KLS 3553 Oppstart av bedrift i kreativ næring

KLS 3553 Oppstart av bedrift i kreativ næring

Kurskode: 
KLS 3553
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Silje Katinka Jansen
Kursnavn på engelsk: 
Starting a venture in creative industry
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Entreprenørskap er en nøkkelkompetanse i dagens arbeidsliv generelt og i kreativ næring spesielt. Kurset er lagt opp etter modell fra oppstartskurset ved bachelorstudiet i Entreprenørskap, men spisset mot kreativ næring.

Dette er et praksiskurs hvor studentene jobber med problemløsning, ideutvikling, kommersialisering og oppsett av en bedrift innen kreativ næring. Studentene skal i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned en bedrift, enten som Studentbedrift eller som ordinært selskap. Kurset følger rammeverket til Ungt Entreprenørskap. delrapporteringer i forkant av hver forelesning gjennom korte statusvideoer. Det forventes deltakelse i timer og arbeid utover forelesningene. Det er omsetningskrav for studentbedriftene som settes i samråd med klassen.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg generell kunnskap om:

 • Veien fra forretningside, etablere et team, registrere, starte opp og drifte 
 • En bedrifts operative funksjoner og styringssystemer
 • Utfordringer knyttet til oppstart, ressurser og tid
 • Muligheter og utfordringer ved markedsføring og salg til bedrifts- og personmarked
 • Nettverksutnyttelse i praksis
Ferdighetsmål
 • Evne å operasjonalisere en forretningsplan
 • Validere og avklare markedspotensial for en startup
 • Kunne presentere kjerneideen, hva som er gjort og som kan gjøres bedre
 • Bruke videoverktøy til å formidle statusrapporter til klassen og foreleser
 • Erfaring med samarbeid for å nå en bedrifts mål
 • Designe, gjennomføre og reflektere over en bedrifts organiseringsprosess
 • Reflektere over måloppnåelse (omsetningskrav)
Generell kompetanse

Studentene vil gjennom deltakelse oppnå erfaring med reelle valg knyttet til ide, kommersialisering, registrering og drift av en bedrift. Dernest evne til kritisk refleksjon over etiske og økonomiske konsekvenser av hvordan prosessen fra ide til drift fungerer. Kommunikasjon innad i teamet, tilbakemeldingsøvelser og refleksjon er sentralt for kurset. 

Kursets innhold
 • Entreprenørskap i kreativ næring
 • Forretningsideen og entreprenørens ressursgrunnlag
 • Entreprenørskapsteori
 • Valg av selskapsform, registrering
 • Organisering og styring
 • Nettverk og allianser
 • Produkt/tjeneste
 • Markedsføring, salg og distribusjon
 • Finansiering og budsjettering
 • Forretningsplan og pitching
 • Exit eller videre vekst?
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisningen tar for seg sentrale temaer i oppstart og organisering av en ny virksomhet, men har vekt på fremdrift og deling. Studentene skal etter å ha organisert seg og valgt tematikk for sin oppstart levere ukentlige statusvideoer på Itslearning. Disse videoene ligger også til grunn ved den muntlige vurderingen i kurset. Salgs- og statuspresentasjoner øves på i forelesningene. Det gis også tilbakemeldinger på forretningsplanen før endelig innlevering.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Den skriftlig innleveringen skal inneholde:
- en forretningsplan (12 sider)
- en bekreftelse på selskapsregistrering (1 side)
- en statuserklæring om videre drift eller avvikling (1 side)
- en økonomisk statusoppstilling (omsetningskrav fastsatt i oppstarten av kurset) eventuelt intervju av en av gruppene som har nådd kravet med refleksjon (2 sider)

Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
KLS 35531
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Muntlig eksamen
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
20 Minutt(er)
Kommentar: 
Muntlig eksamen, vil finne sted etter innleveringen. Under den muntlige eksamen skal forretningsplan og konsept presenteres av kandidatene, og det vil komme spørsmål fra sensorene.

Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
KLS 35532
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
82 Time(r)
Arbeid med egen bedrift
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
82 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.