Status message

The program description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

Bachelor i markedsføringsledelse

Bachelor i markedsføringsledelse

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Dette studiet tilbys også på nett/deltid, og kan også bygges opp ved å ta eksamener i enkeltstående høyskolekurs.

Studieprogram: 
Bachelor i markedsføringsledelse
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Jon Bingen Sande
Kandidatprofil

Bachelorprogrammet i markedsføringsledelse har som mål å utdanne og forberede framtidige markedsførere på en lang karriere innen markedsføring og et næringsliv preget av digitalisering, internasjonalisering og krav om å balansere økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn. 

Basert på en kombinasjon av analytiske og strategiske evner, kreativitet, teknologiforståelse, bred kunnskap om forretningsdrift og spisskompetanse i markedsføring, skal kandidatene koble virksomheter til kunder, brukere, klienter, partnere og samfunnet forøvrig. De skal kunne bidra til at organisasjonene de arbeider for skaper verdi, får inntekter og overlever i konkurranse med andre bedrifter, blant annet gjennom å 

 • samle inn, organisere, analysere, tolke, og kommunisere informasjon og kunnskap om kunder og markeder; 
 • lede kreative prosesser for utvikling av produkter og tjenester som har verdi for kundene; 
 • utvikle markedsorienterte strategier og ta beslutninger innen markedskommunikasjon, merkevareledelse, kunderelasjoner og salg, prising og utforming av markedsføringskanaler; 
 • samarbeide og samhandle innad i bedriften, basert på grunnleggende kunnskap om samfunnsøkonomi, regnskap, finans, prestasjonsstyring, budsjettering, organisasjonsatferd, ledelse og strategi; 
 • forstå hvilken rolle markedsføring spiller i samfunnet, kjenne gjeldende markedsrett og balansere hensyn til både økonomiske, miljømessige og sosiale forhold i markedsføringen; og 
 • kommunisere godt, både skriftlig og muntlig, og være smidige og samarbeide med andre i grupper om finne gode løsninger på felles problemer og arbeidsoppgaver. 

Studiet støtter opp om disse ferdighetene gjennom en kombinasjon av læringsaktiviteter som blant annet inkluderer formidling av pensumlitteratur gjennom klasseromsundervisning, webinarer, læringsvideoer og podcaster, arbeid med innleveringsoppgaver, prosjekter, case-analyser og simuleringsspill, samt egenstudium og eksamensforberedelser. Studiet gir rikelig med muligheter for å teste ut og utvikle ferdigheter i praksis, blant annet gjennom utveksling til utlandet, internships i bedrifter, deltakelse i internasjonale case-konkurranser, jobb som læringsassistent og engasjement i linjeforening og andre studentorganisasjoner. 

Studentene kan velge mellom en lang rekke valgfag og får dermed mulighet til å fordype seg i ulike temaer og fagområder. De kan også skrive bachelor-oppgave som gjør dem godt forberedt på å skrive masteroppgave i senere studier. Etter endt studium kan studentene søke opptak til ulike masterprogrammer. 

Kunnskapsmål

Ved gjennomført studium skal kandidatene ha oppnådd: 

 • Bred kunnskap om sentrale temaer, begreper, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor forretningsdrift, herunder  
  • hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser, 
  • hvordan virksomheter finansieres, investeringer vurderes, økonomiske styringsverktøy brukes og regnskap analyseres, og 
  • hvordan en etablerer, organiserer og leder virksomhet, utvikler og iverksetter strategier, og markedsfører og posisjonerer produkter og tjenester. 
 • Grunnleggende kunnskap om statistikk og samfunnsvitenskapelige metode. 
 • Grunnleggende kunnskap om IKT og digitale verktøy og hvordan de brukes for å støtte en markedsorientert organisasjon. 
 • Bred kunnskap om sentrale temaer, begreper, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen markedsføring, herunder designdrevet innovasjon og hvordan produkter og tjenester posisjoneres i et marked, markedskommunikasjon, merkevareledelse, ledelse av kunderelasjoner og salg, prising, og utforming av markedsføringskanaler. 
 • Kunnskap om sentrale temaer, begreper, teorier, problemstillinger og prosesser knyttet til konteksten der markedsføring gjøres, herunder  
  • egenskaper ved både forbruker- og bedriftsmarkedsføring. 
  • rettsregler innen markedsrett. 
  • bærekraftige verdier og visjoner, inkludert globale mål for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling. 
 • Kunnskap om hvordan de kan oppdatere sin faglige kunnskap og utvikle nye ferdigheter. 
Ferdighetsmål

