Økonomi og ledelse (Siviløkonom)

Læringsmål for studiet

Studentene skal opparbeide en bred kunnskaps- og ferdighetsplattform innen økonomi- og ledelsesfagene. Innenfor dette programmet skal studentene tilegne en solid forståelse av økonomisk virksomhet fra de bedriftsinterne til de markedsmessige og samfunnsmessige perspektivene. Studentene skal etablere en best mulig kunnskapsplattformen for videre studier i økonomi og ledelse på masternivå.

KunnskapsmålGjennom programmets basis- og kjernekurs vil studentene opparbeide kunnskap om virksomhetsstyring og regnskapsanalyse, investerings- og finansieringsbeslutninger, strategisk analyse, samt ledelse og motivering av medarbeidere. Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i statistisk og matematisk analyse av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske problemstillinger. Samlet skal studentene få en solid innføring i fagområdenes teorier, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.

FerdighetsmålStudentene skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i økonomiske og strategiske analyser. Studentene skal kunne anvende disse ferdighetene til problemløsning for bedrifter og til å støtte beslutninger av finansiell, strategisk og organisatorisk art. I tillegg opparbeider studentene seg grunnleggende ferdigheter i analyse av økonomisk politikk og makroøkonomiske utviklingstrekk.

HoldningsmålStudentene skal bevisstgjøres til å verdsette faglig etterrettelighet og analytisk presisjon. Studentene skal lære analysens slagkraft og begrensninger.

Last Modified: 07.03.2019 08:19