Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ORG 3403 Organisasjonsatferd og ledelse

ORG 3403 Organisasjonsatferd og ledelse

Kurskode: 
ORG 3403
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Øyvind Lund Martinsen
Kursnavn på engelsk: 
Organisational Behavior and Leadership
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset er en norsk versjon av det internasjonale handelshøyskole faget "Organizational Behavior". Faget dreier seg om at menneskers egenskaper, innsats og samspill, deres organisering og ledelse har grunnleggende betydning for organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi. Det er de menneskelig egenskaper og prosesser som er i fokus i dette kurset.

Kurset dekker de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv. Kurset gir også en innføring i organisasjonsteoretiske emner som organisasjonskultur og organisasjonsdesign. Organisasjonen er både en kontekst og et verktøy hvor mennesker med forskjellige egenskaper samspiller for å skape verdier. Ledelse er en sentral prosess i alt dette og som gir retning, mobiliserer innsats og som dermed bidrar til medarbeideres, gruppers og organisasjoners suksess.

Kurset skal bl.a. dekke temaer som læring, hva som motiverer mennesker, persepsjon, hvordan menneskelige egenskaper kan karakteriseres og hvordan slike egenskaper og prosesser kan knyttes til bl.a. trivsel, helse, innsats og produktivitet. Videre skal kurset gi kunnskaper om grupper og team, arbeidsmiljø, hva som kjennetegner kreativitet, problemløsning og beslutningstaking. Det vil videre bli lagt spesiell vekt på sentrale sider ved ledelsesfaglige spørsmål, herunder ledelse under endringsprosesser og e-ledelse.

Kurset gir en bred og grunnleggende innføring i hvordan man kan legge til rette for bærekraftig bruk av menneskelige ressurser.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende psykologiske, ledelsesfaglige og organisasjonsteoretiske kunnskaper som er relevante for arbeidslivet og for videre studier i andre organisasjons- og ledelsesfag. Disse kunnskapene organiseres på individ, gruppe og organisasjonsnivå.

Eksempler på slike kunnskaper er:

 • hvordan organisasjoner kan legge til rette for gode motivasjonsbetingelser slik at medarbeideres innsats og ytelse blir høyet mulig.
 • hvordan man kan beskrive hva effektive ledere gjør i rollen som leder.
 • hvordan man kan forbedre mulighetene for gjennomslag for sine synspunkter i f.eks. ledelse og i samspill med andre.
 • hvordan man kan øke sin personlige effektivitet gjennom selvledelse.
 • forskningens sentrale funksjon i å fremskaffe pålitelig kunnskap er et gjennomgående tema i alle kursets deler.
Ferdighetsmål
 • Studentene skal kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier og hvordan disse relateres til produktivitet, effektivitet og verdiskapning i organisasjoner.
 • Dette innebærer at studentene skal kunne gi eksempler på praktisk anvendelse av lærestoffet eller kunne illustrere lærestoffet med eksempler fra arbeidslivet.
 • Dette innebærer også at studentene må kunne redegjøre for begreper og teorier på en presis måte slik at man skiller ulike begreper og teorier fra hverandre.
Generell kompetanse

Organisasjonsatferd og ledelse er et viktig fag som gjennom anvendelse vil kunne effektivt bidra til menneskelig produktivitet, helse og verdiskaping i organisasjoner. Bakgrunnen for dette er f.eks. at god ledelse og organisering kan forklare høyere ytelse og trivsel, større lojalitet og økonomiske resultater. Mange av de største og mest effektive foretak i verden satser systematisk på å utvikle sine organisasjoner basert på de mest sentrale kunnskapene i dette faget. Når man anvender kunnskaper om gode beslutnings-, lærings-, motivasjons- og kommunikasjonsprosesser, så vil trivsel og ytelse øke.

Mot denne bakgrunnen skal studentene utvikle forståelse for at både psykologiske egenskaper og prosesser, ledelses prosesser og organisasjonsmessige betingelser har stor betydning for verdiskapingen i arbeidslivet.

