Bachelor i finans

Diplomøkonomstudiet i finans

Diplomøkonomstudiet i finans er et treårig diplomøkonomstudium med en næringsrettet spesialisering de to siste årene. Det første året gir generelle innføring i økonomi, markedsføring, ledelse og administrasjon. I andre og tredje studieår legges det stor vekt på generelle økonomikunnskaper i tillegg til spesifikke kunnskaper som er rettet mot bank og finansnæringens spesielle behov på forskjellige områder.

Handelshøyskolen BIs studietilbud i bank og finansfag skal til enhver tid dekke det utdanningsbehov bank og finansnæringen har. BI skal være den foretrukne leverandør av bank og finansutdanning i Norge.

Det er økende behov for kompetanseoppbygging i bank og finansnæringen. BIs vitenskapelige stab har i samråd med sentrale personer innen bank og finansnæringen utviklet Diplomøkonomstudiet i finans nettopp for å møte denne utfordringen.

Mål Målet med studiet er å gjøre studentene i stand til å være aktive pådrivere og bidragsytere til at bank og finansnæringen når sine fremtidige mål. BIs mål er å utdanne handlingsorienterte kandidater som står rustet til å møte nye utfordringer i bank og finansnæringen.

Råd for bankstudier Etter fusjonen mellom Handelshøyskolen BI og Senter for finansutdanningen i 1994, ble Handelshøyskolen BI råd for bankstudier opprettet. Rådet for bankstudier er rådgivende for Handelshøyskolen BIs ledelse og Handelshøyskolen BIs høyskolestyre i faglige spørsmål vedrørende bank og finansstudiene. Den overordnede oppgaven er å sikre studiets forankring i bank og finansnæringen. Rådets sammensetning Rådet for finansstudier er pr. juni 2001 sammensatt slik: Representanter fra banknæringen Marit Sagen Åstvedt, avdelingsdirektør, Sparebankforeningen i Norge Eldar Kjendlie, personalutviklingssjef, Sparebanken Hedmark Arnfinn Kalleberg, personaldirektør, Kreditkassen Tore-Wiggo Sørensen, organisasjonsdirektør, Den norske Bank Dag Arne Kristensen, forbundsleder, Finansforbundet Representanter fra Handelshøyskolen BI Jens Petter Tøndel, direktør Eldrid Aashaug Stranden, 1. amanuensis Hermod Skånland, professor II Dag E. Michalsen, 1. amanuensis

Bank og Finansgruppen (B & F) B & F er bank og finansstudentenes egen markedsføringsgruppe som arbeider med intern og ekstern markedsføring av studiet. B & F skal markedsføre studiet og studentene gjennom å opprette kontakt med bank og finansnæringen slik at de står best mulig rustet når de skal ut på arbeidsmarkedet. B & F profilerer seg overfor bank og finansnæringen gjennom forskjellige prosjekter som samtidig gir unike sjanser til å få bedre innsikt i næringen. Som eksempler kan nevnes bedriftsbesøk, seminarer, praksisplasser, næringslivsdagene (NLD). B & F arrangerer også sosiale sammenkomster for sine medlemmer. Studentene på bank og finansstudiet oppfordres sterkt til å delta på B & Fs aktiviteter. Det øker forståelsen for fagene og for bank og finansnæringen generelt og gir samtidig unike kontakt- og profileringsmuligheter overfor bank og finansnæringen.

Gjennomføring Diplomøkonomstudiet i finans gjennomføres over tre år på heltid ved BI Oslo. Første studieår kan gjennomføres ved alle Handelshøyskolen BIs Høyskoler eller som nettundervisning. Andre og tredje år på heltid gjennomføres kun ved BI Oslo. Studiet består av en rekke enkeltkurs med avsluttende eksamener for hvert kurs. I tillegg til å følge undervisningsopplegget anbefales studentene å jobbe sammen i kollokviegrupper.

Studiet er fleksibelt ved at hvert studieår er en avsluttende enhet. Etter avsluttet toårig studium kan studenten få vitnemål som Bankkandidat etter vedtatte reglementer, eller fortsette på tredje studieår frem til Diplomøkonom i finans. Bankkandidatstudiet har normert studietid to år på heltid. Se normalstudieplanen for fagsammensettningen på det andre studieåret. Diplomøkonomstudiet er offentlig godkjent med 20 + 20 + 20 vekttall av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF).

Forbehold BI tar forbehold om endringer i normalstudieplanen og i kursbeskrivelsene.

Diplomøkonomstudiet i finans (1.år)

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2001 Vår 2002
MET 8006 2 vt. Statistikk og dataanalyse X
MET 9100 2 vt. Matematikk for økonomer X
MRK 8614 2 vt. Markedsføringsledelse X
HIS 9710 2 vt. Markedsøkonomiens utvikling X
ORG 9601 2 vt. Organisasjonspsykologi og ledelse X
BØK 8950 2 vt. Investering og finansiering X
BØK 9700 4 vt. Bedriftsøkonomisk analyse X
JUR 9755 2 vt. Forretningsjus X
SØK 8400 2 vt. Makroøkonomi X

Diplomøkonomstudiet i finans (2.år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Normalstudieplan Diplomøkonomstudiet i finans 2. år – heltid over to semestre

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2001 Vår 2002
SPÅ* 4 (2+2) Interkulturell kommunikasjon; engelsk, tysk fransk, spansk X X
MET 2051 2 vt. Økonometri X
BØK 9932 2 vt. Financial strategy X
BØK 2113 4 vt. Bedriftsanalyse X
INF 9851 2 vt. Informasjonsledelse for bankfag X
BØK 2104 4 vt. Finansiell og juridisk rådgivning X
SØK 9354 2 vt. Mikroøkonomi X

SPÅ*

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2001 Vår 2002
SPÅ 9856-57 2 vt. Intercult. Comm. In English, skriftlig X
SPÅ 9856-57 2 vt. Intercult. Comm. In English, muntlig X
SPÅ 9858-59 2 vt. Int. kommunikasjon i tysk, skriftlig X
SPÅ 9858-59 2 vt. Int. kommunikasjon i tysk, muntlig X
SPÅ 9860-61 2 vt. Int. kommunikasjon i fransk, skriftlig X
SPÅ 9860-61 2 vt. Int. kommunikasjon i fransk, muntlig X
SPÅ 9865-66 2 vt. Int. kommunikasjon i spank, skriftlig X
SPÅ 9865-66 2 vt. Int. kommunikasjon i spansk, muntlig X

Diplomøkonomstudiet i finans (3.år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Diplomøkonomstudiet i finans, 3. år - heltid over to semestre

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2001 Vår 2002
SØK 9612 5 vt. Samfunnsøkonomi og finansiell endring X
BØK 9950 5 vt. Styring av finansforetak X
DST * 10 (2+3+7) Spesialisering i finans m/diplomopgave X X

DST*

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2001 Vår 2002
DST 2021 2 vt. Verdipapir og porteføljeanalyse X
DST 2022 3 vt. Risikostyring og internasjonal finans X
DIP 2020 5 vt. Diplomoppgave i finans X