Bachelor i finans

Bachelorstudiet i finans

Bachelorstudiet i finans

Bachelorstudiet i finans er et treårig Bachelorstudium med en næringsrettet spesialisering de to siste årene. Første studieår – som tilsvarer et 20 vekttalls Grunnfag i bedriftsøkonomi - gir en generell innføring i økonomi, markedsføring, ledelse og administrasjon. I andre og tredje studieår fokuseres oppmerksomheten mot tilegnelsen av spesifikke kunnskaper som kreves i finansnæringen.

Handelshøyskolen BIs studietilbud i finans skal imøtekomme finansnæringens stadig økende krav til kvantitative, beslutningsanalytiske ferdigheter hos nyutdannede studenter. Vi ønsker at strenge faglige kriterier samt krav til arbeidsinnsats hos studentene skal legitimere studiet overfor næringslivet.

Knapt noen annen næring har utviklet seg raskere enn finansnæringen i løpet av de siste ti årene. Fra å være oppfattet som useriøs og spekulativ pengeplassering ved inngangen til 1990-årene, betraktes porteføljesammensetning av aksje- og obligasjonsfond som helt ordinær sparing i dag. Ikke uventet har denne utviklingen nærmest revolusjonert de generelle kravene som stilles til finansmarkedsaktørenes faglige kompetanse såvel som personlige integritet. I samråd med sentrale personer innen næringen har Handelshøyskolen BIs vitenskapelige stab utviklet Bachelorstudiet i finans for nettopp å møte denne utfordringen.

Målsetting Målsettingen er todelt. For det første ønsker Handelshøyskolen BI at studentenes teoretiske skolering skal imøtekomme finansmarkedenes stadig økende krav til kvantitative og beslutningsanalytiske ferdigheter. Opplæring og grundig trening i håndtering av betydelige datamengder ved hjelp av analyseorienterte dataprogrammer og økonometrisk metode er derfor en integrert del av kursprogrammet. Andre del av målsettingen fokuserer også på omdømme og evaluering – fra velrenommerte, utenlandske læresteder. Bare dersom Handelshøyskolen Bis treårige finansutdanning kvalifiserer studentene til opptak på høyere grads studier ved slike skoler, kan vi si oss fornøyd. Slik akkreditering representerer et akseptabelt, nærmest objektivt mål på faglig kvalitet.

Finansgruppen (FIG) FIG er finansstudentenes egen markedsføringsgruppe som arbeider med intern og ekstern markedsføring av studiet. FIG markedsfører studiet og studentene gjennom kontakt med sentrale personer i finansnæringen ved å arrangere bedriftsbesøk, seminar med kjente markedsaktører, oppretting av praksisplasser, samt en egen finansdag under Næringslivsdagene (NLD) ved BI-Oslo. Rene sosiale sammenkomster for medlemmene står selvfølgelig også titt og ofte på programmet.

Studentene ved finansstudiet oppfordres på det sterkeste til å delta på FIGs aktiviteter. Erfaring viser at slik deltakelse øker den generelle fagforståelsen hos studentene. I tillegg til at de får unike kontakt- og profileringsmuligheter overfor Norges mest kjente finansmarkedsaktører med på kjøpet.

Gjennomføring Bachelorstudiet i finans gjennomføres over tre år på heltid ved BI Oslo. Første studieår kan imidlertid gjennomføres ved alle Høyskolene tilsluttet Handelshøyskolen BI eller som nettundervisning. Andre og tredje år på heltid gjennomføres kun ved BI Oslo. Studiet består av en rekke enkeltkurs med avsluttende eksamener. Studiet er fleksibelt ved at hvert studieår representerer en avsluttende enhet. Etter avsluttet toårig studium kan utstedes vitnemål som Finanskandidat etter vedtatt reglement. Finanskandidatstudiets normerte studietid er to år på heltid. Fullført studium i tredje studieår kvalifiserer til tittelen Bachelor i finans. Studiet er offentlig godkjent med 60 + 60 + 60 studiepoeng av Utdannings- og Forskningsdepartementet (UFD).

Forbehold Handelshøyskolen BI tar forbehold om mulige endringer i normalstudieplanen og i kursbeskrivelsene.

Tilbake

Bachelorstudiet i finans (1.år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Bachelorstudiet i finans 1. år – heltid over to semestre

Første studieår i Bachelorstudiet i finans skiller seg fra Grunnfag bedriftsøkonomi ved at kurset BØK 8950 Investering og finansiering er satt i stedet for JUR 9755 Forretningsjus.

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
HIS 9710 6 Markedsøkonomiens utvikling X
MET 9100 6 Matematikk for økonomer X
MRK 8614 6 Markedsføringsledelse X
BØK 2305 18 Regnskap og bedriftsøkonomi X X
BØK 8950 6 Investering og finansiering X
MET 8006 6 Statistikk X
ORG 9601 6 Organisasjonspsykologi og ledelse X
SØK 8400 6 Makroøkonomi X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake

Bachelorstudiet i finans (2.år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Bachelorstudiet i finans 2. år – heltid over to semestre

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
BØK 2113 12 Kredittvurdering X
BØK 9932 6 Financial Strategy X
MET 2351 6 Økonometri X
BIK 9949 6 Strategi X
BØK 2104 12 Finansiell og juridisk rådgivning X
BØK 2302 6 Operativ økonomistyring X
INF 9650 6 Informasjonsledelse X
SØK 9354 6 Mikroøkonomi X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake

Bachelorstudiet i finans (3.år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Bachelorstudiet i finans, 3. år - heltid over to semestre

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
SØK 2301 15 Anvendt økonomi og finansiell endring X
30 Spesialisering i finans m/diplomoppgave X X
BØK 9950 15 Styring av finansforetak X

Spesialiseringen består av:

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
DST 2023 9 Finansiell investeringer X
DST 2024 6 Multinasjonal finans X
DIP 2023 15 Diplomoppgave i finans X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake