Finans

Læringsmål for studiet

Målet for studiet er å formidle kunnskap om hvordan økonomien i næringslivet fungerer. Bedrifter trenger kapital for å produsere vare og tjenester. Studentene skal lære hvordan denne kapitalen skaffes og styres på best mulig måte for eierne, långiverne og alle som har interesser i bedriften. Grunnleggende kunnskap i finansiell økonomi og relaterte fag gir studenten jobbmuligheter i offentlig og privat sektor. Studiet gir også et godt grunnlag for videre studier på masternivå.

KunnskapsmålGjennom studiet lærer studenten de teorier som forklarer hvordan kapitalstruktur, forholdet mellom egenkapital og lån, påvirker verdiskapningen i bedrifter. Studenten lærer hvordan disse teoriene anvendes i praksis gjennom konkrete investerings- og finansieringsprosjekter. Etter endt studium skal studentene forstå økonomisk usikkerhet i et prosjekt i forhold til prosjektets inntjening. Studentene skal også ha lært risikostyring gjennom bruk av opsjoner og andre risikostyringsverktøy. Studiet fokuserer også på at studentene skal forstå betydningen av dividendepolitikk, skatt og offentlige reguleringer for verdiskapningen i en virksomhet.

FerdighetsmålStudentene skal etter endt studium kunne anvende ulike metoder for verdsettelse av et prosjekt eller en bedrift. De skal kunne analysere verdien av et prosjekt i forhold til prosjektets risiko. Det settes krav til at studentene skal kunne redegjøre for hvordan forholdet mellom egenkapital (aksjer) og gjeld (obligasjoner og banklån) påvirker risiko. Det er viktig å kunne håndtere og forstå betydningen av ulike verktøy for risikostyring.

HoldningsmålEtter endt studium skal studentene ha opparbeidet forståelse for betydningen av personlig atferd preget av profesjonell integritet og ansvarsutøvelse. Det er svært viktig at studentene forstår bedriftenes betydning i samfunnet som en helhet og at de etiske konsekvensene av de beslutningene som fattes er avgjørende for at bedriften skal leve over tid. Studentene skal også etter endt studium ha opparbeidet forståelse og respekt for de lover og regler som gjelder for styring av bedrifter.

Last Modified: 07.03.2019 08:12