KLS 3400 Introduksjon til kunst og kreativ næring

KLS 3400 Introduksjon til kunst og kreativ næring

Kurskode: 
KLS 3400
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Sigrid Røyseng
Kursnavn på engelsk: 
Introduction to art and creative industry
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et introduksjonskurs for studenter som har sin interesse innen kunst og kreativ næring. Kreativ næring omfatter et stort spenn av kulturell og økonomisk virksomhet som musikk, design, film, dans, teater, visuell kunst, litteratur og spill. Her finner vi estetiske uttrykk som utfordrer og underholder. Her finner vi kunst som skapes for sin egen skyld, og kreative produkter og tjenester som skapes på kommersielt grunnlag. Her finner vi virksomheter hvor offentlig støtte utgjør en betydelig del av finansieringen, og vi finner virksomheter som mer eller mindre utelukkende genererer sine inntekter i markedet. Sentralt for bransjene innen kunst og kreativ næring er at de oppleves av mange som eksistensielt meningsbærende. Dette kommer til uttrykk i bransjenes driv mot å skape innhold som bidrar til å dekke menneskets behov for mening. Kurset gir innføring i sentrale definisjoner, strukturer, logikker og endringer innen kunst og kreativ næring. Samtidig som kurset gir kunnskaper om interne aspekter ved kreativ næring, gir det også innsikt i næringens samfunnsmessige rolle.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg overordnede kunnskaper om fellestrekk og variasjoner innen kunst og kreativ næring. De skal tilegne seg kunnskaper om estetiske, økonomiske og organisatoriske aspekter ved næringen og om historie og endringsprosesser.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for og analysere overordnede trekk ved kunst og kreativ næring. De skal lære seg å framstille og drøfte sentrale problemstillinger innen næringen i skriftlig form.

Holdningsmål

Studentene skal utvikle sin evne til å reflektere over verdiene som ligger til grunn for ulike estetiske og økonomiske tilnærmingsmåter innen kunst og kreativ næring. De skal utvikle en fintfølelse for variasjonen som finnes.

Kursets innhold
  • Hva er kunst?
  • Hva er kreativ næring?
  • Hva kjennetegner kreative prosesser?
  • Hvilke bransjer inngår i kreativ næring, og hva kjennetegner dem?
  • Hva kjennetegner økonomien i kunst og kreativ næring – historisk og i dag?
  • Hvilken rolle har politikk og offentlige myndigheter overfor kunst og kreativ næring, historisk og i dag?
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger av kursansvarlig, studiets øvrige forelesere og eksterne gjester.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
KLS 34001
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Annet i klasserom
6 Time(r)
Presentasjoner i klassen
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Innlevering(er)
70 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
24 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.