Kursets innhold
 • Individer i grupper og organisasjoner
  • Individuelle egenskaper og produktivitet i organisasjoner.
  • Motivasjon, holdninger og prestasjoner
  • Tenkning på jobben: læring, problemløsning, beslutninger og kreativitet.
  • Arbeid i grupper. Samhandling og arbeidsmiljø.
  • Kommunikasjon, informasjon, makt og påvirkning.
  • Mangfold i arbeidslivet.
 • Organisasjonsteoretiske emner
  • Hvorfor har vi organisasjoner?
  • Organisasjonsdesign
  • Organisasjonsstruktur
  • Organisasjonskultur
  • Organisasjonsendring
  • Tredjeparts samarbeidet i norsk arbeidsliv
 • Ledelsesfaglige emner
  • Hva er ledelse?
  • Lederegenskaper, lederadferd og leder-medarbeider-relasjoner
  • Mangfold i ledelse
  • Ledelse og teknologi
  • Destruktiv ledelse
  • Ledelse og samfunnsansvar
  Undervisnings- og læringsaktiviteter
  1. Læringsprosess. Kurset består av 30 timer forelesninger/synkron aktivitet. I forelesningen vil det bli lagt vekt på gjennomgang av sentrale begreper og teorier, men det vil også være rom for diskusjoner, bruk av små caser som konkretiseringsverktøy, arbeid med oppgaver med mer. Diskusjon omkring praktisk relevans for de ulike tema er også sentralt.
  2. Det vil tilbys digitale læringsressurser som tillegg til den obligatoriske og anbefalte litteraturen. Det er forventet at studenten benytter tilbudet som forberedelse til forelesninger og forberedelse til eksamen. Dette tilsvarer 12 timer med asynkront materiale.
  3. Tre eksamensrelevante arbeidskrav gis i løpet av semesteret. Arbeidskravene leveres elektronisk. To av arbeidskravene må godkjennes for at studentene kan gå opp til eksamen. Nærmere informasjon om arbeidskrav gis ved semesterstart.

  Kurset benytter dataverktøy ItsLearning. Studentene har selv ansvar for å holde seg oppdatert på innholdet som legges ut på kursets nettsider.

  Gjennomføring som nettstudium
  I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

  Dataverktøy
  Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
  Tilleggsinformasjon

  Kontinuasjon

  Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

  Kvalifikasjoner

  Generell studiekompetanse

  Forbehold

  Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier de

  Undervisning

  Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

  Forkunnskapskrav

  Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

  Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
  Obligatorisk323 eksamensrelevante oppgaver gis i løpet av semesteret. Svar på oppgavene skal leveres elektronisk. For å ta eksamen i kurset, må studentene ha fått godkjent to av tre innleveringer.
  Obligatoriske arbeidskrav:
  Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
  Gitt arbeidskrav:3
  Obligatoriske arbeidskrav:2
  Kommentar arbeidskrav:3 eksamensrelevante oppgaver gis i løpet av semesteret. Svar på oppgavene skal leveres elektronisk. For å ta eksamen i kurset, må studentene ha fått godkjent to av tre innleveringer.
  Eksamen
  Vurderinger
  Eksamenskategori: 
  Skoleeksamen
  Vurderingsform: 
  Skriftlig skoleeksamen - digital
  Eksamen/innleveringssemester: 
  Første semester
  Vekting: 
  100
  Gruppering: 
  Individuell
  Hjelpemidler: 
  • Ingen hjelpemidler
  Varighet: 
  3 Time(r)
  Kommentar: 
  Skoleeksamen
  Eksamenskode: 
  ORG 34031
  Karakterskala: 
  ECTS
  Kontinuasjon: 
  Eksamen hvert semester
  Eksamenstype: 
  Ordinær eksamen
  Total vekting: 
  100
  Forventet arbeidsinnsats
  AktivitetVarighetKommentar
  Undervisning
  30 Time(r)
  Digitale læringsressurser
  12 Time(r)
  Forberedelse til forelesninger og forberedelse til eksamen
  Studentenes eget arbeid med læringsressurser
  113 Time(r)
  Lese obligatorisk litteratur, anbefalt tilleggslitteratur og kollokvier
  Gruppearbeid / oppgaver
  42 Time(r)
  Oppgaveløsning og arbeidskrav
  Eksamen
  3 Time(r)
  Sum arbeidsinnsats: 
  200

  Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.