KLS 3401 Live-bransjene

KLS 3401 Live-bransjene

Kurskode: 
KLS 3401
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne-Britt Gran
Audun Molde
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Creative Industries Management - Programkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset tar for seg ulike live-baserte kulturopplevelser som omfatter festivaler, konserter, kulturhus, opera og teatre, ballett/dans og eventer. Live-bransjene produserer og tilbyr unike kultur- og fellesskapsopplevelser. Dette har en rekke konsekvenser for hvordan organisasjoner og prosjekter opererer og virker i praksis. Livebransjene skaper øyeblikkskunst, og publikum må besøke arrangementet på stedet, i motsetning til hvordan det digitale kulturkonsumet fungerer. Livebransjene er samtidig også berørt av digitaliseringen gjennom streaming av konserter og forestillinger, gjennom sosiale medier og digitale markedsføringsverktøy. Livebransjene har også stor betydning utover egen virksomhet: Turister reiser for å besøke livearrangementer, og liveaktører profilerer og utvikler steder.

Kunnskapsmål

I kurset vil studentene tilegne seg kunnskaper om livebransjenes kjennetegn, aktører, finansieringsmåter, markeder, publikum, digitalisering og bransjenes betydning for reiseliv, byutvikling og merkevarebygging. Studentene vil også tilegne seg kunnskaper om offentlig og privat finansiering, samt kjennetegn ved ledelse av kreativ virksomhet.

Ferdighetsmål

I kurset vil studentene utvikle ferdigheter tilknyttet det å skaffe offentlige og private midler i livebransjene. De vil også utvikle ferdigheter til å lede kreative mennesker og prosjekter.

Holdningsmål

I løpet av kurset vil studentene utvikle respekt for både de kunstneriske og de økonomiske aspektene som kjennetegner livebransjene.

Kursets innhold
  • Hva er livebransjene? - om hva det betyr økonomisk, kunstnerisk og organisatorisk at en kulturopplevelse er live
  • Aktører og verdikjeder
  • Verdiskaping, sysselsetting og lønnsomhet
  • Offentlige og private finansieringsformer; Kulturdepartementet og Norsk kulturråd, kultursponsing og fondsfinansiering, publikumsinntekter, markedet mm
  • Forbrukermarkedet, bedriftsmarkedet og internmarkedet
  • Publikum og forbruksmønstre
  • Digitaliseringens muligheter og utfordringer for de performative livebransjene
  • Livebransjenes betydning for reiselivsnæringen, by- og stedsutvikling
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med forelesninger og student-presentasjoner i klassen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS 34011
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei 1 SemesterGruppe/Individuell ( 1 - 3)Prosjektoppgave
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet: 1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave
Eksamenskode:KLS 34011
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning30Time(r)
Annet i klasserom6Time(r)Studentpresentasjoner i forelesninger
Forberedelse til undervisning70Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver24Time(r)
Innlevering(er)70Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Annet i klasserom
Varighet:6 Time(r)
Kommentar:Studentpresentasjoner i forelesninger
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:70 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:24 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:70 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gran, Anne-Britt; Hofplass, Sophie 2007 Kultursponsing Gyldendal akademisk Obligatoriske sider: Innledningen (s. 11 - 17), kap 3 (s. 39 - 65), kap 4 (kun s. 80 - 93), kap 5, 6 og 7 (s. 95 - 181)
Arts & Business-rapport: Status 2013 s. 6-34
AB, Gran; R, Gürgens Gjærum 2018 Teaterbransjen – mellom kunst og kasse (Utvalgte kapitler fra førsteutkast bokmanus, publiseres på Universitetsforlaget våren 2019).
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Dalchow, Jørn Konserter og booking Konserter og booking Kapittel 12, s. 261-295
Rutter, Paul The live music industry sector The live music industry sector Kapittel 3, s. 43 - 76
Thall, Peter M. Touring Concerns Touring Concerns Kapittel 10, s. 161-181
Gran, Anne-Britt; de Paoli, Donatella Place marketing – når byer, regioner og nasjoner blir merkevarer Place marketing – når byer, regioner og nasjoner blir merkevarer Kapittel 11
Rutter, Paul The classical music business The classical music business Routledge Kapittel 10, s. 215 - 246
Torp, Øyvind; Gran, Anne-Britt; Tøien, Irina Eidsvold; Theie, Marcus Gjems 2017 Musikkbransjen i Norge 2011-2015 : økonomisk analyse av fem delbransjer og elleve undergrupper Musikkbransjen i Norge 2011-2015 : økonomisk analyse av fem delbransjer og elleve undergrupper BI Centre for Creative Industries s. 17-25
Kjus, Yngvar; Danielsen, Anne Live Islands in the Seas of Recordings: The Music Experience of Visitors at the Øya Festival Live Islands in the Seas of Recordings: The Music Experience of Visitors at the Øya Festival
Einarsen, Kari; Mykletun, Reidar J. Organisering av festivaler Organisering av festivaler
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Andersson, Tommy D.; Getz, Donald 2009-01 Festival Ownership. Differences between Public, Nonprofit and Private Festivals in Sweden
Mueser, Daniela; Vlachos, Peter 2018-06-04 Almost like being there? A conceptualisation of live-streaming theatre
Danielsen, Anne; Kjus, Yngvar 2017-07-25 The mediated festival
Richards, Greg 2017-03-06 From place branding to placemaking: the role of events
Webpage
Authors/Editors Tittel Journal URL Publisher StudentNote
Kunst i tall 2016 : Omsetning av musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst Kunst i tall 2016 : Omsetning av musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst Resource Kulturrådet Musikk i tall s. 21-43
Thesis
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Sørbo, Ingelin 2011 Festival sted = ?: Vinjerock - en festivals påvirkning på stedsidentitet og stedsutvikling s. 11 - 21 og 71 - 90