Bachelor i finans

Bachelor i finans

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Studieprogram: 
Bachelor i finans
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Dagfinn Rime
Kandidatprofil

Bachelorstudiet i finans skal gi studentene solid kunnskap om betydningen av finansiell økonomi for bedrifter og enkeltmennesker, samt den viktige rollen finans har i den overordnede økonomien og for økonomisk politikk. Det legges stor vekt på å utvikle studentenes analytiske og digitale ferdigheter for å løse praktiske problemstillinger som studentene senere vil møte i arbeidslivet. Programmering, Excel og Bloomberg benyttes i flere av kursene.

Studiet gir en moderne innføring i faget finans og andre bedriftsøkonomiske emner, med blant annet fokus på bærekraftsspørsmål og utvikling av ferdigheter for praktisk dataanalyse, og gir et godt grunnlag for videre studier på masternivå. 

Gjennom studiet utvikles analytiske og digitale ferdigheter som er svært etterspurt i dagens arbeidsmarked. Studentene forberedes for et vidt spenn av jobber i både privat og offentlig sektor ved å løse realistiske prosjekter, jobbe sammen med andre studenter i grupper og kunne formidle fagstoff både skriftlig og muntlig. 

Læringsutbytte 

De emner som inkluderes i bachelorprogrammet skal samlet bidra til at studentene oppnår følgende læringsutbytte på programnivå, definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kunnskapsmål

Kandidaten: 

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet økonomi og administrasjon med finans, herunder: 
  • hvordan bedrifter og virksomheter kan bruke finans og bedriftsøkonomi for å nå sine mål. Dette inkluderer hvordan virksomheter finansieres; hvordan investeringer vurderes; hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides og analyseres 
  • hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres 
  • hvordan bedrifter kan forholde seg til samfunnet rundt dem. Dette inkluderer forståelse av hvordan markeder, herunder også finansmarkeder som aksjemarkedet, fungerer; hvordan bedriftens rammebetingelser påvirkes av økonomisk politikk, teknologiske innovasjoner og internasjonale trender som globalisering og fokus på bærekraft 
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs relevante bærekraftsmål 
 • har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, inkludert hvordan metodiske verktøy (som programmering) brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data 
 • tilegner seg evne til kritisk tenking ved å forstå fagområdenes rolle i samfunnet, utvikling, og hvordan de forskjellige fagene tilnærmer seg vanskelig etiske problemstillinger (f.eks knyttet til bærekraft) 
Ferdighetsmål

Kandidaten: 

 • kan utføre praktiske analyser av økonomisk-administrative problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder: 
  • innhente og behandle relevant informasjon og data 
  • anvende egnet teori og empiriske metoder 
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser 
  • kommunisere analysen både muntlig og skriftlig 
  • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer 
 • kan innlemme ansvarlighet og bærekraftshensyn i bedrifters virksomhet 
 • kan anvende engelsk som arbeidsspråk i en internasjonal bransje, og opparbeide relasjonskompetanse gjennom gruppearbeid 
Generell kompetanse

Kandidaten: 

 • bidrar til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn. Dette inkluderer evne til å bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig internasjonalt arbeidsmarked 
 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder, og evner å utnytte nye IT-systemer og prosesser til forretningsutvikling og verdiskaping 
 • viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon. Dette inkluderer forståelse av hvordan egne verdier påvirker adferd og beslutninger, og hvordan prosesser påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett.
Studiemodeller
Bachelor i finans
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 6 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 45 studiepoeng til valg i henholdsvis 4. og 5. semester. I 5. semester er det mulig å søke utveksling i hele semesteret (30 sp.). Studenter som ønsker å søke Internship (15 sp), kan gjøre dette i 4. semester, alternativt 5. semester dersom de ikke er på utveksling.

KursCourse type2023 Høst2024 Vår2024 Høst2025 Vår2025 Høst2026 Vår
Felleskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Felleskurs
07.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs, Internship
15
Valgkurs, Internship, Utveksling
30
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 60 studiepoeng med Felleskurs (felles kurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 45 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Det er mulig å søke opptak til et annet bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan søke opptak til studiene etter 1. og 2. år gjennomført ved andre høyskoler, forutsatt at søkeren/studenten har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Onsdag, september 28, 2022