Ved gjennomført studium skal kandidatene kunne: 

 • Generere, analysere og forstå markedsinnsikt, herunder  
  • anvende faglig kunnskap og teoretiske tilnærminger for å planlegge og gjennomføre undersøkelser utformet for å teste hypoteser og finne svar på problemstillinger av praktisk relevans for markedsføringen til en bedrift, 
  • beherske relevante faglige metoder, teknikker og digitale verktøy for å samle inn, organisere, og analysere data om kunder og markeder, samt 
  • kritisk tolke og vurdere usikkerhet ved resultatene fra egne markedsundersøkelser og analyser og hvordan resultatene kan benyttes for å treffe beslutninger.                
 • Organisere og disseminere markedsinnsikt og kunnskap, herunder  
  • anvende faglig kunnskap for å organisere data og informasjon gjennom bruk av digitale verktøy, samt 
  • kommunisere og rapportere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger, både muntlig og skriftlig. 
 • Anvende faglig og forskningsbasert kunnskap, relevante faglige verktøy, digitale teknologier og markedsinnsikt for å treffe begrunnede valg når det gjelder arbeid med  
  • kreative og designdrevne innovasjonsprosjekter, produktstrategier og prisstrategier, 
  • kommunikasjonsplaner og kampanjer, 
  • merkevarestrategier, kunderelasjoner og kundeporteføljer, og 
  • organisering av salgs- og markedsføringsarbeid internt i bedriften samt logistikk-, og markedsføringskanaler. 
Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal kandidatene ha nådd et kunnskaps- og ferdighetsnivå som gjør dem i stand til å: 

 • Vise evne til kritisk tenkning og etisk refleksjon, forstå hvilken rolle markedsføring spiller i samfunnet og integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller, innovasjon, praksis og verdiskapning. 
 • Arbeide i internasjonale miljøer, herunder språkbeherskelse og sensitivitet overfor ulike kulturer. 
 • Samarbeide effektivt i ulike kontekster og i tverrfaglige grupper om å analysere og løse komplekse forretningsproblemer. 
 • Forstå IT-systemer og -prosesser og digitale verktøy og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping. 
 • Kommunisere forståelig, både muntlig og skriftlig, til ulike interessenter, om forretningsproblemer og hvordan de bør løses. 
 • Identifisere juridiske problemstillinger med relevans for markedsføringen til en bedrift. 
Studiemodeller
Bachelor i markedsføringsledelse - HELTID
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs vil bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 6 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 45 studiepoeng til valg i henholdsvis 4. og 5. semester. Det er også mulig å søke om Internship (15 sp) i stedet for valgkurs i 4. eller 5. semester, eller utveksling i hele 5. semester. 

KursCourse type2024 Høst2025 Vår2025 Høst2026 Vår2026 Høst2027 Vår
Felleskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Felleskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Felleskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Valgkurs / Internship
Valgkurs
15
Valgkurs / Internship / Utveksling
Valgkurs
30
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 60 studiepoeng med Felleskurs (felles kurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 45 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Det er mulig å søke opptak til et annet bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan søke opptak til studiene etter 1. og 2. år gjennomført ved andre høyskoler, forutsatt at søkeren/studenten har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 21, 2023