HIS 3410 Bedriften

HIS 3410 Bedriften

Kurskode: 
HIS 3410
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Sverre August Christensen
Kursnavn på engelsk: 
The Firm
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi en bred innføring i hovedtrekkene ved bedriftens rolle i økonomien. Gjennom historiske, etiske og teoretiske perspektiver vil flere sider av bedriften bli presentert i en større samfunnsmessig sammenheng. Kurset skal virke dannende gjennom en innføring i den vestlige verdens idéhistorie og økonomiske historie.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kjenne til teorier om hvorfor bedrifter eksisterer.
 • Kjenne hovedtrekk ved bedriftens historiske utvikling med vekt på forståelse for tradisjonene som bygger opp under dagens bedrifter.
 • Ha opparbeidet kunnskap om eierskap, lederskap, internasjonale bedrifter, innovasjon og statens rolle i forhold til bedrifter
 • Kjenne til problemer knyttet til egeninteressen, og mulige løsninger og svar på dette.
 • Kjenne til hva en mener med bedriftenes samfunnsansvar, og utfordringer knyttet til dette.
 • Ha tilegnet seg kunnskap om etisk teorier og utfordringer som er relevante i næringslivet
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Reflektere allment over bedriftens roller i økonomien.
 • Forstå og reflekterer rundt hovedtrekkene ved de etiske og moralske dimensjonene knyttet til bedrifter.
 • Diskutere og forsøke å løse moralske dilemmasituasjoner i næringslivet.
 • Skille mellom eierskapets og lederskapets ulike roller og forankring.
 • Forstå statens mange roller overfor bedriften.
 • Reflektere skriftlig omkring komplekse sammenhenger.
Holdningsmål
 • Utvikle bevissthet om vårt eget ansvar som samfunnsborger
 • Utvikle bevissthet knyttet til både bedriftens og den ansattes eget moralske ansvar.
 • Utvikle bevissthet om forholdet mellom bedriften og samfunnet rundt.
 • Utvikle bevissthet om historisk endring og historisk forankring, ikke minst med tanke på etiske og moralske dimensjoner.
Kursets innhold
 1. Introduksjon
 2. Bedriften og aksjeselskapet
 3. Bedriften og de tre industrielle revolusjonene
 4. Egeninteressens problem
 5. Bedriftenes samfunnsansvar
 6. Etikk
 7. Lederskap
 8. Eierskap
 9. Multinasjonale selskaper og globalisering
 10. Innovasjon og entreprenørskap
 11. Innovasjon - stat og samfunn
 12. Staten og bedriften
 13. Prosess og etikk: Oppsummering
 14. Oppsummering
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved hjelp av ulike former for undervisning. Det vil være undervisning og forelesning knyttet til de 12 hovedelementene i kurset. I tillegg vil det være video og TV-sendinger. Tre av øktene handler om etikk, og vil ligge til grunn for innlevering av et obligatorisk arbeidskrav. Innleveringsoppgaven vil bli distribuert innen tredje forelesning, den skal skrives individuelt, og leveres elektronisk. I tillegg til  å skrive oppgaven, kan det bli et krav om å vurdere andres oppgaver.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

OBS!

Fra og med studieåret 2018/2019 endres vektingen av eksamen. Som følge av dette tilbys følgende kontinuasjonseksamener:

 • HIS 34104 Individuell hjemmeeksamen (merk, gjelder kun kontinuasjon), teller 60 % - Høsten 2018 og siste gang våren 2019. (Arrangeres med varighet 8 timer).
 • HIS 34105 Individuell skoleeksamen (merk, gjelder kun kontinuasjon), teller 40 % - Høsten 2018 og siste gang våren 2019. (Arrangeres med varighet 1 time).

På en vitenskapelig høyskole er korrekt bruk av kildehenvisninger et krav i alle faglige arbeider. Her er link til bibliotekets side om kildebruk og referanseteknikk som er anbefalt alle studenter ved Handelshøyskolen BI.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk11Studentene må ha levert og fått godkjent en individuell oppgave,og evt. merarbeid knyttet til denne for å få ta eksamen i faget. Se punktet om Læreprosess og tidsbruk for nærmere beskrivelse.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:1
Obligatoriske arbeidskrav:1
Kommentar arbeidskrav:Studentene må ha levert og fått godkjent en individuell oppgave,og evt. merarbeid knyttet til denne for å få ta eksamen i faget. Se punktet om Læreprosess og tidsbruk for nærmere beskrivelse.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
HIS 34106
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
27 Time(r)
Deltagelse i undervisningen I
Forberedelse til undervisning
18 Time(r)
Innlevering(er)
15 Time(r)
Skrive individuell innleveringsoppgave (arbeidskrav)
Undervisning
9 Time(r)
Deltagelse i undervisningen II
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
128 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.