Bachelor i finans

Diplomøkonomstudiet i finans

Diplomøkonomstudiet i finans er et treårig diplomøkonomstudium med en næringsrettet spesialisering de to siste årene. Første studieår – som tilsvarer et 20 vekttalls Grunnfag i bedriftsøkonomi - gir en generell innføring i økonomi, markedsføring, ledelse og administrasjon. I andre og tredje studieår fokuseres oppmerksomheten mot tilegnelsen av spesifikke kunnskaper som kreves i finansnæringen.

Handelshøyskolen BIs studietilbud i finans skal imøtekomme finansnæringens stadig økende krav til kvantitative, beslutningsanalytiske ferdigheter hos nyutdannede studenter. Vi ønsker at strenge faglige kriterier samt krav til arbeidsinnsats hos studentene skal legitimere studiet overfor næringslivet.

Knapt noen annen næring har utviklet seg raskere enn finansnæringen i løpet av de siste ti årene. Fra å være oppfattet som useriøs og spekulativ pengeplassering ved inngangen til 1990-årene, betraktes porteføljesammensetning av aksje- og obligasjonsfond som helt ordinær sparing i dag. Ikke uventet har denne utviklingen nærmest revolusjonert de generelle kravene som stilles til finansmarkedsaktørenes faglige kompetanse såvel som personlige integritet. I samråd med sentrale personer innen næringen har Handelshøyskolen BIs vitenskapelige stab utviklet Diplomøkonomstudiet i finans for nettopp å møte denne utfordringen.

Målsetting Målsettingen er todelt. For det første ønsker Handelshøyskolen BI at studentenes teoretiske skolering skal imøtekomme finansmarkedenes stadig økende krav til kvantitative og beslutningsanalytiske ferdigheter. Opplæring og grundig trening i håndtering av betydelige datamengder ved hjelp av analyseorienterte dataprogrammer og økonometrisk metode er derfor en integrert del av kursprogrammet. Andre del av målsettingen fokuserer også på omdømme og evaluering – fra velrenommerte, utenlandske læresteder. Bare dersom Handelshøyskolen Bis treårige finansutdanning kvalifiserer studentene til opptak på høyere grads studier ved slike skoler, kan vi si oss fornøyd. Slik akkreditering representerer et akseptabelt, nærmest objektivt mål på faglig kvalitet.

Finansgruppen (FIG) FIG er finansstudentenes egen markedsføringsgruppe som arbeider med intern og ekstern markedsføring av studiet. FIG markedsfører studiet og studentene gjennom kontakt med sentrale personer i finansnæringen ved å arrangere bedriftsbesøk, seminar med kjente markedsaktører, oppretting av praksisplasser, samt en egen finansdag under Næringslivsdagene (NLD) ved BI-Oslo. Rene sosiale sammenkomster for medlemmene står selvfølgelig også titt og ofte på programmet.

Studentene ved finansstudiet oppfordres på det sterkeste til å delta på FIGs aktiviteter. Erfaring viser at slik deltakelse øker den generelle fagforståelsen hos studentene. I tillegg til at de får unike kontakt- og profileringsmuligheter overfor Norges mest kjente finansmarkedsaktører med på kjøpet.

Gjennomføring Diplomøkonomstudiet i finans gjennomføres over tre år på heltid ved BI Oslo. Første studieår kan imidlertid gjennomføres ved alle Høyskolene tilsluttet Handelshøyskolen BI eller som nettundervisning. Andre og tredje år på heltid gjennomføres kun ved BI Oslo. Studiet består av en rekke enkeltkurs med avsluttende eksamener. Studiet er fleksibelt ved at hvert studieår representerer en avsluttende enhet. Etter avsluttet toårig studium kan utstedes vitnemål som Finanskandidat etter vedtatt reglement. Finanskandidatstudiets normerte studietid er to år på heltid. Fullført studium i tredje studieår kvalifiserer til tittelen Diplomøkonom i finans. Studiet er offentlig godkjent med 20 + 20 + 20 vekttall av Utdannings- og Forskningsdepartementet (UFD).

Forbehold Handelshøyskolen BI tar forbehold om mulige endringer i normalstudieplanen og i kursbeskrivelsene.

Tilbake

Diplomøkonomstudiet i finans (1.år)

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
SØK 8400 2 vt. Makroøkonomi 36 +12 H
MET 9100 2 vt. Matematikk for økonomer 54+12 E 5t
MRK 8614 2 vt. Markedsføringsledelse 36 E 5t
HIS 9710 2 vt. Markedsøkonomiens utvikling 36 E 3t
ORG 9601 2 vt. Organisasjonspsykologi og ledelse 36+6 E 5t
BØK 8950 2 vt. Investering og finansiering 36+6 Fv 3t
BØK 9700 4 vt. Bedriftsøkonomisk analyse 84+16 C+E5t
JUR 9755 2 vt. Forretningsjus 36+6 E 3t
MET 8006 2 vt. Statistikk 42+12 C+Fv 3t

Tilbake

Diplomøkonomstudiet i finans (2.år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Normalstudieplan Diplomøkonomstudiet i finans 2. år – heltid over to semestre

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
SPÅ* 4 (2+2) Interkulturell kommunikasjon; engelsk, tysk fransk, spansk 52 E 5T 53 M
MET 2051 2 vt. Økonometri 42 F
BØK 9932 2 vt. Financial strategy 36 Fv 3t
BØK 2113 4 vt. Bedriftsanalyse 84 E 5t
INF 9851 2 vt. Informasjonsledelse for bankfag 42 F
BØK 2104 4 vt. Finansiell og juridisk rådgivning 72 E 5t
SØK 9354 2 vt. Mikroøkonomi 42 E 5t

SPÅ*

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
SPÅ 9856-57 2 vt. Intercult. Comm. In English, skriftlig 52 E 5t
SPÅ 9856-57 2 vt. Intercult. Comm. In English, muntlig 53 M
SPÅ 9858-59 2 vt. Int. kommunikasjon i tysk, skriftlig 52 E 5t
SPÅ 9858-59 2 vt. Int. kommunikasjon i tysk, muntlig 53 M
SPÅ 9860-61 2 vt. Int. kommunikasjon i fransk, skriftlig 52 E 5t
SPÅ 9860-61 2 vt. Int. kommunikasjon i fransk, muntlig 53 M
SPÅ 9865-66 2 vt. Int. kommunikasjon i spank, skriftlig 52 E 5t
SPÅ 9865-66 2 vt. Int. kommunikasjon i spansk, muntlig 53 M

Tilbake

Diplomøkonomstudiet i finans (3.år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Diplomøkonomstudiet i finans, 3. år - heltid over to semestre

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
SØK 2212 5 vt. Anvendt økonomi og finansiell endring 90 F + E 4t
BØK 9950 5 vt. Styring av finansforetak 90 E 5t
Spesialisering i finans 10 (2+3+7) Spesialisering i finans m/diplomopgave E 3t E 3t + D

DST*

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
DST 2021 2 vt. Verdipapir og porteføljeanalyse E 3t
DST 2022 3 vt. Risikostyring og internasjonal finans E 3t
DIP 2020 5 vt. Diplomoppgave i finans D

Tilbake