MET 1190 Statistikk

MET 1190 Statistikk

Kurskode: 
MET 1190
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
David Kreiberg
Kursnavn på engelsk: 
Statistics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset MET 1190 gir en grunnleggende innføring i faget statistikk. Innholdet i faget kan deles i to hovedtemaer, data-analyse og sannsynlighetsteori. Data-analyse er prosessen å bearbeide og analysere innsamlet data med den hensikt å trekke konklusjoner (inferens) om fenomener i en populasjon. Sannsynlighetsteori utgjør det matematiske fundamentet for utvikling av metodene som anvendes i data-analysen. Bruken av data-analyse og sannsynlighetsteori er blitt svært viktig for modellering av data innen økonomiske retninger som samfunnsøkonomi, finans og regnskap. Kurset er sammensatt av temaer som beskrivende statistikk, sannsynlighetsteori, klassisk statistisk inferens og regresjonsanalyse. Kurset vil i tillegg inneholde opplæring i bruk av statistisk programvare og enkel programmering.

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomgått læringsprosessen som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen, skal studentene:

 • Kjenne til grunnleggende begreper innen sannsynlighet, som «tilfeldig eksperiment», «utfallsrom», «begivenhet», «sannsynlighet» og «betinget sannsynlighet».
 • Kjenne til begreper knyttet til tilfeldige variabler, som «forventning», «varians», «sannsynlighetsfordeling», «lineær kombinasjon» og «tilfeldig utvalg».
 • Kjenne til ulike modeller for diskrete og kontinuerlige tilfeldige variabler, samt sentralgrenseteoremet.
 • Kjenne til begreper fra klassisk statistikk, som «estimator», «konfidensintervall» «hypotesetesting» og «p-verdi».
 • Kjenne til metoder for å studere sammenhengen mellom to variabler som «spredningsdiagram», «kovarians/korrelasjon» og «regresjonsanalyse».
 • Kjenne til bruken av statistisk programvare samt enkle programmeringsrutiner.
Ferdighetsmål

Etter å ha gjennomgått læringsprosessen som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen, skal studentene:

 • Kunne benytte metoder for beskrivende statistikk.
 • Kunne anvende regneregler for sannsynlighet.
 • Kunne utføre statistisk inferens basert på data.
 • Kunne utføre regresjonsanalyse for å beskrive sammenhengen mellom to variabler – herunder inferens knyttet til parameterne i modellen.
 • Kunne bearbeide og analysere data ved bruk av programvare samt enkel programmering.
Generell kompetanse

Ved fullført kurs skal studentene ha opparbeidet en forståelse av hvordan vi kommer fram til de ulike metoder og fremgangsmåter brukt innen statistikkfaget, samt være i stand til å anvende metodene på en effektiv måte.

Kursets innhold
 • Tallsekvenser
 • Beskrivende statistikk
 • Sannsynlighetsmodeller
 • Sannsynlighetsregning
 • Tilfeldige variabler
 • Sentralgrenseteoremet
 • Estimering
 • Inferens
 • Regresjonsanalyse
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Til understøtting av pensumlitteraturen, er det til hvert tema i kurset utarbeidet notater og oppgaver med tilhørende løsninger. Studentene er selv ansvarlige for å tilegne seg stoffet i pensum. Eksamen vil bygge på at studentene har fulgt forelesningene og løst oppgavene gjennom semesteret. Kollektiv tilbakemelding og veiledning underveis blir gitt i form av løsningsforslag og/eller gjennomgang i plenum. Kurset gjør bruk av matematisk/statistisk programvare for beregninger, håndtering av data, samt enkel programmering.

Dataverktøy
R/R-Studio
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Matematikk- og statistikk-kunnskaper tilsvarende opptakskrav for siviløkonomstudiet og første del av matematikk-kurset for siviløkonomstudiet.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - penn og papir
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
MET11901
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
54 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
96 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
40 Time(r)
Eksamen
10 Time(r)
Eksamen inkl. forberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.