Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i økonomi og ledelse

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Siviløkonom
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Christian Andvik
Kandidatprofil

Bachelorstudiet i økonomi og ledelse gir kandidatene en faglig tung, bred og anvendbar kompetanseplattform innen økonomi- og ledelsesfagene. Studiet er spesielt utformet for å utstyre kandidatene med de analytiske og digitale ferdigheter, samt forskningsbaserte kunnskaper, som trengs for å kunne løse sammensatte bedriftsøkonomiske problemer av både nasjonal og internasjonal karakter. 

Bærekraft – forstått som verdiskaping og forvalting av både lokale og globale ressurser i et langsiktig perspektiv – står sentralt i studiet.  Kandidatene må derfor ha kunnskaper om beslutninger på mikronivå innenfor private og offentlige virksomhet med sikte på å koordinere og optimalisere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål, innenfor gitte lokale og globale bærekraftsrammer.  De skal kunne bidra til å fremme organisasjoner og virksomheters innovasjons- og omstillingsevne, og de må være i stand til å forstå både etiske sider og samfunnsmessige virkninger av beslutninger som tas, med mål om å kunne ta ansvarlige valg. 

Kandidatene skal kunne bruke kompetansen de utvikler gjennom studiet på praktiske problemstillinger de kan møte i arbeidslivet. De skal kunne planlegge og gjennomføre egne prosjekter, jobbe sammen med andre i grupper, kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig og kunne utveksle synspunkter og erfaringer, og slik sett bidra til utvikling av god praksis. Studiet skal bidra til kandidatenes kritiske tenkning, gi et godt grunnlag for videre studier på masternivå, og fremme livslang læring. 

Studiet tilbyr både internship og utveksling, hvilket gir kandidaten gode muligheter til å erverve seg både næringslivsrelevant og internasjonal verdifull erfaring. 

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • har inngående, bred og forskningsbasert kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder: 
  • hvordan virksomheter finansieres, investeringer vurderes, økonomiske styringsverktøy brukes og regnskap utarbeides og analyseres. 
  • hvordan en etablerer, organiserer og leder virksomhet, motiverer medarbeidere, utvikler og iverksetter strategier, og markedsfører og posisjonerer produkter. 
  • hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og påvirkes av markedsstrukturer, økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser, herunder globale bærekraftsmål. 
  • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig, samfunnsansvarlig og bærekraftig måte. 
 • har solid kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, inkludert hvordan relevante metodiske verktøy brukes til å innhente, organisere og analysere data. 
 • kjenner til bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk historie, samt disse fagområdenes praksis og forskningstradisjon. 
Ferdighetsmål

Kandidaten: 

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder: 
  • innhente, sortere og vurdere relevant informasjon. 
  • analysere økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelpe av egnet teori og empiriske metoder. 
  • gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser. 
 • kan kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk. 
 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy (som Excel og utvalgte programmeringsspråk), teknikker og uttrykksformer. 
 • kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger. 
 • kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer. 
 • kan integrere etisk forsvarlighet, ansvarlighet og bærekraftshensyn i økonomiske analyser, forretningsmodeller og praksis. 
Generell kompetanse

Kandidaten: 

 • er bevisst egne verdier og hvordan disse påvirker egen adferd og beslutninger. 
 • viser evne til kritisk tenkning og etisk refleksjon. 
 • forstår hvordan prosesser og beslutninger påvirker, og påvirkes av, ressurser, kontekst og verdisett. 
 • har innsikt i langsiktig verdiskaping for virksomheter og samfunn. 
 • har grunnlag for å operere i et internasjonalt marked. 
 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder. 
 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping. 
 • skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked. 
Studiemodeller
Bachelor i økonomi og ledelse
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

Studiet omfatter 6 valgkurs á 7,5 studiepoeng. Dette innebærer at studentene har 45 studiepoeng til valg i henholdsvis 4. og 5. semester. Følgende valg er mulig:

4. semester

 • Søke Internship eller velge valgkurs tilsvarende 30 studiepoeng.
 • Søke Utveksling i hele semesteret 30 studieopoeng. 

5. semester

 • 15 studiepoeng til valg, eller søke om Internship, dersom man ikke allerede har gjennomført dette i 4. semester. 

Informasjon om masterdelen av studiet.

 

KursCourse type2024 Høst2025 Vår2025 Høst2026 Vår2026 Høst2027 Vår
Felleskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Felleskurs
07.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs, Internship, Utveksling
Valgkurs
30
Felleskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Valgkurs, Internship,
Valgkurs
15
Felleskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 60 studiepoeng med Felleskurs (felles kurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 45 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Det er mulig å søke opptak til et annet bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan søke opptak til studiene etter 1. og 2. år gjennomført ved andre høyskoler, forutsatt at søkeren/studenten har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

 

Opprykk til Masterdelen av studiet
I henhold til BIs Forskrift om opptak, studier og eksamen, Kapittel 2, § 2.6, pkt 1 b) som handler om opptak og kontraktsforhold står det hva som skal til for å få lov til å gå videre på Masterdelen etter den 3-årige Bachelordelen. Forskriften sier at;

"Studentene må ha vist tilfredsstillende studieprogresjon i studiene på bachelornivå. Tilfredsstillende progresjon er definert som å ha fullført 180 studiepoeng på bachelornivå".

Se mer på "Studentportalen"

Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 21, 2023