BØK 1121 Finans I

BØK 1121 Finans I

Kurskode: 
BØK 1121
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Knut Sagmo
Dagfinn Rime
Kursnavn på engelsk: 
Finance I
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Finans omhandler bedrifters, enkeltpersoners og myndigheters sparing og investering, og griper inn i alle deler av samfunnet. Dette introduksjonskurset i finans fokuserer primært på investeringssiden av finansfaget, og omfatter finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner), såkalte realinvesteringer (utbygginger m.m.), så vel som betydningen av bærekraftige investeringsbeslutninger. Studentene tilegner seg kunnskap og ferdigheter for å fatte investeringsbeslutninger som er relevante både for bedrifter, myndigheter og privatpersoner. 

Studiet kobler teori og praksis ved å analysere realistiske eksempler med Excel. Dermed vil studentene også tilegne seg nyttig erfaring for å analysere investeringsprosjekter i arbeidslivet senere.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå betydningen av kontantstrømmer for analyse av investeringsprosjekter
 • Forstå at kontantstrømmer mottatt på forskjellige tidspunkt har forskjellig verdi (diskontering) og betydningen for verdsettelse av investeringsprosjekter
 • Forstå hva som er relevant risiko, og dermed gevinstene ved diversifisering, og hvordan det påvirker kapitalkostnaden for investeringer.
 • Forstå forskjellige finansielle verdipapirer, spesielt aksjer og obligasjoner, og hvordan prisen på disse dannes i markeder.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Budsjettere kontantstrømmer, både etter egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden.
 • Anvende de ulike diskonteringsreglene, både ved hjelp av kalkulator og Excel, til å verdsette investeringsprosjekter og beregne verdien av finansielle instrumenter som aksjer og obligasjoner
 • Beregne kapitalkostnader, deriblant anvende Kapitalverdimodellen, og lage enkle porteføljer
 • Beregne lønnsomheten av investeringsprosjekter (spesielt Netto nåverdi).
Generell kompetanse

Kurset fokuserer på forståelse av forutsetningene som legges til grunn for å finne lønnsomheten ved investeringsprosjekter. Innsiktsfull anvendelse forutsetter kunnskap om modellenes relevans og praktiske begrensninger.  

Gjennom gruppearbeid, og tilhørende læringsaktiviteter, vil studentene utvikle evne til å samarbeide i grupper. Mer spesifikt: kommentere på arbeid, reflektere over kommentarer, og i samarbeid implementere endringer.

Kursets innhold
 • Introduksjon – Plassering av kursets innhold i finansfaget
 • Renteregning ("finansmatematikk") og anvendelse til prising av aksjer og obligasjoner
 • Porteføljeteori, diversifisering og risiko
 • Kapitalverdimodellen: Pris på risiko i finansielle markeder og betydning for investeringsprosjekters kapitalkostnad
 • Gjennomgang av et realistisk case for investeringsanalyse, inkludert lage kontantstrømmer og anvende lønnsomhetskriterier.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Det foreleses 15 økter á 2 timer (30 timer) i auditoriet/klasserom. Disse 15 øktene støttes av videoer som gjennomgår teori og problemstillinger. For å stimulere til et godt læringsmiljø legges det opp til toveis kommunikasjon med studentene. Studentene har ansvar for å delta i undervisningen med spørsmål, kommentarer og diskusjon. Underveis i kurset legges det opp til flere oppgaver og veiledninger, derav 2 tester med oppfølging fra studentassistenter, samt flere oppgaver som studentene får automatisk tilbakemelding på.

Det er utstrakt bruk av Excel i kurset. Kurset avsluttes rundt et case og en gruppe-innlevering som krever løsning i Excel. Studentene oppfordres derfor sterkt til å fullføre nettkurset i Excel før dette kurset starter.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Fra og med våren 2025 endres evalueringsformen fra:

 • 3 timers individuell skoleeksamen (Eksamenskode BØK 11211) vekting: 100%

til:

 • Innleveringsoppgave i grupper over ett semester (Eksamenskode BØK 11212), vekting: 40%
 • 2 timers individuell skoleeksamen (Eksamenskode BØK 11213), vekting: 60%

Kontinuasjonseksamen i Eksamenskode BØK 11211, vekting: 100% vil bli tilbudt høsten 2024 og siste gang våren 2025.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i bedriftsøkonomi, matematikk og statistikk eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering annen type enn PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe (1 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BØK11212
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Strukturert test
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
2 Time(r)
Eksamenskode: 
BØK11213
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
15 forelesninger av to timers varighet
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv video
 • Test med automatisk tilbakemelding
15 Time(r)
Kurset støttes av en rekke asynkrone digitale læringselementer, som videoer og oppgaver, som studentene tilegner seg selv.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
8 Time(r)
Studentene kan løse 2 tester som gjennomgås i 2 økter, hver 2 timer, i auditoriet av læringsassistenter.
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Inkludert videoer, problemløsning, spørsmål og svar, oppgaveløsing.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
27 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
20 Time(r)
Kurset avsluttes med et omfattende case som går samtidig med et gruppearbeid med karakter.
Eksamen
30 Time(r)
Forberedelse og gjennomføring av endelig eksamen (2-timers eksamen)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.