstsemesteret)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV36772
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja5 Time(r)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Individuell (Eksamen er avsluttende og baseres på pensum i hele kurset) Begge eksamener må være bestått for å få karakter i kurset.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:0
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:(Baseres på pensum som er gjennomgått i høstsemesteret)
Eksamenskode:REV36771
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:(Eksamen er avsluttende og baseres på pensum i hele kurset) Begge eksamener må være bestått for å få karakter i kurset.
Eksamenskode:REV36772
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
43 Time(r)
høst 18 / vår 25
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
12 Time(r)
høst 6 / vår 6 Seminarer
Forberedelse til undervisning
50 Time(r)
høst 20 / vår 30
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
107 Time(r)
høst 67 / vår 40
Gruppearbeid / oppgaver
40 Time(r)
høst 16 / vår 24
Eksamen
8 Time(r)
høst 3 / vår 5
Sum arbeidsinnsats: 
260

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 10 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 270 timer.