BØK 3430 Innføring i bedriftsøkonomi og finans

BØK 3430 Innføring i bedriftsøkonomi og finans

Kurskode: 
BØK 3430
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Knut Eikre Larsen
Torunn Drage Roti
Dagfinn Rime
Kursnavn på engelsk: 
Fundamentals of Accounting and Finance
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Formålet med dette første kurset innen det bedriftsøkonomiske fagområdet er å gi studentene grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at de kan delta i diskusjoner om bedriftsøkonomiske problemstillinger, gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser, fatte bedriftsøkonomisk sett riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte. 

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger (med verktøy menes sammenhenger, metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet). 

 • Eksempler på begreper som skal kunne forklares: faste kostnader, variable kostnader, sunk cost, nåverdi, internrente, alternativkostnad, resultatregnskap, dekningsbidrag, totalkapitalens rentabilitet, kontantstrøm. 
 • Eksempler fra verktøykassa: Dekningsbidragskalkyler, selvkostkalkyler, resultatregnskap, likviditetsbudsjett, nullpunktsomsetning, forholdstall og avviksanalyser, enkel flerperiodisk prosjektanalyse og måling av lønnsomhet.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger,
 • Skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og
 • Gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer. Eksempler:
  • Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende verktøyet på en korrekt måte.
  • Ut fra enkle situasjonsbeskrivelser, velge riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt.
  • Ut fra mer uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne finne frem til relevant informasjon, koble dette med riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt.

Ettersom den bedriftsøkonomiske verktøykassen er allmenngyldig, vil ferdighetsmålene også være relevante i en rekke forskjellige sammenhenger, inkludert internasjonale virksomheter og for vurdering av bærekraftsprosjekter.

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet, og på denne måte kunne bidra til å sikre lønnsom og bærekraftig forretningsvirksomhet. 

Kursets innhold

Kurset består av tre delemner:

Delemne 1: Regnskap og budsjettering

 • Finansregnskapets hovedrapporter (resultatregnskapet og balansen)
 • Balanseligningen (grunnleggende regnskapssammenhenger)
 • Transaksjoner (virkning på resultatregnskap og balanse)
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper (inklusive avskrivninger og periodisering generelt)
 • Grunnleggende regnskapsanalyse (likviditet, soliditet, rentabilitet og effektivitet)
 • Hovedbudsjettene (resultat, balanse og likviditet) og sammenhengen mellom dem

Delemne 2: Kostnads- og inntektsanalyse

 • Kostnadsteori (inklusive variable og faste kostnader, direkte og indirekte kostnader)
 • Kostnadsfordeling (inklusive kostnadsobjekt, kostnadssted og tilleggskalkulasjon)
 • Kalkulasjon (inklusive selvkost-, bidrags- og ABC-kalkyler)
 • Nullpunktsanalyser (inklusive sikkerhetsmargin)
 • Kortsiktige beslutningsproblemer (inklusive spesialordre, kampanjer, outsourcing og kostnads-/inntektsrelevans)

Delemne 3: Finans: Analyse av investeringsprosjekter

 • Budsjettering av kontantstrøm (inklusive arbeidskapitalbehov)
 • Pengenes tidsverdi (fremtidsverdi, nåverdi og betydningen av rentes-rente-effekter)
 • Effektiv renteberegning og måling av avkastning på investeringer (internrente)
 • Måling av lønnsomhet i investeringsprosjekter (netto nåverdi)
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres både som en del av et heltidsstudie og som en del av nettstudie.

Gjennomføring som heltidsstudium

Som en del av et heltidsstudium gjennomføres kurset ved en kombinasjon av forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang, digitale læringselementer (obligatoriske arbeidskrav og frivillige øvingsoppgaver) og selvstudier (lesing av litteratur og løsning av oppgaver).

Når det gjelder de obligatoriske arbeidskravene så vil tidsforbruket per arbeidskrav avhenge av hvor mye studentene har arbeidet med pensum før arbeidskravet blir gjort tilgjengelig. Enkelte av arbeidskravene kan kreve en betydelig arbeidsinnsats dersom studentene ikke er ajour med framdriftsplanen for kurset.

Undervisningen vil bestå av forelesninger over deler av pensum og gjennomgang av oppgaver. De delene av pensum som ikke blir dekket gjennom forelesninger eller ved foreleserledet gjennomgang av oppgaver, forutsettes det at studentene arbeider med på egenhånd. Forelesningene legger til grunn at studentene stiller forberedt til timene (dvs. at studentene har lest pensum, utnyttet eventuelle digitale læringselementer og løst oppgaver før forelesningene starter), da dette vil gi størst læringsutbytte.

Det legges opp til bruk av Excel i forbindelse med løsning av oppgaver der det er hensiktsmessig, men vil eksplisitt være en integrert del av forelesningene knyttet til ABC (delemne 2) og budsjettering av kontantstrøm (delemne 3), for eksempel i forbindelse med regnskapsanalyse, budsjettering og lønnsomhetsanalyser.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter (obligatoriske arbeidskrav og frivillige innleveringsoppgaver) og digitale elementer (introduksjonsvideoer og webinarer) på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk84Det publiseres åtte arbeidskrav i løpet av semesteret. Av disse må fire være godkjent for å få adgang til eksamen. For at arbeidskravene skal anses oppfylt, stilles det et visst minimumskrav til besvarelsenes innhold (f. eks. at et visst antall spørsmål må være riktig besvart). Nærmere informasjon blir gitt i forelesningene og på Itslearning.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:8
Obligatoriske arbeidskrav:4
Kommentar arbeidskrav:Det publiseres åtte arbeidskrav i løpet av semesteret. Av disse må fire være godkjent for å få adgang til eksamen. For at arbeidskravene skal anses oppfylt, stilles det et visst minimumskrav til besvarelsenes innhold (f. eks. at et visst antall spørsmål må være riktig besvart). Nærmere informasjon blir gitt i forelesningene og på Itslearning.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - penn og papir
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
BØK 34301
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
57 Time(r)
Forberedelse til undervisning
113 Time(r)
Eksamen
30 Time(r)
Inklusive forberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.