MET 3431 Statistikk

MET 3431 Statistikk

Kurskode: 
MET 3431
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Njål Foldnes
Kursnavn på engelsk: 
Statistics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i statistisk tenkemåte. Studenten lærer først hvordan et utvalg kan samles inn og oppsummeres, og hvordan vi bruker slike oppsummeringer til å tolke dataene. Deretter lærer vi å  generalisere fra utvalget til populasjonen.  Studenten lærer å konstruere konfidensintervall og å foreta hypotesetester, og hvordan disse skal tolkes på en korrekt måte. Fokuset er på begrepsforståelse, og på tolkning av resultater, med mindre fokus på matematiske prosedyrer. 

Kunnskapsmål

Studenten skal kunne forklare de sentrale statistiske begrepene og forstå hvordan statistisk analyse foregår fra innsamling av data, via beskrivende analyse til generalisering til  populasjonen. I forskjellige sammenhenger benyttes forskjellige formler, men studenten lærer at den underliggende logikken er den samme.

Eksempler på begreper som skal kunne forklares er utvalg, populasjon, observator, parameter, inferens, feilmargin, signifikansnivå og konfidensnivå.  Gjennom mange eksempler fra virkeligheten skal studenten kunne se relevansen av og bruksområder for statistikk i markedsføring og økonomi. Samtidig skal studenten være kjent med begrensningene til statistisk metode. 

Ferdighetsmål

Studenten skal kunne bestemme variablers målenivå, og være i stand til å utføre beskrivende analyse basert på et utvalg, med passende mål for senter og spredning og passende grafer  Samvariasjon mellom to variabler skal kunne beskrives. Studenten skal kunne tolke resultater av beskrivende analyse. Enkle sannsynligheter skal kunne beregnes. Studenten skal kunne konstruere og tolke de mest brukte konfidensintervaller, og utføre sentrale hypotesetester. Studenten skal kunne bruke statistisk programvare og kunne tolke utskrifter fra programvaren. Studenten skal være i stand til å presentere resultatet av analysene i et lettfattelig språk. 

Holdningsmål
 • Å forstå at statistiske metoder lett kan misbrukes
 • Å ta hensyn til anonymitet og personvern ved innsamling av data
Kursets innhold
 • Innsamling av data
 • Beskrivende analyse av utvalget
 • Enkel sannsynlighet
 • Konfidensintervaller for gjennomsnitt og andel
 • Hypotesetesting for gjennomsnitt og andel
 • Korrelasjon og regresjon
 • Kji-kvadrattest

 

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 48 kurstimer. Av disse er 44 timer ordinære forelesninger hvor pensum blir gjennomgått. De resterende 4 kurstimene blir brukt til demonstrasjon av programvaren SAS JMP.  

Til hver forelesningsuke blir det gitt et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver.  I forelesningene og SAS JMP øvelsene belyses teorien ved hjelp av flere datasett og tilhørende oppgaver. Avsluttende eksamen vil bygge på at studenten har løst alle disse oppgavene gjennom semesteret.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
SAS - JMP
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskapskrav.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk85Gjennom semesteret vil det bli gitt 8 obligatoriske flervalgstester som skal besvares i Itslearning. Hver test blir enten godkjent eller ikke godkjent. Det gis anledning til å ta testen på ny dersom den ikke bestås i første forsøk. Det er obligatorisk at studenten har fått godkjent minst 5 av disse 8 testene for å få gå opp til eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:8
Obligatoriske arbeidskrav:5
Kommentar arbeidskrav:Gjennom semesteret vil det bli gitt 8 obligatoriske flervalgstester som skal besvares i Itslearning. Hver test blir enten godkjent eller ikke godkjent. Det gis anledning til å ta testen på ny dersom den ikke bestås i første forsøk. Det er obligatorisk at studenten har fått godkjent minst 5 av disse 8 testene for å få gå opp til eksamen.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
MET34311
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
48 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
50 Time(r)
Forberedelse til undervisning
42 Time(r)
Arbeide med SAS JMP
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
40 Time(r)
Eksamen
20 Time(r)
Eksamen inkl. foreberedelser.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.